Results for 'Thuy Ta'

74 found
Order:
 1.  20
  Tổng quan bộ dữ liệu mô tả quan điểm của giáo viên đối với những hỗ trợ từ trường học trong thời gian diễn ra dịch COVID-19.Ngoc Thuy Ta - unknown
  Đại dịch COVID-19 đã gây ra những diễn biến phức tạp, khó lường và tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội, lĩnh vực giáo dục cũng không nằm ngoài tác động đó. Học sinh được trải nghiệm học tập trực tuyến và có những khoảng thời gian “bất thường” rời xa trường lớp, bạn bè và tự học ở nhà (Hoang, 2020; Tran, 2020). Các hoạt động khoa học và giáo dục cũng chịu tác động không nhỏ (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  40
  Dataset of Vietnamese Students’ Intention in Respect of Study Abroad Before and During COVID-19 Pandemic.Thuy Ta, Anh-Duc Hoang, Hiep Hung Pham, Yen Chi Nguyen, Quang Anh Phan & Viet Hung Dinh - unknown
  The Covid-19 Pandemic had completely disrupted the worldwide educational system. Many schools chose the online delivery mode for students in case learning losses incurred during social distance decree. However, as to these students who are currently in the study abroad planning stages, reached an intention crossroads, whether standing for certain unchanging decisions in study abroad destinations or changing swiftly due to the unexpected policies in quarantine. This case opened to interpretation, which was based on our e-survey since 3 May to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  26
  Thói quen phát triển chuyên môn của giáo viên ở các trường phổ thông Việt Nam.Ngoc Thuy Ta, Anh-Duc Hoang & Thu Hang Ta - unknown
  Nguồn lực và chất lượng giáo viên là một trong những mối quan tâm thiết yếu để phát triển giáo dục bền vững. Thông qua phân tích bộ dữ liệu “Khảo sát thói quen phát triển chuyên môn giáo viên các trường phổ thông ở Việt Nam năm 2019” với 464 quan sát về thói quen học tập của giáo viên phổ thông từ các trường công lập và tư thục trên cả nước, chúng tôi thực hiện nghiên cứu phân (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  9
  Thực trạng "lạm" trích dẫn đáng báo động.Thuy Ta - unknown
  Mới đây, Clarivate Analytics đã đưa ra danh sách loại bỏ 33 tạp chí không được chỉ mục hóa sau khi rà soát một loạt các tạp chí (Ivan, 2020). Kết quả cho thấy hơn 70% các trích dẫn trong một tạp chí là các bài báo khác trong tạp chí đó. Thậm chí, một bài báo khác đã xuất bản trích dẫn gần 200 bài báo khác trên cùng một tạp chí đó.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  9
  The Status of Educational Sciences In Vietnam: A Bibliometric Analysis From Clarivate Web Of Science Database Between 1991 And 2018.Quan-Hoang Vuong, Do Minh Trang, Pham Thi Van Anh, Thi-An Do, Phuong-Thuc Doan, Anh-Duc Hoang, Thu-Hang Ta, Quynh-Anh Le & Hiep-Hung Pham - 2020 - Problems of Education in the 21st Century 78 (4):644-662.
  Since 2013, Vietnam has implemented a plan to reform the whole education sector. However, there is little understanding on the status of educational research in Vietnam, which may lay the foundation for such plan. Thus, this research aims to analyze the whole picture of educational research from Vietnam, as seen from the Clarivate Web of Science (WOS) database: 215 publications were recorded, ranging from 1991 to 2018. These 215 publications were further analyzed from five perspectives: 1) number of publications by (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  8
  J.L. Austin ve I. Kant’ta Kategorik Önermeler ve Mental Nedensellik Problemleri.Atilla Akalın - 2020 - Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi 3 (8):624-631.
  One of the central figures of philosophy of language- John Langshaw Austin, attributes principles of causation to the mere pragmatic language. Conversely, Kant tried to construct a “free human act” which is independent from any physical determination except its innate motivations via his well-known the phenomenal / noumenal distinction. That kind of Kantian metaphysical ground which addresses to the noumenal field, he obviously tries to establish this behavioral causation again by denying Austinian style pragmatic propositions or illocutionary acts. I claimed (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  61
  The Awakening Of Faith In Mahayana (Ta-Ch'eng Ch'i-Hsin Lun): A Study Of the Unfolding Of Sinitic Mahayana Motifs.Whalen Lai - 1975 - Dissertation, Harvard University
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  37
  Hakan Uğur, Tevrat’ın Kur’an’a Arzı -Kur’an’ın Tevrat’ta Tasdik Ettiği Konular-, Emin Yayınları, Bursa, 2011, 400 Sayfa. [REVIEW]Sümeyye Sayğın - 2018 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 4 (2):914 - 919.
