Results for ' sociologie a náboženství'

996 found
Order:
 1. Pokrok společenskovědní teorie náboženství: mezi Durkheimem a Geertzem.Nikola Balaš - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (4):495-514.
  Slavná kniha Elementární formy náboženského života francouzského sociologa Émile Durkheima je jedním z nejdůležitějších příspěvků k sociologii náboženství. Po řadu let byla vychvalována a citována, stejně jako kritizována a zavrhována. Kniha se stala chartou celé řady sociálně vědních badatelů, zejména těch, kteří se zaměřovali na studium společnosti a náboženství. V roce 1966 však vyšel článek amerického antropologa Clifforda Geertze nazvaný „Nábo- ženství jako kulturní systém", v němž autor tvrdil, že Durkheimova teorie náboženství, stejně jako teorie náboženství (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  79
  Sociologie vědy a sociologická metateorie.Miloslav Petrusek - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (3):287-311.
  Studie je věnována roz- manitým sociologizujícím, a později přímo i sociologickým způsobům, kterými v minulosti byla a dodnes je věda uchopována. Do sociologie se věda jako výzkumný předmět dostává spolu s osvícenskou ideou pokroku, na kterou v první polovině 19. století navazuje Auguste Comte. Teprve sociologie 20. století se však zbavila „historicismu", kterým byla sociologie nejen Comtova, ale samozřejmě i Marxova určována. Od 30. let minulého století se pak věda stává zvláštním sociologickým tématem, které bude s postupujícím (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Věda, politika a problém dvou kultur: příspěvek k vnějším dějinám vzniku sociologie vědeckého poznání.Libor Benda - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (2):181-209.
  Tématem studie je dosud neprobádaná oblast vnějších dějin vzniku sociologie vědeckého poznání. Jejím záměrem je analýza vnějších faktorů, které se podílely na vzniku této disciplíny, a to za účelem nalezení odpovědi na otázku, proč vznikla právě v sedmdesátých letech minulého století na Oddělení pro studium vědy při Edinburské univerzitě a právě v podobě tzv. silného programu sociologie vědění. Skrze postavu zakladatele edinburského Oddělení pro studium vědy C. H. Waddingtona se studie zaměřuje konkrétně na dvě epizody, a to na (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Sociologie jako cesta ke štěstí: česká verze.Zdeněk R. Nešpor - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (4):481-497.
  Zájem současné sociologie a dalších společenských věd o výzkumy spokojenosti a štěstí zatemňuje skutečnost, že původně právě sociologie chtěla „štěstí" poskytovat a nahrazovat tak náboženské přístupy ke světu. Tento implicitně nábo- ženský charakter je patrný i v rané české sociologii v dílech prvních propagátorů sociologie, jako byl především Emanuel Makovička, a později u některých následovníků a epigonů T. G. Masaryka, v meziválečném období zejména u Ladislava Kunteho, R. I. Malého, Alexandra Sommera-Batěka, Jindřicha Fleischnera a Jana Duška. Z (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. O vědomí, náboženství a svobodě vůle.Tomas Hribek & James Hill - 2018 - Filosoficky Casopis 66 (2):171-183.
  [On Consciousness, Religion, and Freedom of the Will] An interview with Daniel Dennett on consciousness, religion and free will.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Historiografická metoda Thomase Kuhna a její význam z hlediska sociologie vědeckého poznání.Libor Benda - 2011 - Teorie Vědy / Theory of Science 33 (3):445-468.
  Význam Thomase Kuhna z hlediska jeho vlivu na další vývoj představ o povaze vědy a konkrétně na vznik tzv. sociologie vědeckého poznání bývá dnes běžně spojován s jeho Strukturou vědeckých revolucí, zatímco jeho starším historickým pracím je v tomto ohledu jen zřídkakdy věnována pozornost. Příspěvek analyzuje právě tyto práce a pokouší se charakterizovat základní metodologické rysy Kuhnova přístupu k dějinám vědy, který je v nich uplatňován. Prostřednictvím jejich porovnání s metodologickými východisky rané sociologie vědeckého poznání se snaží zjistit, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. O samotné myšlence jednotné sociologie: Harvard a Columbia.Jan Balon - 2011 - Teorie Vědy / Theory of Science 33 (3):358-386.
  Článek se zaměřuje na historický kontext vývoje americké sociologie v období mezi lety 1930-1965, jež je spojeno se specifickým projektem sjednocení oboru rozpracovaným na Harvardské a Kolumbijské univerzitě. Samotná myšlenka jednotné sociologie je neoddělitelně vpletena do celého projektu americké sociologie jako vědy a své „čisté" vyjádření nalezla v úsilí prokázat „objektivitu a koherenci" sociologického myšlení/vědění. Zcela zřetelně také formovala profesní identitu oboru. Prostředkem zajištění vědecké integrity bylo především zajištění kontinuity teorie a praxe, ježby založilo a o něž (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  97
  Hume proti náboženství.Filip Tvrdý - 2017 - Filosoficky Casopis 2 (65):207-220.
