Results for 'R. W. Hildreth'

1000+ found
Order:
 1. Participatory Budgeting in the United States: A Preliminary Analysis of Chicago's 49th Ward Experiment.LaShonda M. Stewart, Steven A. Miller, R. W. Hildreth & Maja V. Wright-Phillips - 2014 - New Political Science 36 (2):193-218.
  This paper presents a preliminary analysis of the first participatory budgeting experiment in the United States, in Chicago's 49th Ward. There are two avenues of inquiry: First, does participatory budgeting result in different budgetary priorities than standard practices? Second, do projects meet normative social justice outcomes? It is clear that allowing citizens to determine municipal budget projects results in very different outcomes than standard procedures. Importantly, citizens in the 49th Ward consistently choose projects that the research literature classifies as low (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. ‘‘Describing Our Whole Experience’’: The Statistical Philosophies of W. F. R. Weldon and Karl Pearson.Charles H. Pence - 2011 - Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences 42 (4):475-485.
  There are two motivations commonly ascribed to historical actors for taking up statistics: to reduce complicated data to a mean value (e.g., Quetelet), and to take account of diversity (e.g., Galton). Different motivations will, it is assumed, lead to different methodological decisions in the practice of the statistical sciences. Karl Pearson and W. F. R. Weldon are generally seen as following directly in Galton’s footsteps. I argue for two related theses in light of this standard interpretation, based on a reading (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3.  65
  Book Review: R. Sackmann, W. Bartl, B. Jonda, K. Kopycka, C. Rademacher, Coping with Demographic Change: A Comparative View on Education and Local Government in Germany and Poland, Cham, Heidelberg, Springer 2015. [REVIEW]Andrzej Klimczuk - forthcoming - Pol-Int.Org.
  A. Klimczuk, Book review: R. Sackmann, W. Bartl, B. Jonda, K. Kopycka, C. Rademacher, Coping with Demographic Change: A Comparative View on Education and Local Government in Germany and Poland, Cham, Heidelberg, Springer 2015, "Pol-int.org" 2017, https://www.pol-int.org/en/publications/coping-demographic-change-comparative-view-education-and#r59 41.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Scope of Dharma W.S.R. To Ritual Dieties (Karma Kanda) in AYurveda.Dr Devanand Upadhyay - 2015 - Indian Journal of Allied and Agriculture Sciences 1 (3):112-115.
  Ayurveda is science of living being. Aim of Ayurveda is mantainance of healthy life and pacification of diseases of diseased ones. Dharma, artha, kama and moksha these four are together called chaturvidha purushartha which is achieved by arogya (health).Ayurveda holds view of its independent darshanika viewthough it has shades of nearly all six astika darshanas. Mimamsa’s first verse implies its motto to explore Dharma. Ayurveda considers dharma as one of basic component to health. Dharma has been described under trieshana by (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  46
  Book Review: PATEL R. & MOORE J.W. A History of the World in Seven Cheap Things: A Guide to Capitalism, Nature, and the Future of the Planet. [REVIEW]Cristian Timmermann - 2019 - Acta Bioethica 25 (1):141-142.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Wolność religijna i dyskryminacja religijna – uwagi w kontekście rezolucji Parlamentu Europejskiego z 20 stycznia 2011 r. [Freedom of Religion and Religious Discrimination – Remarks on the European Parliament Resolution of 20 January 2011].Marek Piechowiak - 2012 - In Stanisław Leszek Stadniczeńko (ed.), Urzeczywistnianie wolności przekonań religijnych i praw z niej wynikających. Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. pp. 103-139.
  The aim of this paper is to present and analyse legal acts cited in the European Parliament resolution of 20 January 2011 on the situation of Christians in the context of freedom of religion. The author presents the substance of the right to religious freedom and the position of religious freedom among other human rights. The paper also shows the formation of European law on religious freedom and grasps the development trends in this area. Because of the discrepancies that arise (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  88
  REVIEW OF MUSIC AND ITS THERAPEUTICS W.S.R. AYURVEDIC CLASSICS (BRIHATRAYEE.Dr Devanand Upadhyay - 2016 - Indian Journal of Agriculture and Allied Sciences 2 (1):114-118.
