Results for 'Zbigniew Jakubowski'

65 found
Order:
 1.  50
  Eugen Rosenstock-Huessy i jego myśl.Zbigniew Jakubowski - 2011 - Argument: Biannual Philosophical Journal 1 (1):103-114.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  67
  Sekstus Empiryk, Zarysy Pyrrońskie, ks I (1-30), z języka greckiego przetłumaczył i opracował Zbigniew Nerczuk.Zbigniew Nerczuk - 2018 - Studia Philosophica Wratislaviensia (4):105-116.
  Jest to początek Zarysów Pyrrońskich Sekstusa Empiryka, ks. I (1-30) w nowym przekładzie. Całość tekstu ukaże się w Wydawnictwie UMK w połowie roku 2019. -/- This is the opening part of Sextus' Outlines of Pyrrhonism (I 1-30). The translation of the treatise will be published by Wydawnictwo UMK in the 2019.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. O Pocieszeniu... (Wywiad Z Profesorem Stefanem Swieżawskim Prowadzi Zbigniew Nerczuk).Zbigniew Nerczuk - 1999 - Toruński Przegląd Filozoficzny 2:7-14.
  This is the interview with Prof. Stefan Swieżawski, an eminent medievist and enthusiast of Thomas Aquinas' philosophy.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. H.-G. Gadamer, Idea dobra w dyskusji między Platonem a Arystotelesem, przełożył Zbigniew Nerczuk, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2002, s. 143 (H.-G. Gadamer, Die Idee des guten zwischen Platon und Aristoteles).Zbigniew Nerczuk (ed.) - 2002 - Kęty: Wydawnictwo Antyk.
  Jest to wybór z pracy Gadamera "Idea dobra..." Zawiera Przedmowę, Zakres problemu, Rozdział I (Sokratejska wiedza i niewiedza) oraz Posłowie tłumacza. This is the opening part of the Polish translation of Gadamers' The idea of the good... with the Translator's afterword.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  58
  Sekstus Empiryk, Zarysy Pyrrońskie, przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Zbigniew Nerczuk.Zbigniew Nerczuk - 2019 - Toruń, Polska: Wydawnictwo Naukowe UMK.
  Jest to tłumaczenie Zarysów Pyrrońskich Sekstusa Empiryka. W pliku znajduje się początek wstępu oraz I sposób powściągnięcia sądu. This is a complete Polish translation of Sextus Empiricus' Outlines of Pyrrhonism. In the file you may find the beginning of the Preface and the translation of the I mode of suspension of judgment.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  28
  Realistics Premises of Epistemic Argumentation for Dynamic Epistemic Logics.Edward Bryniarski, Zbigniew Bonikowski, Jacek Waldmajer & Urszula Wybraniec-Skardowska - 2011 - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 23 (36):173-187.
  In the paper, certain rational postulates for protocols describing real communicating are introduced.These rational postulates, on the one hand, allow assigning a certain typology of real systems of interactions, which is consistent with the reality of epistemic argumentation in systems of communicating, and on the other one – defining rules of using argumentation in real situations. Moreover, the presented postulates for protocols characterize information networks and administering knowledge in real interactivity systems. Due to the epistemic character of the considerations, the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 7.  38
  The Discussion of Human Nature in the 5th and 4th Centuries BCE in the so-Called Sophistic Movement.Zbigniew Nerczuk - 2021 - Schole 2 (15):511-520.
  The paper discusses the debate on the human nature in the sophistic thought. Focusing on the "nature-culture" controversy it presents the evolution of the views of the sophists: from Protagoras' optimistic contention of the progress of mankind and his appraisal of culture to its criticism and the radical turn to nature in Antiphon, Hippias, Trasymachos, and Callicles. The paper aims at presenting the analysis of the ongoing discussion, with the stress laid on reconstruction of the arguments and concepts as well (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Koncepcja apate u Gorgiasza z Leontinoi (Gorgias' Doctrine of Deception).Zbigniew Nerczuk - 2012 - In Iwona Kurz, Paulina Kwiatkowska & Łukasz Zaremba (eds.), Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów (Anthropology of visual Culture. Issues and selection of texts). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. pp. 127-133.