  Eser, yazarın 2008 yılında tamamlamış olduğu “Kur’an’ın Tasdik Ettiği Tevrat’taki Konular” isimli doktora tezinin 2011 yılında “Tevrat’ın Kur’an’a Arzı-Kur’an’ın Tevrat’ta Tasdik Ettiği Konular” ismiyle basılmasıyla yayın hayatına kazandırılmıştır. Kur’an ve Tevrat’taki konular bu çalışmanın öncesinde ve sonrasında genellikle mukayeseli bir biçimde çalışılmıştır. Gerek Kur’an ve Tefsir alanında gerekse Dinler Tarihi alanında kıssalar, tarihi olaylar, hükümler, uygulamalar gibi pek çok açıdan Kur’an ve Tevrat’a dair özellikle mukayese içeren tezler ve eserler bulunmaktadır. Bu çalışmanın alandaki diğer eserlerden farkı Kur’an’ın Tevrat’ı tasdik edici (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  42
  Chúng ta nên thay đổi quan niệm về việc rút bài báo khoa học.Ban Biên Tập Ktdb - 2020 - Economy and Forecast Review 52 (6):1-2.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  44
  Causality in Mullā Sadrā’s Philosophical Text Al-Ta’Līqât ‘Alâ Sharḥ Ḥikmat Al-Ishrāq.Hossein Ziai - 2003 - In Seyed G. Safavi (ed.), Mulla Sadra & Comparative Philosophy on Causation. London:: Salman-Azadeh Publications. pp. 107-124.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  53
  Sōzein ta phainomena: a herança da astronomia antiga no método da Ética Eudêmia de Aristóteles.Mariane Farias de Oliveira - 2018 - Dissertation, UFSM, Brazil
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. FIO CONDUTOR DE ARISTÓTELES NA TÁBUA DAS CATEGORIAS.Vicente do Prado Tolezano - 2013 - Dissertation, Faculdade de São Bento, São Paulo
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Reconciling Religion and Philosophy: Nasir-I Khusraw's (D. 1088) Jami' Al-Hikmatayn.Khalil Andani - 2016 - In Khaled El-Rouayheb Sabine Schmidtke (ed.), The Oxford Handbook of Islamic Philosophy. New York: pp. 169-181.
  Nāṣir-i Khusraw (d. 481/1088), the renowned Ismāʿīlī philosopher, poet, travel writer, and missionary (dāʿī), took on the formidable challenge of showing the essential harmony between philosophy and Ismāʿīlī doctrine in his Jāmiʿ al-ḥikmatayn (The Reconciliation of Philosophy and Religion). After introducing his life and works, this chapter explores this text’s central themes and examines the manner in which Nāṣir attempts to achieve this reconciliation. Fundamental to Nāṣir’s method is a form of spiritual hermeneutics, or taʾwīl, through which he demonstrates that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. The Islamic Concept of Education Reconsidered.Khosrow Bagheri & Zohreh Khosravi - 2006 - AMERICAN JOURNAL OF ISLAMIC SOCIAL SCIENCES 23 (4):88-103.
  Some authors have analyzed the Islamic concept of education in parallel to the assumed contrast between Islam and the liberal tradition. Hence, given the latter’s rationalist tendencies, an almost indoctrinatory essence is assumed for the Islamic concept of education. However, we argue that rationality is involved in all elements of the Islamic concept of education. There might be some differences between the Islamic and liberal conceptions of rationality, but these are not so sharp that the derivative Islamic concept of education (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15. On Kant’s Transcendental Argument(S).Sergey Katrechko - 2016 - Con-Textos Kantianos 4:98-117.
  Presented in the “Critique of Pure Reason” transcendental philosophy is the first theory of science,which seeks to identify and study the conditions of the possibility of cognition. Thus, Kant carries out a shift to the study of ‘mode of our cognition’ and TP is a method, where transcendental argumentation acts as its essential basis. The article is devoted to the analysis of the transcendental arguments. In § 2 the background of ТА — transcendental method of Antiquity and Leibniz’s Principle of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  94
  Bilim ve Sözde Bilim: Bilimsel Topluluğun Doğasının Belirlenmesi ve Sözde Bilimin Ayırt Edilmesine Yönelik Sosyal Bir Ölçüt.Alper Bilgehan Yardımcı - 2019 - Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi 18 (2):567-588.