  Ayurveda is the science of living being. With the aim of health and procurement of disease it almost covers all facets of life. It includes health of an individual at physical, mental, spiritual, social level. Ayurvedic classics includes brihatrayee samhita like Charak, Sushruta and Ashtanga Hridaya. A review based study of music (geet, sangeet) was done in these classics to explore whether these classics includes any form of music as therapy or not. Based on review of these classics it was (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  31
  Book Review Of: M. Schagrin, R. Dipert, and W. Rapaport, Logic: A Computer Approach. [REVIEW]Gary James Jason - 1987 - Philosophia 17 (4):557-558.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. War Goethe ein erotisches Vorbild für Rainer Maria Rilke? Einige Bemerkungen zu "Das Tagebuch" von J.W. Goethe und "Sieben Gedichte" von R.M. Rilke.Barbara Ratecka - 2000 - Acta Universitatis Lodziensis 2:219-230.
  Artykuł dotyczy dwóch bardzo mało znanych utworów słynnych twórców literatury niemieckiej. Johann Wolfgang von Goethe, twórca Fausta, ma w swym dorobku moralizatorski wiersz pt. Dziennik. Jednak z obawy o posądzenie go o niemoralne treści, nigdy za życia poety utwór ten nie został opublikowany. Również Siedem wierszy Rainera Marii Rilkego jest bardzo rzadko drukowanych. Mimo, iż Rilke długo wzbraniał się przed lekturą utworów niemieckiego wieszcza, to jednak Dziennik stanowił wyjątek. Wiersz Goethego poświęcony jest kryzysowi seksualnemu i twórczemu bohatera, za którym kryje (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Schelling and the Background of American Pragmatism:. [REVIEW]H. G. Callaway - 1996 - Arisbe, Peirce-Related Papers 1:1-12.
  The short cover-description of the present book tells that "Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775-1854) was one of the formative philosophers of German idealism, whose great service was in the areas of the philosophy of nature, art, and religion." Those having some familiarity with Schelling, and his influence on American philosophy, indirectly via Coleridge and Carlyle and more directly via Emerson and C. S. Peirce, will perhaps not be surprised to learn that German idealism itself looks somewhat different, understanding Schelling's differences (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  11
  Wymóg uzyskania terytorialnego rozłożenia głosów (poparcia) w wyborach prezydenckich.Krzysztof Trzcinski - 2016 - Athenaeum 49:113-137.
  Głównym celem tego artykułu jest wyjaśnienie, na czym polega specyfika instytucji wymogu uzyskania terytorialnego rozłożenia głosów w wyborach prezydenckich, który funkcjonuje w trzech wieloetnicznych państwach (Nigerii od 1979 r., Kenii od 1992 r. i Indonezji od 2001 r.) oraz określenie panujących w tych państwach warunków politycznych, które przyczyniły się do jej wprowadzenia i trwania. W końcowej części artykułu, dzięki porównaniu trzech kazusów, zostały wskazane szczegółowe różnice występujące obecnie między nimi. W artykule zostały również zaprezentowane wnioski dotyczące dotychczasowych doświadczeń związanych z (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 12. Godność w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej – destrukcja uniwersalnego paradygmatu ujęcia podstaw praw człowieka? [Dignity in the Charter of Fundamental Rights of the European Union – Destruction of the Universal Paradigm of Understanding of the Foundations of Human Rights?].Marek Piechowiak - 2012 - Themis Polska Nova 2 (1):126-146.