  These are the excerpts from the book "Sztuka a prawda. Problem sztuki w dyskusji między Gorgiaszem a Platonem" concerning Gorgias' theory of apate (deception).
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Metoda "dwu mów" w świetle świadectw przedplatońskich (The method of "dissoi logoi" in Pre-Platonic testimonies).Zbigniew Nerczuk - 2012 - Studia Antyczne I Mediewistyczne 10:37-50.
  The method of dissoi logoi in Pre-Platonic testimonies The paper analyzes some references to the method of "dissoi logoi" (which is called by Plato "antilogic") in Pre-Platonic testimonies such as Aristophanes’ The Clouds, fragments of Euripides' Antiope and The Phoenicians, and the anonymous work called "Dialexeis" (Dissoi logoi). The analysis of these Pre-platonic sources results in the following conclusions: (1) The method of dissoi logoi was the universal strategy adopted by the sophists to argue on both sides - for and (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Zbigniew Jordan (1911-1977) – szkic do filozoficznej biografii.Konstańczak Stefan - 2010 - Studia Z Filozofii Polskiej 5:35-54.
  Zbigniew Jordan (1911–1977) – an outline to philosophical biography The 100th anniversary of Zbigniew Jordan’s birthday, which is coming soon, is an opportunity to remind this forgotten philosopher, classified in the second generation of Lvov and Warsaw School. His complex fortune reflects dilemmas and perplexities of Polish intelligence in the war and post-war times. Jordan, after defending his doctoral thesis in philosophy at Poznań University, continued his studies at Paris Sorbonne. At that time the prepared his postdoctoral thesis (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Nature, Man and Logos: An Outline of the Anthropology of the Sophists.Zbigniew Nerczuk - 2016 - Kultura I Edukacja 2 (112):43-52.
  The paper aims at reconstructing the fundamentals of the sophistic anthropology. Contrary to the recognized view of the humanistic shift which took place in the sophistic thought, there is evidence that the sophists were continuously concerned with the problems of philosophy of nature. The difference between the sophists and their Presocratic predecessors was that their criticism of the philosophical tradition and the transformative answers given to the old questions were the basis and the starting point of the " ethical " (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Epistemologia a koncepcja sztuki w Pochwale Heleny i Obronie Palamedesa Gorgiasza z Leontinoi (Epistemology and the conception of techne in Gorgias' Helen and Palamedes).Zbigniew Nerczuk - 1999 - Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia XXXI 330:35-52.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Przyrodnicze I Medyczne Źródła Myśli Protagorasa (Platon, Protagoras, 334ac) (Biological and Medical Sources of Protagoras' Views (Plato, Protagoras, 334ac)).Zbigniew Nerczuk - 2010 - In Adam Górniak, Krzysztof Łapiński & Tomasz Tiuryn (eds.), Studia nad filozofią starożytną i średniowieczną t. IV. Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. pp. 13-24.
  The paper is concerned with the medical and the biological sources of Protagoras' views.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Gorgiasz a Platon. Przyczynek do historii empiryzmu.Zbigniew Nerczuk - 1997 - Ruch Filozoficzny 54 (3):405-409.
  The paper is concerned with the epistemological foundation of Plato's criticism of Gorgias' rhetoric in the dialogue "Gorgias".
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  68
  The Philosophical Basis of the Method of Antilogic.Zbigniew Nerczuk - 2019 - Folia Philosophica 42:5-19.
  The paper is devoted to the sophistic method of "two-fold arguments" (antilogic). The traditional understanding of antilogic understood as an expression of agonistic and eristic tendencies of the sophists has been in recent decades, under the influence of G.B. Kerferd, replaced by the understanding of antilogic as an independent argumentative technique, having its own sources, essence, and goals. Following the interpretation of G.B. Kerferd, according to which the foundation of the antilogic is the opposition of two logoi resulting from contradictions (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Komentarz do kwestii 10. O wieczności Boga (Introduction to Question 10 of Thomas Aquinas' Summa Theologiae "The Eternity of God").Zbigniew Nerczuk - 1999 - In Gabriela Kurylewicz, Zbigniew Nerczuk & Mikołaj Olszewski (eds.), Św. Tomasz z Akwinu, Traktat o Bogu. Znak. pp. 553-575.