  Žádnému tématu – s výjimkou historie Anglie – nevěnoval David Hume více pozornosti než náboženství. Jak už to ale s Humovým filosofickým odkazem bývá, i jeho teorie náboženství byla podrobena celé řadě mnohdy naprosto protikladných interpretací – a právě těm bude věnována první část mého článku. Došlo totiž k pokusům představit jej jako teistu, fideistu, deistu, agnostika nebo ateistu. Ve druhé části budu obhajovat hypotézu, podle níž je úsilí zařadit Huma do jediného údajně správného výkladu liché, protože každá taková snaha (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  78
  Přezkoumání oprávněnosti Kuhnovy kritiky silného programu sociologie vědění.Libor Benda - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (2):201-225.
  Thomas Kuhn ve svých pozdějších pracích ostře napadá tzv. silný program sociologie vědění a důsledně se vůči němu vymezuje. Tato skutečnost je zajímavá z toho důvodu, že představitelé silného programu se naopak ke Kuhnovi otevřeně hlásí a vydatně čerpají z jeho díla, neboť v něm spatřují řadu klíčových myšlenek, které implikují možnost sociologické analýzy vědeckého poznání. Cílem této studie je kriticky přezkoumat Kuhnovu kritiku silného programu a zhodnotit její oprávněnost. V první části je za tímto účelem nejprve rekonstruováno Kuhnovo (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. O Humově naturalismu, skepticismu a ateismu.Filip Tvrdý & Peter Millican - 2017 - Filosoficky Casopis 2 (65):163-174.
  Peter Millican je profesor filosofie a Gilbert Ryle Fellow na Hertford College, University of Oxford. Věnuje se především epistemologii, filosofii jazyka a náboženství, zabývá se dílem Davida Huma a Alana Turinga. Je autorem více než padesáti časopisecky publikovaných studií, editoval sborníky The Legacy of Alan Turing (Oxford University Press, 1996) a Reading Hume on Human Understanding (Oxford University Press, 2002). Připravil kritické vydání Humova An Enquiry Concerning Human Understanding v edici Oxford World's Classics (Oxford University Press, 2008) a spravuje internetový (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. O dialektice ve vědě a sociologii.Miloslav Petrusek - 2011 - Teorie Vědy / Theory of Science 33 (3):387-414.
  Po pádu totalitárních systémů, jež spočívaly na marxistické ideologii, se sociální věda začala k dialektice chovat rezervovaně, případně ji zcela vyloučila z legitimního instrumentária vědy. Studie se na pozadí vývoje a proměn dialektiky v různých sociologických koncepcích snaží odpovědět tři otázky: a) nakolik je „dialektická sociologie“ možná, b) zda nejde o redundantní termín, c) ukázat elementární principy, jimiž se „dialektické zkoumání“ sociální reality může či má řídit. V závěru ukazuje rozdílnost principů tzv. lazarsfeldovského a radikálně kritického paradigmatu v empirickém (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Ludwik Fleck a současná filosofie vědy.Jindřich Černý - 2010 - Teorie Vědy / Theory of Science 32 (4):449-478.
  Tento článek usiluje o systematický popis teorie stylů myšlení a myšlenkových společenství polského mikrobiologa Ludwika Flecka. Článek se zabývá výchozím bodem jeho teorie: případovou studií tzv. Wassermanova testu. Následně je Fleckova teorie prezentována nejprve ve světle Struktury vědeckých revolucí Thomase Kuhna. Jsou zaznamenány některé podobnosti mezi oběma mysliteli. Přesto se Fleckova stanoviska od Kuhnových v některých důležitých ohledech liší. Na rozdíl od převládajícího názoru, tyto rozdíly zamezují tomu, aby byl Fleck považován za předchůdce Kuhna. Z těchto důvodů tento článek zmiňuje (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. La suppression transitoire des pires démons de notre nature -une critique de «Les Meilleurs Anges de Notre Nature: pourquoi la violence a décliné» «( The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined) de Steven Pinker (2012) (revue révisée 2019).Michael Richard Starks - 2020 - In Bienvenue en Enfer sur Terre : Bébés, Changement climatique, Bitcoin, Cartels, Chine, Démocratie, Diversité, Dysgénique, Égalité, Pirates informatiques, Droits de l'homme, Islam, Libéralisme, Prospérité, Le Web, Chaos, Famine, Maladie, Violence, Intellige. Las Vegas, NV USA: Reality Press. pp. 252-256.