  Zasadniczym przedmiotem analiz tego opracowania jest pojęcie godności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej z 7 grudnia 2000 r. Interpretacja Karty prowadzona jest z uwzględnieniem postanowień Traktatu z Lizbony z 13 grudnia 2007 r., który podniósł Kartę do rangi prawa traktatowego. Uwyraźnienie treści pojęcia godności w Karcie dokonywane jest przez pryzmat paradygmatu rozumienia godności utrwalonego już w prawie międzynarodowym praw człowieka na poziomie uniwersalnym, czyli prawa kształtowanego i funkcjonującego w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Paradygmat uniwersalny, w którego centrum znajduje się (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Negatywna wolność religijna i przekonania sekularystyczne w świetle sprawy Lautsi przeciwko Włochom [Negative Religious Freedom and Secular Thought in the Light of the Case of Lautsi v. Italy].Marek Piechowiak - 2011 - Przegląd Sejmowy 19 (5 (106)):37-68.
  The article provides an analysis of the European Court of Human Rights judgments in the case of Lautsi v. Italy (application no. 30814/06), also known as the Italian crucifix case. The applicant claimed that displaying crucifixes in the Italian State-school classrooms attended by her children was contrary to the principle of secularism, by which she wished to bring up her children, and therefore infringed her right to ensure their education and teaching in conformity with her religious and philosophical convictions, and (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Równi w prawach i powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski [Equal in Rights and Obligations towards the Common Good – Poland].Marek Piechowiak - 2009 - In Zespół Prezydialny Biura Trybunału Konstytucyjnego (ed.), Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Biuro Trybunału Konstytucyjnego. pp. 111-124.
  Opracowanie dotyczy fragmentu preambuły Konstytucji RP z 1997 r.: „równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski”. Zmierza ono przede wszystkim do uwyraźnienia i analizy wskazanych w tym fragmencie wartości, które mogą pomóc w dookreśleniu celów konstytucji i ujęciu czegoś, co określa się niekiedy mianem „ducha konstytucji”. Analizowane jest umiejscowienie komentowanego akapitu w całości preambuły, oraz prace nad projektem Konstytucji, które prowadzą ku refleksji nad kategorią dobra wspólnego w artykule 1. W centrum moich analiz jest argumentacja na (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  23
  Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Aksjologiczne podstawy prawa.Marek Piechowiak - 2020 - Warszawa, Polska: C. H. Beck.
  Prezentowana książka jest pierwszą monografią w sposób całościowy omawiającą Preambułę Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. Dużo miejsca poświęca genezie tekstu - czytelnik znajdzie zgłoszone projekty oraz szerokie omówienie prac Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. W centrum uwagi znalazły się aksjologiczne podstawy całego polskiego systemu prawa oraz refleksja nad wartościami fundującymi porządek prawny w ogóle. Autor omawia poszczególne wartości, uwzględniając ich oddziaływanie na orzecznictwo, zwracając uwagę również na przyjęte przez ustrojodawcę rozstrzygnięcia dotyczące pozaprawnego ugruntowania wartości konstytucyjnych. Podejmuje także problem normatywnego charakteru (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  71
  Natural Philosophy and the Sciences: Challenging Science’s Tunnel Vision.Arran Gare - 2018 - Philosophies 3 (4):33-0.
  Prior to the nineteenth century, those who are now regarded as scientists were referred to as natural philosophers. With empiricism, science was claimed to be a superior form of knowledge to philosophy, and natural philosophy was marginalized. This claim for science was challenged by defenders of natural philosophy, and this debate has continued up to the present. The vast majority of mainstream scientists are comfortable in the belief that through applying the scientific method, knowledge will continue to accumulate, and that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 17.  46
  Review of Working From Within: The Nature and Development of Quine’s Naturalism, by Sander Verhaegh. New York, US: Oxford University Press, 2018. Pp. Xi + 218. $66.60. [REVIEW]Ali Hossein Khani - 2020 - The Philosophical Quarterly 70:210–212.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Do Machines Have Prima Facie Duties?Gary Comstock - 2015 - In Machine Medical Ethics. London: Springer. pp. 79-92.
  A properly programmed artificially intelligent agent may eventually have one duty, the duty to satisfice expected welfare. We explain this claim and defend it against objections.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19. The Saucer of Mud, The Kudzu Vine and the Uxorious Cheetah: Against Neo-Aristotelian Naturalism in Metaethics.James Lenman - 2005 - European Journal of Analytic Philosophy 1 (2):37-50.