  This is the introduction to the Question 10 (The Eternity of God) of St. Thomas Aquinas' "Summa Theologiae".
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. G. Reale, Historia Filozofii Starożytej, T. II (Review). [REVIEW]Zbigniew Nerczuk - 2003 - Toruński Przegląd Filozoficzny 5:265-271.
  This is the review (in Polish) of G. Reale, History of ancient Philosophy, vol. II.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. S. Swieżawski, Święty Tomasz na nowo odczytany. [REVIEW]Zbigniew Nerczuk - 1996 - Ruch Filozoficzny 53 (1):73-75.
  This the review of the book:: S. Swieżawski, "Święty Tomasz na nowo odczytany".
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Koncepcja „zwolenników zmienności” w Platońskim Teajtecie i jej recepcja w myśli greckiej (The Doctrine of the „Adherents of Flux” in Plato’s Theaetetus and its Reception in Greek Thought).Zbigniew Nerczuk - 2016 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 61:29-40.
  The paper discusses the problem of the source of the analogies between philosophical outlook of the Sophists and the skeptical tradition of Pyrrho and his successors. Its main objective is to point out that the similarities in standpoints, arguments and methods between these philosophical phenomena result from the transmission of Plato’s Theaetetus. It is argued that main ideas (phenomenalism, subjectivism, relativity and indeterminacy of things, rejection of being and acceptance of becoming and constant flux, antilogical position consisting in opposing two (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. "Pochwała Heleny" Gorgiasza Z Leontinoi (Gorgias' "Helen").Zbigniew Nerczuk - 2012 - Studia Antyczne I Mediewistyczne 10:17-36.
  This is the introduction and the translation of Gorgias' "Helen". The speech is considered to be one of the most interesting pieces of early Greek rhetoric not only because of its rhetorical, but also because of its philosophical value. There is no doubt that it sets out the outlines of the sophistic conception of logos and (along with another Gorgias' speech Palamedes) represents the starting point for the Plato's critique of Gorgias' rhetoric in the dialogue "Gorgias'.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Komentarz Do Kwestii 9 "O Niezmienności Boga" (Introduction to Question 9 of Thomas Aquinas' Summa Theologiae "The Immutability of God").Zbigniew Nerczuk - 1999 - In Gabriela Kurylewicz, Zbigniew Nerczuk & Mikołaj Olszewski (eds.), Św. Tomasz z Akwinu, Traktat o Bogu. Znak. pp. 537-552.
  This is the introduction to the Question 9 (The Immutability of God) of St. Thomas Aquinas' "Summa Theologiae".
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Żywot Protagorasa u Diogenesa Laertiosa (Żywoty i poglądy słynnych filozofów, IX, 8) (Protagoras' life in Diogenes Laertius' "Lives of eminent Philosophers" (IX, 8)).Zbigniew Nerczuk - 2011 - Studia Antyczne I Mediewistyczne 44:51-64.
  This is the translation of Protagoras' life from Diogenes Laertius' "Lives of eminent Philosophers" (IX, 8).
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Gorgiasz z Leontinoi, "Obrona Palamedesa" (Gorgias' "Palamedes").Zbigniew Nerczuk - 2013 - Studia Antyczne I Mediewistyczne 11:3-22.
  This is the introduction and the translation with a vast commentary in the footnotes of Gorgias' "Palamedes".
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  55
  A Note on a New Polish Translation of Outlines of Pyrrhonism.Zbigniew Nerczuk - 2020 - Sképsis: Revista de Filosofia 11 (20):31-37.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Koncepcja Logosu W Sofistyce (The Doctrine of Logos in the Sophistic Thought).Zbigniew Nerczuk - 2011 - In Dariusz Kubok & Dariusz Olesiński (eds.), Postacie i funkcje logosu w filozofii greckiej. Wydawnictwo Sto. pp. 19-26.