  Bilimin ne olduğunun tespit edilmesi ve bilimi sözde bilimlerden ya da bilimsel olmayan alanlardan ayırt edecek ölçütün ne olması gerektiğine yönelik tartışma, bilim felsefesinde sınır çizme sorunu olarak ele alınmaktadır. Bu makalede, öncelikle söz konusu soruna yönelik geleneksel yaklaşımlar incelenmiş ve ardından bu yaklaşımların bilimsel toplulukların doğasına ilişkin özellikleri göz ardı ettiği ortaya konmuştur. Daha önce yapılan çalışmalar bilimi daha çok önermeler, ifadeler ya da salt epistemik bir sistem olarak ele almakta ve bilimsel akıl yürütmenin biçimi ile bilimsel kuramların özelliklerine (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17. Arthur Kaufmann – hermeneutyka prawnicza [Arthur Kaufmann – Legal Hermeneutics].Marek Piechowiak - 2008 - In Jerzy Zajadło (ed.), Przyszłość dziedzictwa. Robert Alexy, Ralf Dreier, Jürgen Habermas, Otfried Höffe, Arthur Kaufmann, Niklas Luhmann, Otta Weinberger: portrety filozofów prawa. Arche. pp. 135-167.
  Arthura Kaufmanna filozofia prawa wyrasta przede wszystkim z neokantyzmu aksjologicznego reprezentowanego przez „późnego” Gustava Radbrucha, którego uważał on za najważniejszego ze swych nauczycieli, oraz z hermeneutyki filozoficznej Hansa-Georga Gadamera. W późniejszym okresie znaczący wpływ na Kaufmanna wywarł Charles S. Peirce, którego pracami posiłkował się opracowując problematykę analogii (wiążąc ją z opracowanym przez Pierca zagadnieniem abdukcji) oraz ontologii relacji. Niektóre wątki poglądów Kaufmanna nawiązują do egzystencjalizmu Karla Jaspersa oraz antropologii Karla Löwitha. Obecne są także inspiracje tomistyczne i arystotelesowskie. Jest to filozofia (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Prawne a pozaprawne pojęcia dobra wspólnego [Legal and Extralegal Notions of Common Good].Marek Piechowiak - 2013 - In Wojciech Arndt, Franciszek Longchamps de Bérier & Krzysztof Szczucki (eds.), Dobro wspólne. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Sejmowe. pp. 23-45.
  Opracowanie dotyczy relacji konstytucyjnego pojęcia „dobro wspólne” z art. 1 Konstytucji RP, do pozaprawnych pojęć dobra wspólnego. Bezpośredni asumpt do jego przygotowania dało zdanie odrębne sędziego Trybunału Konstytucyjnego Zbigniewa Cieślaka do wyroku TK z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie Kp 7/09, dotyczącej zmian w prawie budowlanym. Jest to w ogóle najobszerniejsza wypowiedź w całym dotychczasowym orzecznictwie TK poświęcona wprost problematyce dobra wspólnego. Sędzia Z. Cieślak wyraźnie odróżnił prawne pojęcie dobra wspólnego – jego zdaniem właściwe dla interpretacji klauzuli dobra (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Argument z niepewności normatywnej a etyczna ocena badań naukowych wykorzystujących ludzkie embriony.Tomasz Żuradzki - 2012 - Diametros 32:131-159.
  Konserwatywni przeciwnicy prowadzenia badań naukowych na ludzkich embrionach argumentują, że od momentu poczęcia mają one status moralny równy statusowi ludzi dorosłych: zarodki mają takie samo prawo do życia jak dorośli. W artykule przedstawiam oryginalną argumentację za tym stanowiskiem, której źródła można znaleźć w XVII-wiecznej teologii moralnej i współczesnej teorii decyzji. Argumentacja ta nie odwołuje się do statusu ontologicznego embrionów, ale do pewnego typu rozumowania praktycznego na temat tego, co należy robić w rozmaitych sytuacjach niepewności. Na pierwszy rzut oka wydaje się (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 20.  24
  La differenza tra ereditarietà ed ereditabilità nello studio dei tratti psicologici.Davide Serpico - 2020 - Medicalive Magazine 6 (1):7-21.
  ITA: In questo articolo analizzerò la differenza tra il concetto di ereditarietà e quello di ereditabilità. In primo luogo, evidenzierò come i due concetti derivino storicamente da differenti tradizioni nello studio della variabili-tà fenotipica e del rapporto genotipo-fenotipo. Secondariamente, illustrerò gli aspetti teorici e metodologici alla base dei due concetti, che sono peraltro collegati a differenti aree delle scienze biologiche. Infine, spigherò brevemente come si sia recentemente tentato, con molte difficoltà, di connettere lo studio dei meccanismi dell’ereditarietà allo studio dell’ereditabilità. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  61
  Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok.Andrzej Klimczuk - 2012 - Wiedza I Edukacja.