  Let me say something, to begin with, about wanting weird stuff. Stuff like saucers of mud. The example, famously, is from Anscombe’s Intention (Anscombe Anscombe 957)) where she is, in effect, defending a version of the old scholastic maxim, Omne appetitum appetitur sub specie boni. If your Latin is rusty like mine, what that says is just that every appetite – for better congruence with modern discussions, let’s say every desire – desires under the aspect of the good, or in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 20. The Value of Critical Knowledge, Ethics and Education: Philosophical History Bringing Epistemic and Critical Values to Values.Ignace Haaz - 2019 - Geneva, Switzerland: Globethics Publications.
  This book aims at six important conceptual tools developed by philosophers. The author develops each particular view in a chapter, hoping to constitute at the end a concise, interesting and easily readable whole. These concepts are: 1. Ethics and realism: elucidation of the distinction between understanding and explanation – the lighthouse type of normativity. 2. Leadership, antirealism and moral psychology – the lightning rod type of normativity. 3. Bright light on self-identity and positive reciprocity – the reciprocity type of normativity. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Alternatywne rozwiązania na rzecz silnej i konkurencyjnej przedsiębiorczości społecznej w Wielkopolsce.Andrzej Stogowski, Zofia Rutkowska & Aleksandra Andrzejewska - manuscript
  Każda przedsiębiorczość jest ‘motorem rozwoju’. Dotyczy to również przedsiębiorczości społecznej, podkreślającej wspólny cel wielu partnerów, w tym m.in. władz samorządowych, przedsiębiorców prywatnych, organizacji obywatelskich, jakim jest spójność społeczna oraz podniesienie jakości życia poprzez wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców danej wspólnoty lokalnej czy regionalnej.Budowanie strategii rozwoju kapitału społecznego w sposób odpowiedzialny i przyszłościowy wymaga „włączania” grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem do głównego nurtu społecznego. Takie podejście stawia sobie za cel przede wszystkim nie tworzenie nowych barier oraz stopniowe usuwanie już istniejących, które mogą (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Przyczynowość stanów mentalnych w modelach naukowych. Próba alternatywnego uzasadnienia antynaturalizmu eksplanacyjnego Urszuli Żegleń.Kawalec Pawel - 2010 - In Muszyński Zbysław (ed.), Umysł. Natura i sposób istnienia. Wydawnictwo UMCS. pp. 45-57.
  An antinaturalist defense of causality of mental states. The argument is based on the properties of causal models in cognitive research. Bibliografia prac przywołanych w tekście -/- Damasio A., 1994/1999, Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg, tłum. M. Karpiński, Poznań: Rebis. Davidson D., 1963/2001, „Actions, reasons, and causes”, w: (Davidson 2001), s. 3-19. Davidson D., 1967/2001, „Causal relations”, w: (Davidson 2001), s. 149-62. Davidson D., 1970/2001, „Mental events”, w: (Davidson 2001), s. 207-25. Davidson D., 1976/2001, „Hempel on explaining action”, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Three Concepts of Decidability for General Subsets of Uncountable Spaces.Matthew W. Parker - 2003 - Theoretical Computer Science 351 (1):2-13.
  There is no uniquely standard concept of an effectively decidable set of real numbers or real n-tuples. Here we consider three notions: decidability up to measure zero [M.W. Parker, Undecidability in Rn: Riddled basins, the KAM tori, and the stability of the solar system, Phil. Sci. 70(2) (2003) 359–382], which we abbreviate d.m.z.; recursive approximability [or r.a.; K.-I. Ko, Complexity Theory of Real Functions, Birkhäuser, Boston, 1991]; and decidability ignoring boundaries [d.i.b.; W.C. Myrvold, The decision problem for entanglement, in: R.S. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 24. Something’s Missing: A Study of the Dialectic of Utopia in the Theories of Theodor W. Adorno and Ernst Bloch.Michael R. Ott - 2015 - Heathwood Journal of Critical Theory: Power, Violence and Non-Violence 1 (1):133-173.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  54
  Review of 'John R Searle-Thinking About the Real World' by Franken Et Al Eds. (2010)(Review Revised 2019).Michael Starks - 2019 - In The Logical Structure of Human Behavior. Las Vegas, NV USA: Reality Press. pp. 405-424.