  The paper is concerned with the role of the logos in the sophistic thought. The author argues that the importance of logos is a result of the conviction that according to the Sophists human reality is somehow „created” through words in the process of constant communication and interpretation. This idea inspires the Sophists to research on the particular conditions of the process of persuasion and to analyze the factors which determine the persuasive power of speech. This interest in the power (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. O specyfice pracy tłumacza antycznej literatury filozoficznej (Some remarks on the translation of the texts of ancient philosophy).Zbigniew Nerczuk - 2016 - Studia Antyczne I Mediewistyczne 14 (49):13-19.
  Studium poświęcone jest specyfice warsztatu tłumacza antycznych tekstów filozoficznych. Wszelką pracę translatorską, o ile ma ona na celu rekonstrukcję kontekstu językowego i historycznego, muszą poprzedzać zrozumienie i interpretacja tekstu. W celu rekonstrukcji kontekstu niezbędne jest odniesienie tekstu do prowadzonych ówcześnie dyskusji filozoficznych, odtworzenie siatki pojęciowej oraz wskazanie zapożyczeń oraz odesłań do innych tekstów. Realizacja tych zadań napotyka w przypadku prac z zakresu filozofii starożytnej na wiele przeszkód wynikających z wielowiekowej ewolucji języka greckiego, mglistości terminu ‘filozofia’, zaginięcia większości dzieł filozoficznych, zróżnicowania (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Sekstus Empiryk – osoba i dzieła (Life and works of Sextus Empiricus).Zbigniew Nerczuk - 2007 - Toruński Przegląd Filozoficzny 7:95-108.
  This paper aims to present some basic information on life and work of Sextus Empiricus.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Komentarz do kwestii 8 "O byciu Boga w rzeczach" (Introduction to Question 8 of Thomas Aquinas' Summa Theologiae "The Existence of God in Things").Zbigniew Nerczuk - 1999 - In Gabriela Kurylewicz, Zbigniew Nerczuk & Mikołaj Olszewski (eds.), Św. Tomasz z Akwinu, Traktat o Bogu. Znak. pp. 513-536.
  This is the introduction to the Question 8 (The Existence of God in Things) of St. Thomas Aquinas' "Summa Theologiae".
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. G. Reale, Historia filozofii starożytnej t. I. [REVIEW]Zbigniew Nerczuk - 1996 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 2 (18):152-156.
  This is a review of the G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. I.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Przyrodnicze podstawy sofistycznej koncepcji człowieka – zarys problematyki (Natural basis of the Sophistic conception of man — an outline).Zbigniew Nerczuk - 2009 - In Artur Pacewicz, Anna Olejarczyk & Janusz Jaskóła (eds.), Philosophiae Itinera. Studia i rozprawy ofiarowane Janinie Gajdzie-Krynickiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. pp. 323-335.
  Natural basis of the Sophistic conception of man — an outline. Following the tradition of the philosophy of nature, influenced by hippocratic medicine, Sophists claim that human-being is a biological creature, a part of the world of nature, subject to its rules and rights. Convinced that human-being is a composition of physical and spiritual elements and interested in the relation between the two, the Sophists examine the impact of psychological and physical stimuli on human behaviour. They take under scrutiny various (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Platon, Protagoras, Przeł. L. Regner. [REVIEW]Zbigniew Nerczuk - 1997 - Ruch Filozoficzny 54 (2):279-280.
  This is the review of L. Regner's translation of Protagoras by Plato.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. J. Barnes, Arystoteles. [REVIEW]Zbigniew Nerczuk - 1996 - Ruch Filozoficzny 53 (1):75-77.
  This is the review in Polish of the book by J. Barnes "Arystoteles".
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Wstęp Do: B. Woyczyński, O Rozwoju Poglądu Platona Na Duszę.Zbigniew Nerczuk & Józef Pawlak - 2000 - In Zbigniew Nerczuk & Józef Pawlak (eds.), B. Woyczyński, O rozwoju poglądu Platona na duszę. UMK.
  This is the Preface to the doctoral thesis of Benedykt Woyczyński - one of the disciples of Wincenty Lutosławski.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Mowa Gorgiasza w Platońskim dialogu „Gorgiasz” (456A1-457C3) (Gorgias' speech in Plato's dialogue "Gorgias" (456A1-457C3)).Zbigniew Nerczuk - 2014 - Studia Antyczne I Mediewistyczne 2014 12 (2014):3-12.