  "Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok" to książka oparta na analizach teoretycznych i empirycznych, która przedstawia problem diagnozowania i używania kapitału społecznego ludzi starych w procesach rozwoju lokalnego i regionalnego. Kwestia ta jest istotna ze względu na zagrożenia i wyzwania związane z procesem szybkiego starzenia się społeczeństwa polskiego na początku XXI wieku. Opracowanie stanowi próbę sformułowania odpowiedzi na pytania: jaki jest stan kapitału społecznego ludzi starych mieszkających w Białymstoku, jakim ulega przemianom i jakie jest jego zróżnicowanie? Ludzie (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 22. W sprawie aksjologicznej spójności Konstytucji RP. Dobro wspólne czy godność człowieka? [Axiological Consistency of the Polish Constitution: Common Good or Human Dignity?].Marek Piechowiak - 2011 - In Stanisław Leszek Stadniczeńko (ed.), Jednolitość aksjologiczna systemu prawa w rozwijających się państwach demokratycznych Europy. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. pp. 111-124.
  The author poses a question: which of the two fundamental, constitutional values – common good or human dignity – can be considered to be the cornerstone, the unifying value in the Constitution of the Republic of Poland from 1997. The paper shows the crucial reasons for accepting each of these values as primary and also presents the underlying relationships between these values . The prominence of a given value for defining the aim of the constitution and the legal order based (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Sprawiedliwe prawo – niesprawiedliwe wyroki. Uwagi na marginesie Arthura Kaufmanna koncepcji prawa do sprzeciwu wobec władzy [Just Laws and Unjust Judgments: Notes on Arthur Kaufmann’s Conception of a Right to Civil Disobedience].Marek Piechowiak - 2017 - In Grażyna Baranowska, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Anna Hernandez-Połczyńska & Katarzyna Sękowska-Kozłowska (eds.), O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego. Warszawa: Wolters Kluwer. pp. 107-127.
  Tekst dotyczy zaproponowanej przez Arthura Kaufmanna koncepcji prawa do sprzeciwu (wobec władzy - wobec niesprawiedliwych ustaw) "w drobnej monecie". Koncepcja ta stanowi punkt wyjścia do refleksji nad formułą Radbrucha (nad czymś, co określam mianem "ciemnej strony" formuły Radbrucha), nad możliwością modyfikacji tej formuły i nad rozproszoną kontrolą konstytucyjności jako sposobem realizacji prawa do sprzeciwu "w drobnej monecie".
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Heideggera myślenie nicości.Cezary WOŹNIAK - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):301-312.
  Niniejszy tekst jest poświęcony kwestii nicości w myśleniu Heideggera. Dokonana w Byciu i czasie analiza struktury Dasein wydobywa na jaw wiele jej istotnych aspektów, a właściwie egzystencjałów, z których jednym byłaby trwoga. W trwodze świat „staje się” nicością, ukazuje się w sposób pusty i bezlitosny, ale zarazem odsłania to Dasein możliwość jego autentycznej egzystencji, możliwość zin¬dywidualizowanego bycia-w-świecie. W wykładzie Czym jest metafizyka? Heidegger powraca do problematyki nicości, rozumiejąc ją już inaczej niż czyniła to metafizyka: mianowicie nicość była warunkiem umożliwiającym jawność (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Material Vicissitudes and Technical Wonders: The Ambiguous Figure of Automaton in Aristotle’s Metaphysics of Sexual Difference.Emanuela Bianchi - 2006 - Epoché: A Journal for the History of Philosophy 11 (1):109-139.
  In Aristotle’s physics and biology, matter’s capacity for spontaneous, opaque, chance deviation is named by automaton and marked with a feminine sign, while at the same time these mysterious motions are articulated, rendered knowable and predictable via the figure of ta automata, the automatic puppets. This paper traces how automaton functions in the Aristotelian text as a symptomatic crossing-point, an uncanny and chiasmatic figure in which materiality and logos, phusis, and technē, death and life, masculine and feminine, are intertwined and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 26. "Semantic primitives" und die Fertigkeit "Definieren" im Fremdsprachenunterricht.Yvonne Kohl - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:91-115.
  W niniejszym tekście, poświęconym definiowaniu m. in. słów i zwrotów frazeologicznych podczas nauczania języków, autorka opisuje lingwistyczną teorię Anny Wierzbickiej, dotyczącą Natural Semantic Metalanguage i w adaptacyjnej formie przenosi ją na płaszczyznę zajęć z języka obcego, gdzie przynosi ona namacalne wyniki. Podczas zajęć językowych wymaga się od uczących się poprawnego definiowania ogólnego, które jednak rzadko przekazywane jest w podręcznikach i na wykładach, mimo iż zdolność ta nie jest wcale oczywista, samo definiowanie zaś nie jest łatwym zadaniem. Przeciwnie - od studentek (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Jedan Svet, I Mi U Njemu.Jovan Babić - 2014 - Strani Pravni Život 2014 (3):13-29.