  This book is the result of Searle's stay in the Munster University Philosophy Dept in 2009 and all the papers except his introductory one and his final response are from persons associated with Munster. However, all the papers were written or revised later and so are one of the most up to date looks at his views available as of mid-2013. S has in my view made more fundamental contributions to higher order descriptive psychology (philosophy) than anyone since Wittgenstein (W), (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  79
  AGM-Like Paraconsistent Belief Change.Rafael R. Testa, Marcelo E. Coniglio & Marcio M. Ribeiro - 2017 - Logic Journal of the IGPL 25 (4):632-672.
  Two systems of belief change based on paraconsistent logics are introduced in this article by means of AGM-like postulates. The first one, AGMp, is defined over any paraconsistent logic which extends classical logic such that the law of excluded middle holds w.r.t. the paraconsistent negation. The second one, AGMo , is specifically designed for paraconsistent logics known as Logics of Formal Inconsistency (LFIs), which have a formal consistency operator that allows to recover all the classical inferences. Besides the three usual (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Prawnonaturalny charakter klauzuli dobra wspólnego [Natural–Law Character of a Common Good Claus in the Polish Constitution].Marek Piechowiak - 2010 - In Agnieszka Choduń & Stanisław Czepita (eds.), W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. pp. 597-611.
  W NINIEJSZYM opracowaniu analizuję klauzulę dobra wspólnego zawartą w art. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., zmierzając do uwyraźnienia, w jakim sensie można mówić o jej prawnonaturalnym charakterze (zatem i do zarysowania możliwych znaczeń zwrotu "prawnonaturalny charakter klauzuli dobra wspólnego") oraz do ujawnienia „momentów" prawnonaturalnych, które mogą wchodzić w grę przy interpretacji tej klauzuli.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  67
  Klauzula sumienia: lekarze jak poborowi.Tomasz Żuradzki - 2015 - Filozofia W Praktyce 1 (1).
  „Skoro powszechnie przyjmuje się, że sumienie jest suwerenne, to nie wiadomo, po co lekarz miałby uzasadniać pisemnie swój światopogląd” – napisała Naczelna Izba Lekarska w skardze do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał tę część skargi oddalił w wyroku z 7 października 2015 r., ale stwierdził, że „Celem prowadzenia dokumentacji medycznej nie jest (…) utrwalanie na piśmie poglądów filozoficzno-prawnych lekarza”. Uznał też, że uzasadnienie „powinno mieć charakter medyczny, a nie służyć wyjaśnieniu światopoglądu lekarza, czy też wskazaniu zasady moralnej leżącej u podstaw jego zachowania”. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Review of 'John R Searle-Thinking About the Real World' by Franken Et Al Eds. (2010).Michael Starks - 2017 - Philosophy, Human Nature and the Collapse of Civilization Michael Starks 3rd Ed. (2017).
  This book is the result of Searle's stay in the Munster University Philosophy Dept in 2009 and all the papers except his introductory one and his final response are from persons associated with Munster. However all the papers were written or revised later and so are one of the most up to date looks at his views available as of mid 2013. S has in my view made more fundamental contributions to higher order descriptive psychology (philosophy) than anyone since Wittgenstein (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Prawne a pozaprawne pojęcia dobra wspólnego [Legal and Extralegal Notions of Common Good].Marek Piechowiak - 2013 - In Wojciech Arndt, Franciszek Longchamps de Bérier & Krzysztof Szczucki (eds.), Dobro wspólne. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Sejmowe. pp. 23-45.