  This is the translation and interpretation of the Gorgias' speech from Plato's dialogue Gorgias (456A1-457C3). In the commentary it is argued that the Gorgias' speech in the dialogue is based on the philosophical and rhetorical motives which can be found both in Gorgias' epideictic speeches ("Helen" and "Palamedes") and doxographical accounts.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  84
  Problem historii filozofii starożytnej, czyli w poszukiwaniu zaginionej Atlantydy (The Problem of the History of Ancient Philosophy or the search for the lost Atlantis).Zbigniew Nerczuk - 2017 - Studia Antyczne I Mediewistyczne 15 (50):3-11.
  The text was originally a conference speech. In principle, it was prepared for teachers of philosophy and people interested in philosophy, therefore it has the character of an essay and only to a small extent refers to the literature of the subject. However, I am deeply convinced of the validity of the thesis that I propose in it, even if they may seem only to a small extent supported by references to the state of research. -/- Synthetical studies take a (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  67
  S. Swieżawski.Zbigniew Nerczuk - 2000 - In M. Olszewski, A. Świtkiewicz, A. Zwolińska & Zbigniew Nerczuk (eds.), Dzieje europejskiej filozofii klasycznej. Wrocław:
  To opracowanie historii filozofii starożytnej i średniowiecznej zredagowane na podstawie manuskryptów przez A. Świtkiewicz-Blandzi, M. Olszewskiego, A. Zwolińską i Z. Nerczuka. Moja część pracy polegała na opracowaniu I części, obejmującej całą Starożytność. W załączniku myśl Heraklita w manuskrypcie Pana Profesora Swieżawskiego oraz w moim opracowaniu.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. W.K.C. Guthrie, Filozofowie greccy od Talesa do Arystotelesa. [REVIEW]Zbigniew Nerczuk - 1998 - Ruch Filozoficzny 55 (1):96-100.
  This is the review of the book by W.K.C. Guthrie, Filozofowie greccy od Talesa do Arystotelesa.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. “Traktat "Przeciw retorom” Sekstusa Empiryka (Sextus Empiricus' treatise "Against the Rhetoricians").Zbigniew Nerczuk - 2006 - Studia Philosophica Wratislaviensia (1):135-147.
  This is the introduction and Polish translation of Sextus Empiricus "Against the Rhetoricians" (part) (Adversus Mathematicos book II).
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Protagoras u Sekstusa Empiryka (PH I 216) a platoński Teajtet ( Sextus' account on Protagoras in Outlines of Pyrrhonism [PH I 216] and its relation to Plato's Theaetetus).Zbigniew Nerczuk - 2007 - In Artur Pacewicz (ed.), Kolokwia Platońskie THEAITETOS. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. pp. 175-182.
  Protagoras u Sekstusa Empiryka (PH I 216) a platoński Teajtet Dzieła Sekstusa Empiryka stanowią ważne źródło doksograficzne, zawierając m. in. fragmenty i przekazy poświęcone sofistyce. Są wśród nich omówienia poglądów Protagorasa. W świetle problemów, jakie stwarza rekonstrukcja myśli tego sofisty, warto poddać badaniu źródła i perspektywę Sekstusa, zwracając szczególną uwagę na krótkie przedstawienie tez Protagorasa zawarte w Zarysach Pyrrońskich (PH I 216). Porównując omówienie Sekstusa i przedstawienie Platona w Teajtecie, dostrzec możemy podobieństwo prezentowanych poglądów. W przekazie Seksusa podobnie jak w (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. "Przeciw Etykom" Sekstusa Empiryka (Sextus Empiricus' "Against the Ethicists").Zbigniew Nerczuk - 2003 - Studia Antyczne I Mediewistyczne 1:5-39.
  This is the introduction and the translation into Polish of the fragment from Sextus Empiricus' Against the Ethicists (AM XI, 42-167).