  Ce n’est pas un livre parfait, mais il est unique, et si vous écrémez les 400 premières pages ou plus, les 300 dernières (sur quelque 700) sont une assez bonne tentative d’appliquer ce qui est connu sur le comportement aux changements sociaux de la violence et des manières au fil du temps. Le sujet fondamental est le suivant : comment notre génétique contrôle-t-elle et limite-t-elle le changement social ? Étonnamment, il ne parvient pas à décrire la nature de la sélection (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. L’altruisme, Jésus et la fin du monde, la Fondation Templeton a acheté un poste de Harvard et a attaqué l’évolution, la rationalité et la civilisation. E.O. Wilson « La conquête sociale de la Terre » (The Social Conquest of Earth) (2012) et Seupercooperators.Michael Richard Startks - 2020 - In Bienvenue en Enfer sur Terre : Bébés, Changement climatique, Bitcoin, Cartels, Chine, Démocratie, Diversité, Dysgénique, Égalité, Pirates informatiques, Droits de l'homme, Islam, Libéralisme, Prospérité, Le Web, Chaos, Famine, Maladie, Violence, Intellige. Las Vegas, NV USA: Reality Press. pp. 270-283.
  Célèbre fourmi-homme E.O. Wilson a toujours été l’un de mes héros - non seulement un biologiste exceptionnel, mais l’une des minorités minuscules et en voie de disparition des intellectuels qui ose au moins faire allusion à la vérité sur notre nature que d’autres ne parviennent pas à saisir, ou dans la mesure osant o saisir, soigneusement éviter pour l’opportunisme politique. Malheureusement, il met fin à sa longue carrière d’une manière très sordide en tant que parti à une attaque ignorante et (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  97
  Que signifient Paraconsistent, Indécidable, Aléatoire, Computable et Incomplet? Un examen de "Godel’s Façon: des opérations dans un monde indécidable." (Godel’s Way: Exploits into an undecidable world) par Gregory Chaitin, Francisco A Doria, Newton C.A. da Costa 160p (2012) (revue révisée 2019).Michael Richard Starks - 2020 - In Bienvenue en Enfer sur Terre : Bébés, Changement climatique, Bitcoin, Cartels, Chine, Démocratie, Diversité, Dysgénique, Égalité, Pirates informatiques, Droits de l'homme, Islam, Libéralisme, Prospérité, Le Web, Chaos, Famine, Maladie, Violence, Intellige. Las Vegas, NV, USA: pp. 170-184.
  Dans 'Godel’s Way', trois éminents scientifiques discutent de questions telles que l’indécidabilité, l’incomplétude, le hasard, la calculabilité et la paraconsistence. J’aborde ces questions du point de vue de Wittgensteinian selon lesquelles il y a deux questions fondamentales qui ont des solutions complètement différentes. Il y a les questions scientifiques ou empiriques, qui sont des faits sur le monde qui doivent être étudiés de manière observationnelle et philosophique quant à la façon dont le langage peut être utilisé intelligiblement (qui incluent certaines (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Ampliando o “cuidado de si” em Foucault: Paul Veyne e sua nova forma de se fazer “Crítica” a partir de Marcel Mauss.Gustavo Ruiz da Silva - 2021 - Boletim Historiar 1 (8):3-21.
  Este artigo visa mapear como Marcel Mauss (no que concerne às questões da Dádiva e da Teoria da Reciprocidade) foi absorvido por Paul Veyne no que circunda dois estudos de casos: o primeiro deles sendo a noção de “Evergetismo”, trabalhada em “Le pain et le cirque: sociologie historique d'un pluralisme politique”; e o segundo deles a noção de “Imagem de si”, construída por Veyne para fazer uma “crítica”(conceito agora reformulado de modo positivo e não vingativo) à leitura do “cuidado (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. „Faciamus experimentum in corpore vili“: od kritické analýzy lékařského výzkumu ke konceptu argumentační koprodukce.Anna Durnová - 2011 - Teorie Vědy / Theory of Science 33 (2):323-339.
  Kniha Grégoira Chamayou, Les corps vils: Expérimenter sur les êtres humains aux 18e et 19e siècles vykresluje výzkumné praktiky v lékařství v 18. a 19. století a na pozadí příběhů zacházení s těly trestanců, galejníků nebo prostitutek abstrahuje kategorii „nešlechetného těla": tedy těla, vnímaného danými společenskými poměry jako nehodnotného. Autor knihy představuje pomocí této kategorie postulát kritické analýzy výzkumných praktik, jejichž povaha jde ruku v ruce s vývojem historicko-společenských konvencí. Tato recenzní stať představuje vývoj debaty v aktuálních pracích anglofonní STS, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Diskuse nad Dawkinsem.Pavel Doleček - 2011 - Teorie Vědy / Theory of Science 33 (1):133-157.