  Opracowanie dotyczy relacji konstytucyjnego pojęcia „dobro wspólne” z art. 1 Konstytucji RP, do pozaprawnych pojęć dobra wspólnego. Bezpośredni asumpt do jego przygotowania dało zdanie odrębne sędziego Trybunału Konstytucyjnego Zbigniewa Cieślaka do wyroku TK z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie Kp 7/09, dotyczącej zmian w prawie budowlanym. Jest to w ogóle najobszerniejsza wypowiedź w całym dotychczasowym orzecznictwie TK poświęcona wprost problematyce dobra wspólnego. Sędzia Z. Cieślak wyraźnie odróżnił prawne pojęcie dobra wspólnego – jego zdaniem właściwe dla interpretacji klauzuli dobra (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Ślepy traf a preimplantacyjna diagnostyka genetyczna.Tomasz Żuradzki - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 85 (1):31-46.
  Wedle Stanowiska Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 2/2012 z dnia 8. czerwca 2012 r. w sprawie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej (PDG) jednym z głównych problemów wiążących się z prawnym uregulowaniem PDG jest nierozstrzygalność sporu na temat statusu moralnego ludzkich zarodków. Stanowisko i zgłoszone do niego zdania odrębne stwierdzają, że ci, którzy uznają, że wczesne zarodki mają pełny status moralny, nie mogą się zgodzić na diagnostykę preimplantacyjną. W artykule pokazuję, że przyjęcie nawet skrajnie konserwatywnego poglądu na status wczesnych embrionów ludzkich, czyli (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 32.  87
  Solidarność Pokoleń W Perspektywie Strategicznej Państwa.Andrzej Klimczuk - 2013 - In Adam Kubów & Joanna Szczepaniak-Sienniak (eds.), Polityka Rodzinna a Polityka Rynku Pracy W Kontekście Zmian Demograficznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu. pp. 190--205.
  Celem artykułu jest przybliżenie koncepcji solidarności pokoleń w kontekście wyzwań procesu starzenia się ludności na początku XXI wieku. Utrzymanie pozbawionych konfliktów relacji pokoleniowych jest kwestią wymagającą wspólnych interwencji podmiotów publicznych, komercyjnych i pozarządowych. Dlatego też w opracowaniu, po omówieniu znaczeń pojęcia pokolenie i typów relacji międzypokoleniowych, zostaną wskazane modele polityki relacji międzypokoleniowych. Opis uwzględnia działania na poziomie międzynarodowym, krajowym oraz regionalnym i lokalnym. W dalszej części analizie poddane zostaną główne założenia działań na rzecz solidarności pokoleniowej z wybranych dokumentów projektu cywilizacyjnego (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 33. W.V. Quine, Immanuel Kant Lectures, translated and introduced by H.G. Callaway.H. G. Callaway & W. V. Quine (eds.) - 2003 - Frommann-Holzboog.
  This book is a translation of W.V. Quine's Kant Lectures, given as a series at Stanford University in 1980. It provide a short and useful summary of Quine's philosophy. There are four lectures altogether: I. Prolegomena: Mind and its Place in Nature; II. Endolegomena: From Ostension to Quantification; III. Endolegomena loipa: The forked animal; and IV. Epilegomena: What's It all About? The Kant Lectures have been published to date only in Italian and German translation. The present book is filled out (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  46
  Politikayı Hannah Arendt'le Birlikte Yeniden Düşünmek.Metehan Karakurt & Adem Çelik - manuscript
  Modern politika tanımlarında hâkim kavramlardan söz etmek olasıdır. Bu kavramlar arasında; iktidar, şiddet, hiyerarşi, güvenlik, kaynak dağıtımı öne çıkanlardır. Politika, birçoklarına göre, iktidarın ve gücün nasıl dağıtıldığı ve kullanıldığıyla ilgilidir. Politika, salt iktidarla ilişkili bir biçimde tanımlandığında, şiddet, politikanın etkili araçlarından birisi gibi görünür. Hatta daha ileriye gidilerek, şiddet, iktidarın dışavurumu olarak görülür. C. W. Mills’in, “siyaset iktidar mücadelesinden ibarettir; iktidarın nihai biçimi ise şiddettir” ya da Mao Zedong’un “siyaset, kan dökülmeyen savaş; savaş ise kan dökülen siyasettir” sözleri, siyaset ile (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  44
  Logics of Formal Inconsistency Enriched with Replacement: An Algebraic and Modal Account.Walter Carnielli, Marcelo E. Coniglio & David Fuenmayor - manuscript
  One of the most expected properties of a logical system is that it can be algebraizable, in the sense that an algebraic counterpart of the deductive machinery could be found. Since the inception of da Costa's paraconsistent calculi, an algebraic equivalent for such systems have been searched. It is known that these systems are non self-extensional (i.e., they do not satisfy the replacement property). More than this, they are not algebraizable in the sense of Blok-Pigozzi. The same negative results hold (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Anti-Consumption: An Overview and Research Agenda.M. S. W. Lee, K. V. Fernandez & M. R. Hyman - 2009 - Journal of Business Research 62 (2):145--147.