  Aspiracija za jedinstvenim upravljanjem svetom je stara koliko i sam svet. Ona u suštini proizlazi iz naše percepcije sveta kao jednog, bez obzira na sve razlike koje se u njemu takođe vide. U naše vreme ova percepcija je pojačana utiskom o sve većoj međuzavisnosti delova sveta, kao i osećajem da su razlike, ma koliko bile velike, sve manje važne u odnosu na ono što je isto ili bar slično u različitim delovima sveta. Ovaj osećaj jedinstva je još više pojačan percepcijom (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Gdzie jesteś, HAL?Jarek Gryz - 2013 - Przegląd Filozoficzny 22 (2):167-184.
  Sztuczna inteligencja pojawiła się jako dziedzina badawcza ponad 60 lat temu. Po spektakularnych sukcesach na początku jej istnienia oczekiwano pojawienia się maszyn myślących w ciągu kilku lat. Prognoza ta zupełnie się nie sprawdziła. Nie dość, że maszyny myślącej dotąd nie zbudowano, to nie ma zgodności wśród naukowców czym taka maszyna miałaby się charakteryzować ani nawet czy warto ją w ogóle budować. W artykule tym postaramy się prześledzić dyskusję metodologiczną towarzyszącą sztucznej inteligencji od początku jej istnienia i określić relację między sztuczną (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  75
  Modele Wielosektorowej Polityki Społecznej Wobec Ludzi Starych I Starości W Kontekście Zmiany Technologicznej.Andrzej Klimczuk - 2015 - Zarz¸Adzanie Publiczne 2:41--53.
  Starzenie siȩ społeczeństw stanowi wyzwanie, które wymaga opracowywania i wdrażania horyzontalnej polityki społecznej. Polityka ta powinna uwzglȩdniać zróżnicowanie osób starszych oraz odmienność działań skierowanych do osób starszych i na wizerunek starości. Złożoność negatywnych konsekwencji starzenia siȩ sprawia, iż kluczowe jest zwiȩkszenie współpracy podmiotów publicznych, komercyjnych, pozarz¸adowych i nieformalnych na wszystkich poziomach organizacji polityki społecznej. Opracowanie ma na celu przybliżenie modeli wielosektorowej polityki społecznej oraz podkreślenie możliwości integracji usług społecznych. Artykuł wskazuje na szanse i zagrożenia dla integracji usług ze szczególnym uwzglȩdnieniem (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  25
  Člověk jako normativní tvor.Jaroslav Peregrin - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (1):3-23.
  Člověk se od jiných živočišných druhů odlišuje mnoha způsoby, k nejpodstatnějším z nichž patří rozum, jazyk a také schopnost řídit se pravidly. V tomto textu argumentuji, že je to především ta poslední schopnost, která je klíčová a bez které jsou ty další nepředstavitelné. Člověk je společenská bytost nejenom v tom smyslu, že žije ve společenstvích, ale i v tom, že tato společenství jsou strukturována složitým pletivem pravidel, která zásadním způsobem determinují modus vivendi lidí, kteří je tvoří, a v důsledku toho (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 31. En Språklig Verden. Noen Tanker Om Språk Og Erkjennelse.Rani Lill Anjum - 2006 - In Sissel Redse Jørgensen & Rani Lill Anjum (eds.), Tegn som Språk.
  Språket vårt utgjør en stor del av vår identitet. Det er et redskap for kommunikasjon med andre mennesker, men også med oss selv. Vi uttrykker oss gjennom språket, og vi tenker ved hjelp av språket. Men hva er egentlig språk? Gjennom å ta for meg to vesensforskjellige tilnærminger til dette spørsmålet ønsker jeg å vise at det synet vi har på språk, har stor filosofiske betydning. Dette er fordi et språksyn nødvendigvis vil få konsekvenser for hvordan vi tenker om beslektede (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  97
  Czy można być obojętnym wobec własnych przekonań moralnych?Tomasz Żuradzki - 2009 - Diametros 20:132-148.
  Artykuł poświęcony jest omówieniu i krytyce stanowiska motywacyjnego internalizmu przekonań, które głosi, że przekonania moralne z konieczności motywują do działania. Teza ta odróżniona zostaje od innych stanowisk metaetycznych, które czasami także określa się jako "internalizm". Pokazany zostaje też związek powyższej tezy z ważnymi sporami metaetycznymi. Zasadnicza część artykułu poświęcona jest przedstawieniu pewnego typu argumentów odwołujących się do przypadków indyferentyzmu moralnego, które wymierzone są w tak rozumianą tezę internalizmu.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 33. Moderately Pluralistic Methodology.Paweł Kawalec - 2012 - Roczniki Filozoficzne 60 (4):233-247.