  Studie recenzuje díla: Richard DAWKINS, Boží blud: Přináší náboženství útěchu, nebo bolest? Praha: Academia 2009, 480 s. ; HANUŠ, J. - VYBÍRAL, J., Dawkins pod mikroskopem: Diskuse nad knihou Richarda Dawkinse Boží blud. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2010. Cílem textu je poukázat na debatu vyvolanou českým vydáním Dawkinsova díla Boží blud, jejímž nejdůkladnějším příspěvkem je vydání knihy Dawkins pod mikroskopem.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. L’épistémologie des croyances religieuses au prisme des sciences sociales.Yann Schmitt - 2015 - Archives de Sciences Sociales des Religions 169:157-177.
  L’épistémologie des croyances religieuses qui pose la question de la rationalité des croyances peut être mise en question en introduisant des éléments de sciences sociales des religions et vice-versa. Un modèle épistémologique souligne que les croyances peuvent être garanties sans examen réflexif de la part du croyant. Mais dans un contexte pluraliste où la croyance particulière est mise en débat, l’exigence critique d’examen est une condition nécessaire de rationalité. En cela, l’épistémologie retrouve certains aspects de la sociologie de la (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  35
  Les fondements psychiques et sociaux de la cognition distribuée.Christophe Heintz - 2011 - In Fabrice Clément & Laurence Kaufmann (eds.), La sociologie cognitive. Paris: Editions de la Maison des Sciences de l'Homme. pp. 277-298.
  Après avoir présenté et expliqué la notion de cognition distribuée, je situerai l'analyse qu'elle permet au sein des sciences cognitives et de la sociologie. Mes buts sont de montrer en quoi la théorie de la cognition distribuée contribue aux théories de la psychologie et de la sociologie, et réciproquement comment les théories de la sociologie et de la psychologie peuvent être recrutées pour expliquer l'existence de systèmes de cognition distribuée. La troisième section de ce chapitre est centrée (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. L'autobiographie spirituelle la plus profonde de tous les temps ? -une critique de « Le Genou de l'Ecoute » (The Knee of Listening) par Adi Da (Franklin Jones) (1995) (revue révisée 2019).Michael Richard Starks - 2020 - In Bienvenue en Enfer sur Terre : Bébés, Changement climatique, Bitcoin, Cartels, Chine, Démocratie, Diversité, Dysgénique, Égalité, Pirates informatiques, Droits de l'homme, Islam, Libéralisme, Prospérité, Le Web, Chaos, Famine, Maladie, Violence, Intellige. Las Vegas, NV USA: Reality Press. pp. 238-241.
  Une brève revue de la vie et de l’autobiographie spirituelle du mystique américain unique Adi Da (Franklin Jones). L’autocollant sur la couverture de certaines éditions dit «L’autobiographie spirituelle la plus profonde de tous les temps» et cela pourrait bien être vrai. Je suis dans mes 70 ans et j’ai lu de nombreux livres de professeurs spirituels et de spiritualité, et c’est l’un des plus grands. Certes, il est by loin le compte le plus complet et le plus clair du processus (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Role-playing jako živný roztok sociálna: experimentální metoda?Martin Buchtik & Tomáš Hampejs - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (4):525-549.
  Text představuje aktivní role-playing jako výzkumnou experimentální metodu v sociálních vědách. Zasazuje role-playing do rámce simulačních výzkumných metod, rozkrývá jeho epistemo- logii a dosavadní metodologická uchopení zejména v sociální psychologii. Hlavní linií textu je obhajoba epistemologických kvalit metody a experimentu v sociálních vědách obecně. Inspiračním zdrojem je zde na jedné straně Latourova kvalitativní sociologie asociací, tázající se po původu sociality a problematizující samotný před- mět sociálních věd, tj. sociálno. A na druhé straně přístupy naturalizující sociálně- vědné výzkumy propojením s (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Frustrace ve vědecké praxi.Ondřej Sloup - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):77-95.
  Tato studie se zabývá dvěma spřízněnými jevy odehrávajícími se ve vědeckém prostředí. Jedná se o fenomén frustrace ve vědecké praxi a s ním spojenou touhu po rozpoznání vlastního výzkumu vědeckou komunitou a následně o otázku uznání od akademického společenství. Zmíněné fenomény jsou přitom úzce propojeny s ústředním tématem filosofie a sociologie vědy: kdo rozhoduje, co bude předmětem vědeckého bádání? Předkládaná studie nejprve představuje Mertonův mýtus o okamžitém rozpoznání vědeckého objevu a následně prostřednictvím exkurzu do oblasti ekonomie a na příkladech (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  50
  L’organisme social chez Rudolf Steiner et Rudolf Stolzmann.Gerhard Lechner - 2017 - RoSE 8 (1):35-44.