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Komentarz do kwestii 7 "O nieskończoności Boga" (Introduction to Question 7 of Thomas Aquinas' Summa Theologiae "The Infinity of God").Zbigniew Nerczuk - 1999 - In Gabriela Kurylewicz, Mikołaj Olszewski & Zbigniew Nerczuk (eds.), Św. Tomasz z Akwinu, Traktat o Bogu. Znak. pp. 491-512.
  This is the introduction to the Question 7 (The infinity of God) of St. Thomas Aquinas "Summa Theologiae".
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Traktat "O Niebycie" Gorgiasza z Leontinoi (Gorgias' treatise "On non-being").Zbigniew Nerczuk - 1997 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 23 (3):79-94.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Traktat Gorgiasza "O niebycie" w parafrazie Sekstusa Empiryka (Gorgias' work "On non-being" in the paraphrase of Sextus Empiricus).Zbigniew Nerczuk - 2004 - In Ireneusz Mikołajczyk (ed.), Sapere aude. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi dr. hab. Marianowi Szarmachowi z okazji 65 rocznicy urodzin. Wydawnictwo UMK. pp. 185-201.
  The paper examines Gorgias' treatise "On non-being" in the paraphrasis of Sextus Empiricus (Adversus mathematicos, VII, 65-87).
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Platońska krytyka estetyki Gorgiasza w dialogu "Gorgiasz".Zbigniew Nerczuk - 1997 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 13:112-122.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Św. Tomasz Z Akwinu, Summa Teologii - Traktat o Bogu.Zbigniew Nerczuk, Stefan Swieżawski, Mikołaj Olszewski & Gabriela Kurylewicz - 1995 - Principia 13:15-35.
  This is the translation of the Quaestio I "De sacra doctrina, qualis sit, et ad quae se extendat"" of Thomas Aquinas' "Summa Theologiae".
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Sofistyka a filozofia przyrody (The Sophists and their relation to the Philosophy of Nature).Zbigniew Nerczuk - 2005 - In Ryszard Wiśniewski & Włodzimierz Tyburski (eds.), Rozprawy filozoficzne. Księga pamiątkowa w darze Profesorowi Józefowi Pawlakowi. Wydawnictwo UMK. pp. 129-135.
  The paper examines the interest of the Sophists in the problems of the Pre-socratic philosophy of nature.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Retoryczność platońskiej "Obrony Sokratesa" (Rhetorical analysis of Plato's "Apology of Socrates").Zbigniew Nerczuk - 2005 - Studia Antyczne I Mediewistyczne 3:43-48.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48. Obecność filozofii Platona w Polsce (Presence of Plato's philosophy in Poland: from Middle Ages till 20th century).Zbigniew Nerczuk - 2003 - Toruński Przegląd Filozoficzny 5:57-72.
  The article discusses the presence of Plato' philosophy in Poland including the presentation of the reception of Plato's texts and the knowledge of Plato's philosophy in Poland. It outlines the influence exerted by Plato's thought on various aspects of Polish culture and sets out the research on Plato in the XIX and XX centuries. The paper is supplemented with a selection of contributions concerning Plato (papers, monographs, translations) published in Poland after the year 1945.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Miarą Jest Każdy Z Nas: Projekt Zwolenników Zmienności Rzeczy W Platońskim Teajtecie Na Tle Myśli Sofistycznej (Each of us is a measure. The project of advocates of change in Plato’s Theaetetus as compared with sophistic thought).Zbigniew Nerczuk - 2009 - Wydawn. Nauk. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Each of us is a measure. The project of advocates of change in Plato’s Theaetetus as compared with sophistic thought -/- Summary -/- One of the most intriguing motives in Plato’s Theaetetus is its historical-based division of philosophy, which revolves around the concepts of rest (represented by Parmenides and his disciples) and change (represented by Protagoras, Homer, Empedocles, and Epicharmus). This unique approach gives an opportunity to reconstruct the views of marginalized trend of early Greek philosophy - so called „the (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 50. Posłowie Do: Pierre Hadot, Plotyn Albo Prostota Spojrzenia (Plotin Ou la Simplicite du Regard).Zbigniew Nerczuk (ed.) - 2004 - Kęty: Wydawnictwo Antyk.
  This is the afterword to the Polish translation of the book by P. Hadot, "Plotin ou la simplicite du regard".
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 65