  The paper outlines and discusses the major tenets of moderately pluralistic methodology. The latter is juxtaposed to J. Życiński’s principle of natural interdisciplinarity. It instantiates scientific pluralism as a domain-specific agenda for research. The symbolic and causal understanding are integrated in this methodological conception by means of a specific kind of counterfactual reasoning, which is coined the delimiting counterfactual. It makes the moderately pluralistic methodology applicable to non-experimental research. -/- Streszczenie Tytuł: “Umiarkowanie pluralistyczna metodologia” -/- Artykuł prezentuje i omawia zasadnicze (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  71
  Asistirana humana reprodukcija.Jovan Babić - 2012 - In Ž. Radinković R. Drezgć (ed.), Horizont bioetike: moral u doba tehničke reprodukcije života. Belgrade, Serbia: Institut za filozofiju i društvenu teoriju. pp. 15-67.
  Nove tehnologije omogućavaju nove postupke i prakse koji moraju da se moralno i pravno opravdaju. IVF i surogat materinstvo, pored ostalih, spadaju u takve nove prakse. Stara pravila o tome šta je dopušteno a šta mora da se zabrani ponekad nisu dovoljna, a ni analogije obično nisu dovoljne. Da bi se došlo do prihvatljive linije razdvajanja izmedju opravdanog i neopravdanog postupanja treba izvršiti adekvatnu etičku analizu tih fenomena. IVF, tehnologija oplodnje „in vitro“, iako na prvi pogled izaziva sumnjičavost, ne sadrži (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  57
  Koncepcja realności w późnej filozofii Nietzschego.Konrad Pyznar - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (1):81-96.
  W tekście rozważane są zagadnienie realności i związana z nim tematyka epistemologiczna w trzecim okresie filozofii Fryderyka Nietzschego. Analizując ten obszar filozofii Nietzschego, autor zwraca szczególną uwagę na problem życia. Opisuje go za pomocą metafory pnącej się wzwyż spirali. Metafora ta rozwijana jest przez autora w kontekście koncepcji „ekstatycznego tańca kratofanicznego” Zbigniewa Kaźmierczaka. Autor rozpoczyna rozważania od interpretacji stanowiska Nietzschego na temat trzech władz poznawczych: świadomości, rozumu i języka metafizycznego. Następnie stara się opisać wpływ, jaki — zdaniem filozofa — wywierają (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  81
  Human assisted procreation: An ethical approach.Jovan Babić - 1992 - Theoria 35 (4):35-62.
  Nove tehnologije omogućavaju nove postupke i prakse koji moraju da se moralno i pravno opravdaju. IVF i surogat materinstvo, pored ostalih, spadaju u takve nove prakse. Stara pravila o tome šta je dopušteno a šta mora da se zabrani ponekad nisu dovoljna, a ni analogije obično nisu dovoljne. Da bi se došlo do prihvatljive linije razdvajanja izmedju opravdanog i neopravdanog postupanja treba izvršiti adekvatnu etičku analizu tih fenomena. IVF, tehnologija oplodnje „in vitro“, iako na prvi pogled izaziva sumnjičavost, ne sadrži (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  50
  An Erotic Pattern of Thinking in Anselm’s Proslogion.D. Walz Matthew - 2011 - Quaestiones Disputatae 2 (1-2):126-145.
  Anselm’s 'Proslogion' is, as he says in its Preface, 'unum argumentum', a single line of reasoning, that builds toward the following: “that God is truly,” “that he is the highest good who needs no other,” and that he is the one “whom all things need so that they may be and may be well.” This paper attempts to shed light on how Anselm carries out the threefold task that he sets for himself and way in which his procedure brings unity (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  44
  Worlds 3 Popper 0. [REVIEW]Ray Scott Percival - 1995 - New Scientist (19th May).