  La théorie de l’organisme social était une approche foncièrement et largement répandue au début du 20ème siècle, qui était acceptée par de nombreuses orientations théoriques dans la sociologie et l’économie. L’approche de Rudolf Steiner s’y rapportant est bien connue. La théorie de Gerhard Stolzmann ne l’est pas autant. Ce dernier était un représentant de ce qu’on appelle le « mouvement des droits sociaux de l’économie politique » et au plan philosophique, il défendait le néo-kantisme (école de Marburg, de l’Allemagne (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Jak se píše sociální vědění.Jan Balon - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (3):327-339.
  Tato studie recenzuje knihu: Charles CAMIC - Neil GROSS - Michèle LAMONT, Social Knowledge in the Making. Chicago: University of Chicago Press, 2011, a zasazuje ji do kontextu současných úvah o proměnách výzkumné praxe sociálních věd, akademické kultury, stylů myšlení a psaní. Pokouší se analyzovat v knize ohlašovaný „obrat k praxi" a ukazuje, nakolik samotné výzkumné praktiky v sociálních vědách ovlivňuje neexistence „standardních" forem, způsobů či stylů bádání. Detailně jsou představeny rovněž výchozí myšlenky takzvané „nové" sociologie idejí, jež stojí (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. L’interprétation du droit par les juristes : la place de la délibération éthique.Jeanne Simard & Marc-André Morency - 2011 - Les ateliers de l'éthique/The Ethics Forum 6 (2):26-48.
  Dans cet article, il sera fait un bref rappel du modèle traditionnel d’interprétation des lois, toujours prescrit dans la doctrine, sinon épousé verbalement dans les tribunaux canadiens. Il sera démontré que ce modèle ne peut pas représenter toute la réalité du travail d’interprétation des juristes canadiens, pour plusieurs raisons. L’herméneutique, la sociologie critique, l’analyse du discours, prenant pour objet les textes législatifs, les jugements rendus, les arguments pratiques entendus, ont montré l’étendue du comportement réflexif réel, l’étendue du champ interprétatif (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Charge mentale et éthique critique du care : la division du travail dans la sphère domestique comme enjeu de justice sociale.Cécicle Gagnon - 2019 - Ithaque 25:23-44.
  En offrant une lecture croisée des travaux en sociologie portant sur le concept de charge mentale et des travaux en philosophie portant sur l’éthique critique du care, mon objectif dans cet article est de montrer que la charge mentale qui accompagne le travail de care dans la sphère domestique n’est pas problématique en soi du point de vue de la justice sociale et que c’est la division inégale de la responsabilité de ce dernier qui surcharge physiquement, mentalement et émotivement (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Examen de la Métaphilosophie de Wittgenstein (Wittgenstein’s Metaphilosophy) par Paul Horwich 248p (2013) (examen révisé 2019).Michael Richard Starks - 2020 - In Bienvenue en Enfer sur Terre : Bébés, Changement climatique, Bitcoin, Cartels, Chine, Démocratie, Diversité, Dysgénique, Égalité, Pirates informatiques, Droits de l'homme, Islam, Libéralisme, Prospérité, Le Web, Chaos, Famine, Maladie, Violence, Intellige. Las Vegas, NV USA: Reality Press. pp. 53-75.
  Horwich donne une belle analyse de Wittgenstein (W) et est un érudit W de premier plan, mais à mon avis, ils sont tous en deçà d’une pleine appréciation, comme je l’explique longuement dans cet examen et beaucoup d’autres. Si l’on ne comprend pas W (et de préférence Searle aussi) alors je ne vois pas comment on pourrait avoir plus qu’une compréhension superficielle de la philosophie et de la pensée de l’ordre supérieur et donc de tout comportement complexe (psychologie, sociologie, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Introduction. Le projet de Mario Bunge.François Maurice - 2020 - Mεtascience: Discours Général Scientifique 1:15-27.
  Ce premier numéro de Mεtascience rend un hommage posthume à Mario Bunge, décédé en février 2020. Ce n’est pas la première fois, et certainement pas la dernière, que des penseurs rendent hommage à Mario Bunge ou que son oeuvre fait l’objet d’une étude, à juste titre d’ailleurs, car l’homme est un humaniste et l’oeuvre digne héritière des Lumières. Bunge a contribué de façon significative à un très grand nombre de disciplines : physique, philosophie, sociologie, psychologie, sciences cognitives. Ce numéro (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. L’idée sociologique de « connectivité » et le droit international privé. Vers une architecture constitutionnelle au-delà de l’État?Poul F. Kjaer - 2019 - Revue Critique de Droit International Privé 12 (4):929 - 47.
  D’un point de vue sociologique, l’architecture du droit global se caractérise par une prééminence des normes de « connectivité », qu’il convient de distinguer des normes de « possibilité » et des normes de « cohérence ». La centralité des normes de connectivité dans cette structure provient de la fonction même du droit global, qui vise à faciliter le transfert de composants sociaux condensés –_tels que le capital, les produits économiques, les doctrines religieuses ou les connaissances scientifiques_–, d’un environnement juridique (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Věda jako „forma života“: kritérium demarkace jako praktický problém.Libor Benda - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (4):429-452.
  Larry Laudan v článku z roku 1983 označil problém demarkace, tj. rozlišení „vědy" a „pseudovědy", za filosofický pseudoproblém, kterým není třeba se zabývat, a slova „vědecké" a „pseudovědecké" za prázdné pojmy, které můžeme z našeho slovníku zcela vyškrtnout. V předkládané studii zpochybňuji toto Laudanovo stanovisko a předkládám argumenty ve prospěch tvrzení, že 1) rozlišení vědy a pseudovědy představuje důležitý a aktuální problém, kterým je třeba se zabývat, a že 2) možný způsob řešení tohoto problému nabízejí současná sociální studia vědy. Jejich (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Revue de la « Religion Expliquée - Les origines évolutionnaires de la pensée religieuse » (Religion Explained-- The Evolutionary Origins of Religious Thought) de Pascal Boyer (2002) (revue révisée 2019).Michel Richard Starks - 2020 - In Bienvenue en Enfer sur Terre : Bébés, Changement climatique, Bitcoin, Cartels, Chine, Démocratie, Diversité, Dysgénique, Égalité, Pirates informatiques, Droits de l'homme, Islam, Libéralisme, Prospérité, Le Web, Chaos, Famine, Maladie, Violence, Intellige. Las Vegas,NV USA: Reality Press. pp. 107-220.
  Vous pouvez obtenir un résumé rapide de ce livre sur p 135 ou 326. Si vous n’êtes pas, à la hauteur sur la psychologie de l’évolution , vous devriez d’abord lire l’un des nombreux textes récents avec ce terme dans le titre. L’un des meilleurs est "The Handbook of Evolutionary Psychology" 2nd ed par Buss. Jusqu’à il y a une quinzaine d’années, les «explications» du comportement n’ont pas vraiment été des explications des processus mentaux du tout, mais plutôt des descriptions (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  91
  Examen du « Sexe, de l'Ecologie et de la Spiritualité » (Sex, Ecology, Spirituality) par Ken Wilber 2 e ed 851p (2001) (revue révisée 2019).Michael Richard Starks - 2020 - In Bienvenue en Enfer sur Terre : Bébés, Changement climatique, Bitcoin, Cartels, Chine, Démocratie, Diversité, Dysgénique, Égalité, Pirates informatiques, Droits de l'homme, Islam, Libéralisme, Prospérité, Le Web, Chaos, Famine, Maladie, Violence, Intellige. Las Vegas, NV USA: Reality Press. pp. 221-237.
  Vous obtenez un échantillon formidable de mauvaise écriture, des idées confuses et dépassées et un jargon obsolète. Si l’on a une bonne éducation actuelle, il est doublement douloureux de lire ce livre (et la plupart écrit sur le comportement humain). Douloureux parce qu’il est si torturé et déroutant, et puis encore quand vous vous rendez compte à quel point il est simple avec la psychologie moderne et la philosophie. La terminologie et les idées sont horriblement confuses et datées (mais moins (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  86
  Revue de "Faire le Monde Social" (Making the Social World) par John Searle (2010) (revue révisée 2019).Michael Richard Starks - 2020 - In Bienvenue en Enfer sur Terre : Bébés, Changement climatique, Bitcoin, Cartels, Chine, Démocratie, Diversité, Dysgénique, Égalité, Pirates informatiques, Droits de l'homme, Islam, Libéralisme, Prospérité, Le Web, Chaos, Famine, Maladie, Violence, Intellige. Las Vegas, NV USA: Reality Press. pp. 10-32.