  THE MIND-BODY PROBLEM: A GUIDE TO THE CURRENT DEBATE (EDITED BY RICHARD WARNER AND TA D E U S Z SZUBKA) contains recent essays by the key players in the the field of the Mind-Body problem: Searle, Fodor, Problem Honderich, Nagel, McGinn, Stich, Rorty and others. But there are a few interesting exceptions, for example Edelman, Popper, Putnam and Dennett. Nevertheless, these thinkers do get a mention here and there, and nearly all the exciting topical issues are dealt with, including (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  22
  Drugie Życie, Czyli Problemy Z Przedłużaniem Rzeczywistości.Andrzej Klimczuk - manuscript
  Linden Lab studies massive online game "Second Life" unexpectedly gained worldwide fame after a few years after release. To the surprise of many game has met with great interest, despite the lack of promotional campaigns. It can be assumed that the reason why "second life" reached a wider audience was a special type of offered entertainment. Network game proved to be no longer a game that was known so far, but an example of a mass media, whose central element is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  34
  Suočenje zdravoga razuma i kritičkoga uma po Göttingenskoj recenziji Kritike čistoga uma.Ljudevit Fran Ježić - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (2):299-316.
  Sažetak Da postoji neka malena recenzija čuvene „Kritike čistoga uma“, na koju se Kant osjećao primoran tako odgovoriti da se od početka do kraja svojih „Prolegomena za svaku buduću metafiziku“ stalno s njome razračunava, moglo bi biti poznato boljiim poznavaocima Kantovih spisa, no bit će manje poznato da je ta recenzija – Göttingenska recenzija – ujedno dala povoda da se Kant javno postavi nasuprot onodobnoj filozofiji s kojom je njegova u više važnih pogleda bila srodna, naime škotskoj filozofiji zdravoga razuma. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  28
  Possible M-Diagrams of Models of Arithmetic.Andrew Arana - 2005 - In Stephen Simpson (ed.), Reverse Mathematics 2001.
  In this paper I begin by extending two results of Solovay; the first characterizes the possible Turing degrees of models of True Arithmetic (TA), the complete first-order theory of the standard model of PA, while the second characterizes the possible Turing degrees of arbitrary completions of P. I extend these two results to characterize the possible Turing degrees of m-diagrams of models of TA and of arbitrary complete extensions of PA. I next give a construction showing that the conditions Solovay (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Dobro Wspólne Jako Fundament Polskiego Porządku Konstytucyjnego.Marek Piechowiak - 2012 - Trybunał Konstytucyjny.
  Opracowanie zmierza do określenia paradygmatu rozumienia klauzuli dobra wspólnego zawartej w art. 1 Konstytucji z 1997 r. i treści sformułowanej w nim zasady. Argumentuje się, że – m. in. ze względu na zachowanie materialnej tożsamości konstytucji – kluczowa dla realizacji postawionego celu jest analiza prac przygotowawczych. Analiza ta pozwala na postawienie tezy, że dobro wspólne to – określana na płaszczyźnie wspólnoty politycznej – suma warunków życia społecznego umożliwiających i ułatwiających rozwój wszystkich członków tej wspólnoty i tworzonych przez nich społeczności. Szeroko (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  70
  Không đọc sách đã nguy hại, đọc lướt trên điện thoại ảnh hưởng tiêu cực không kém.Nguyễn Thanh Nhàn - 2020 - SSHPA 2020 (1):1-2.
  Hiện nay, nhiều nghiên cứu đã cảnh báo rằng quá trình đọc sâu rất có thể bị đe dọa khi chúng ta chuyển sang các chế độ đọc dựa trên kỹ thuật số. Tác giả Maryanne Wolf trên tờ The Guardian đã đề cập đến việc làm thế nào để khi đọc, bộ não có thể phát triển những khía cạnh của trí tuệ và tình cảm như kiến thức nội tâm hóa; lý luận và suy luận; quan điểm và (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Ukrainian Students in Spain After World War II.Oleksandr Pronkevych & Olga Shestopal - 2018 - Kyiv-Mohyla Humanities Journal 5:117-132.
  The paper analyzes a book written by Volodymyr Yarymovych, Oleksandr Bilyk, and Mykola Volynskyi, entitled Narys istorii ukrainskoi studentskoi hromady ta Ukrainskykh poselen v Espanii 1946–1996 (An Overview of the History of the Ukrainian Student Community and Ukrainian Settlements in Spain, 1946–1996), which tells about the Ukrainian students who arrived in Madrid in 1946 and formed part of the early Ukrainian Diaspora in Spain. The book proves to be an important source of information, previously unknown to scholars, which describes the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  33
  Człowiek w rozumieniu afrykańskim.Krzysztof Trzciński - 2009 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 71 (3): 259-282.