  Avant de commenter en détail sur Making the Social World (MSW) Je vais d’abord offrir quelques commentaires sur la philosophie (psychologie descriptive) et son rapport à la recherche psychologique contemporaine comme illustré dans les œuvres de Searle (S) et Wittgenstein (W), puisque je pense que c’est la meilleure façon de placer Searle ou tout commentateur sur le comportement, en perspective appropriée. Il aidera grandement à voir mes critiques de PNC, TLP, PI, OC, TARW et d’autres livres par ces deux génies (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Heterología. La ciencia (imposible) de los residuos violentos.Sergio Tonkonoff - 2015 - Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales:263-284.
  This paper seeks to show that in the work of Bataille there is a general social theory articulated around the notion of the sacred. According to our reading hypothesis, Bataille deepened and extended the movement initiated by Durkheim, who postulated the syntax of the sacred archaic as the most fundamental part of the social grammar. But he did so interpreting the Durkheimnian legacy in the light of a conception of multitude understood as general economy of collective passion. To do this, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  17
  A philosophical perspective on visualization for digital humanities.Hein Van Den Berg, Arianna Betti, Thom Castermans, Rob Koopman, Bettina Speckmann, K. A. B. Verbeek, Titia Van der Werf, Shenghui Wang & Michel A. Westenberg - 2018 - 3Rd Workshop on Visualization for the Digital Humanities.
  In this position paper, we describe a number of methodological and philosophical challenges that arose within our interdisciplinary Digital Humanities project CatVis, which is a collaboration between applied geometric algorithms and visualization researchers, data scientists working at OCLC, and philosophers who have a strong interest in the methodological foundations of visualization research. The challenges we describe concern aspects of one single epistemic need: that of methodologically securing (an increase in) trust in visualizations. We discuss the lack of ground truths in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 37. a.A. A. (ed.) - 2015 - Universidad Técnica Particular de Loja.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   22 citations  
 38. A Passage Theory of Time.Martin A. Lipman - 2018 - Oxford Studies in Metaphysics 11:95-122.
  This paper proposes a view of time that takes passage to be the most basic temporal notion, instead of the usual A-theoretic and B-theoretic notions, and explores how we should think of a world that exhibits such a genuine temporal passage. It will be argued that an objective passage of time can only be made sense of from an atemporal point of view and only when it is able to constitute a genuine change of objects across time. This requires that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 39. A Manifesto for a Processual Philosophy of Biology.John A. Dupre & Daniel J. Nicholson - 2018 - In Daniel J. Nicholson & John A. Dupre (eds.), Everything Flows: Towards a Processual Philosophy of Biology.
  This chapter argues that scientific and philosophical progress in our understanding of the living world requires that we abandon a metaphysics of things in favour of one centred on processes. We identify three main empirical motivations for adopting a process ontology in biology: metabolic turnover, life cycles, and ecological interdependence. We show how taking a processual stance in the philosophy of biology enables us to ground existing critiques of essentialism, reductionism, and mechanicism, all of which have traditionally been associated with (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   45 citations  
 40. Personal Values as A Catalyst for Corporate Social Entrepreneurship.Christine A. Hemingway - 2005 - Journal of Business Ethics 60 (3):233-249.
  The literature acknowledges a distinction between immoral, amoral and moral management. This paper makes a case for the employee (at any level) as a moral agent, even though the paper begins by highlighting a body of evidence which suggests that individual moral agency is sacrificed at work and is compromised in deference to other pressures. This leads to a discussion about the notion of discretion and an examination of a separate, contrary body of literature which indicates that some individuals in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   53 citations  
 41. A critical relation between mind and logic in the philosophy of wittgenstein: An analytical study.Mudasir A. Tantray - 2017 - Lokayata Journal of Positive Philosophy 7 (2):45-57.
  This paper deals with the study of the nature of mind, its processes and its relations with the other filed known as logic, especially the contribution of most notable contemporary analytical philosophy Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein showed a critical relation between the mind and logic. He assumed that every mental process is logical. Mental field is field of space and time and logical field is a field of reasoning (inductive and deductive). It is only with the advancement in logic, we are (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 42. A graph-theoretic account of logics.A. Sernadas, C. Sernadas, J. Rasga & Marcelo E. Coniglio - 2009 - Journal of Logic and Computation 19 (6):1281-1320.
  A graph-theoretic account of logics is explored based on the general notion of m-graph (that is, a graph where each edge can have a finite sequence of nodes as source). Signatures, interpretation structures and deduction systems are seen as m-graphs. After defining a category freely generated by a m-graph, formulas and expressions in general can be seen as morphisms. Moreover, derivations involving rule instantiation are also morphisms. Soundness and completeness theorems are proved. As a consequence of the generality of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 43. A One Category Ontology.L. A. Paul - forthcoming - In John A. Keller (ed.), Being, Freedom, and Method: Themes From the Philosophy of Peter van Inwagen. Oxford University Press.