  [PERSONHOOD IN AFRICAN PHILOSOPHY]. W artykule została omówiona i poddana analizie debata między dwoma współczesnymi afrykańskimi filozofami Ifeanyim A. Menkitim z Nigerii oraz Kwame Gyekyem z Ghany. Debata ta dotyczy typowych dla niektórych afrykańskich kultur sposobów myślenia o istocie człowieczeństwa, tj. o byciu człowiekiem (osobą, person). Prezentowane przez tych filozofów koncepcje nie odnoszą się do żadnych konkretnych afrykańskich ludów, lecz raczej są pewnymi wzorcami idealnymi, czy też abstrakcyjnymi. Zdaniem Menkitiego w tradycyjnym myśleniu afrykańskim jednostka (individual) stopniowo nabywa pełnię człowieczeństwa w (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  8
  Шеретюк, Руслана, і Стоколос, Надія. «Pietas et Litterae» («Благочестя та Освіта»). Культурно-освітня діяльність ордену піарів на Волині (кінець XVII — перша третина ХІХ ст.) (Рівне: О. Зень, 2018), 289 с.Nazarii Loshtyn - 2019 - Kyivan Academy 16 (8):212-221.
  Book review: Sheretiuk, Ruslana, and Stokolos, Nadiia. «Pietas et Litterae» («Blahochestia ta Osvita»). Kulturno-osvitnia diialnist ordenu piariv na Volyni (kinets XVII — persha tretyna ХІХ st.) (Rivne: O. Zen, 2018), 289 s.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  16
  Myśl europejska w poszukiwaniu definicji obywatela. Rzecz o koncepcjach statusu jednostki w państwie przed przełomem rewolucji francuskiej. Kontekst historyczny, podobieństwa i różnice, znaczenie.Krzysztof Trzcinski - 2006 - Przegląd Humanistyczny 50 (3):59-81.
  Na długo przed rewolucją francuską oraz jej pierworodną Deklaracją Praw Człowieka i Obywatela w europejskiej myśli politycznej członek państwa przedzierzgnięty został z poddanego w obywatela. Ta fundamentalna zmiana w definiowaniu stanowiska jednostki w państwie korespondowała z humanistycznym postrzeganiem rozumu ludzkiego nie tylko jako instrumentu poznawania świata, ale też narzędzia głębokiej refleksji i krytycznej oceny mechanizmów światem rządzących. Siła rozumu kojarzona była przez oświeceniowych filozofów z porządkiem naturalnym, który jawił się przeciwwagą dla społecznych i politycznych realiów absolutnego władztwa monarszego. W XVIII (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  23
  Źródła legitymacji tradycyjnego władztwa we współczesnej Afryce.Krzysztof Trzcinski - 2009 - Afryka 29 (30):47-70.
  Krzysztof Trzciński, Źródła legitymacji tradycyjnego władztwa we współczesnej Afryce jako przyczynek do lepszego zrozumienia jego roli i fenomenu trwania, "Afryka" 2009, t. 29-30, s. 47-70. Legitymacja należy do kluczowych zagadnień myśli politycznej i jest nierozerwalnie powiązana między innymi z takimi terminami jak państwo, władza, obywatele, poddani, prawa i obowiązki. Pojęcie legitymacji jest niezwykle ważne i być może właśnie z tego powodu jego istota stanowi temat wielu dyskusji. W tym artykule nie będziemy jednak analizować sporów definicyjnych. Ograniczymy się do podejścia, jakie (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Different Interpretations of Abū Ḥanīfa: The Ḥanafī Jurists and the Ḥanafī Theologians.Abdullah Demir - 2018 - ULUM Journal of Religious Inquiries 1 (2):259-279.
  Since the spread of Islam in Transoxiana (Mā-warāʾ al-Nahr), religious understandings based on the opinions of Abū Ḥanīfa (d. 150/767) have always been dominant in the region. Therefore, it was not possible for other understandings, which may seem to be opposite to Abū Ḥanīfa’s opinions, to be influential in the region. That Najjāriyya and Karrāmiyya could not be perennial in the region may be an example of this case. Similarly, Māturīdiyya, which benefited from Abū Ḥanīfa’s treatises of creed and his (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Konwencjonalizm a realizm: Poincaré i Duhem wobec statusu poznawczego nauk przyrodniczych.Mateusz Kotowski - 2016 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 99 (3):103-118.
  W pierwszej połowie XX wieku przyjęło się upatrywać w poglądach H. Poincarégo i P. Duhema przykładów antyrealistycznego stanowiska odnośnie do nauki i jej teorii. Etykietka ta przylgnęła do tych autorów tak mocno, że coraz częstszym dzisiaj głosom tych, którzy sprzeciwiają się takiemu szufladkowaniu ich filozofii, trudno jest przebić się do głównego nurtu dyskusji filozoficznych. W artykule wskazuję, że odczytywanie poglądów obu francuskich autorów jako antyrealistycznych nie znajduje potwierdzenia w ich własnych wypowiedziach. Przeciwnie, ich prace dostarczają mocnych świadectw na rzecz upatrywania (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
1 — 50 / 74