  I defend a one category ontology: an ontology that denies that we need more than one fundamental category to support the ontological structure of the world. Categorical fundamentality is understood in terms of the metaphysically prior, as that in which everything else in the world consists. One category ontologies are deeply appealing, because their ontological simplicity gives them an unmatched elegance and spareness. I’m a fan of a one category ontology that collapses the distinction between particular and property, replacing it (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   26 citations  
 44. A study on proposition and sentence in english grammar.Mudasir A. Tantray - 2016 - International Journal Of Humanities and Social Studies 4 (02):20-25.
  Proposition and sentence are two separate entities indicating their specific purposes, definitions and problems. A proposition is a logical entity. A proposition asserts that something is or not the case, any proposition may be affirmed or denied, all proportions are either true (1’s) or false (0’s). All proportions are sentences but all sentences are not propositions. Propositions are factual contains three terms: subject, predicate and copula and are always in indicative or declarative mood. While sentence is a grammatical entity, a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 45. Toward a Generous Orthodoxy: Prospects for Hans Frei's Postliberal Theology.Jason A. Springs - 2010 - New York, NY, USA: Oxford University Press.
  Hans Frei, one of the most influential American theologians of the twentieth century, is generally considered a founder of postliberal theology. Frei never set forth his thinking systematically, and he has been criticized for being inconsistent, contradictory, and insufficiently rigorous. Jason Springs seeks here to offer a re-evaluation of Frei's work. Arguing that Hans Frei's theology cannot be understood without a meticulous consideration of the complex equilibrium of his theological and philosophical interests and influences, Springs vindicates Frei's christologically motivated engagement (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. On Lewis against magic: a study of method in metaphysics.A. R. J. Fisher - 2018 - Synthese 195 (5):2335-2353.
  David Lewis objected to theories that posit necessary connections between distinct entities and to theories that involve a magical grasping of their primitives. In On the Plurality of Worlds, Lewis objected to nondescript ersatzism on these grounds. The literature contains several reconstructions of Lewis’ critique of nondescript ersatzism but none of these interpretations adequately address his main argument because they fail to see that Lewis’ critique is based on broader methodological considerations. I argue that a closer look at his methodology (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 47. A puzzle about material constitution and how to solve it: Enriching constitution views in metaphysics.Robert A. Wilson - 2007 - Philosophers' Imprint 7:1-20.
  Are materially constituted entities, such as statues and glasses of liquid, something more than their material constituents? The puzzle that frames this paper stems from conflicting answers to this question. At the core of the paper is a distinctive way of thinking about material constitution that posits two concepts of constitution, compositional and ampliative constitution, with the bulk of the discussion devoted to developing distinct analyses for these concepts. Distinguishing these concepts solves our initial puzzle and enriches the space of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 48. Standpoints: a Study of a Metaphysical Picture.Martin A. Lipman - forthcoming - Journal of Philosophy.
  There is a type of metaphysical picture that surfaces in a range of philosophical discussions, is of intrinsic interest and yet remains ill-understood. According to this picture, the world contains a range of standpoints relative to which different facts obtain. Any true representation of the world cannot but adopt a particular standpoint. The aim of this paper is to propose a regimentation of a metaphysics that underwrites this picture. Key components are a factive notion of metaphysical relativity, a deflationary notion (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. A general framework for implementation of clinical guidelines by healthcare organizations.A. Kumar, Barry Smith, D. M. Pisanelli, A. Gangemi & M. Stefanelli - 2003 - In D. M. Pisanelli (ed.), Ontologies in Medicine: Proceedings of the Workshop on Medical Ontologies (Rome October 2003). Amsterdam: IOS Press. pp. 95-107.
  The paper presents the outlines of an ontology of plans and guidelines, which is then used as the basis for a framework for implementing guideline-based systems for the management of workflow in health care organizations. The framework has a number of special features, above all in that it enables us to represent in formal terms assignments of work-items both to individuals and to teams and to tailor guideline to specific contexts of application in health care organizations. It is designed also (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  87
  A Function-Centered Taxonomy of Visual Attention.Ronald A. Rensink - 2015 - In Paul Coates & Sam Coleman (eds.), Phenomenal Qualities: Sense, Perception, and Consciousness. Oxford: Oxford University Press. pp. 347-375.
  It is suggested that the relationship between visual attention and conscious visual experience can be simplified by distinguishing different aspects of both visual attention and visual experience. A set of principles is first proposed for any possible taxonomy of the processes involved in visual attention. A particular taxonomy is then put forward that describes five such processes, each with a distinct function and characteristic mode of operation. Based on these, three separate kinds—or possibly grades—of conscious visual experience can be distinguished, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
1 — 50 / 996