  This introduction to the Journal of Business Research special issue on anti-consumption briefly defines and highlights the importance of anticonsumption research, provides an overview of the latest studies in the area, and suggests an agenda for future research on anti-consumption.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 37. Clifford, William Kingdom.Luis R. G. Oliveira - forthcoming - In Stewart Goetz & Charles Taliaferro (eds.), Encyclopedia of the Philosophy of Religion. Wiley-Blackwell.
  W.K. Clifford’s famous 1876 essay The Ethics of Belief contains one of the most memorable lines in the history of philosophy: "it is wrong always, everywhere, and for anyone, to believe anything upon insufficient evidence." The challenge to religious belief stemming from this moralized version of evidentialism is still widely discussed today.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. A Study of Perennial Philosophy and Psychedelic Experience, with a Proposal to Revise W. T. Stace’s Core Characteristics of Mystical Experience.Ed D'Angelo - manuscript
  A Study of Perennial Philosophy and Psychedelic Experience, with a Proposal to Revise W. T. Stace’s Core Characteristics of Mystical Experience ©Ed D’Angelo 2018 -/- Abstract -/- According to the prevailing paradigm in psychedelic research today, when used within an appropriate set and setting, psychedelics can reliably produce an authentic mystical experience. According to the prevailing paradigm, an authentic mystical experience is one that possesses the common or universal characteristics of mystical experience as identified by the philosopher W. T. Stace (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Conceptual Spaces for Cognitive Architectures: A Lingua Franca for Different Levels of Representation.Antonio Lieto, Antonio Chella & Marcello Frixione - 2017 - Biologically Inspired Cognitive Architectures 19:1-9.
  During the last decades, many cognitive architectures (CAs) have been realized adopting different assumptions about the organization and the representation of their knowledge level. Some of them (e.g. SOAR [35]) adopt a classical symbolic approach, some (e.g. LEABRA[ 48]) are based on a purely connectionist model, while others (e.g. CLARION [59]) adopt a hybrid approach combining connectionist and symbolic representational levels. Additionally, some attempts (e.g. biSOAR) trying to extend the representational capacities of CAs by integrating diagrammatical representations and reasoning are (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 40. Examining the Factor Structure of the Self-Report of Psychopathy Short-Form Across Four Young Adult Samples.Hailey L. Dotterer, Rebecca Waller, Craig S. Neumann, Daniel S. Shaw, Erika E. Forbes, Ahmad R. Hariri & Luke W. Hyde - forthcoming - Assessment:1-18.
  Psychopathy refers to a range of complex behaviors and personality traits, including callousness and antisocial behavior, typically studied in criminal populations. Recent studies have used self-reports to examine psychopathic traits among noncriminal samples. The goal of the current study was to examine the underlying factor structure of the Self-Report of Psychopathy Scale–Short Form (SRP-SF) across complementary samples and examine the impact of gender on factor structure. We examined the structure of the SRP-SF among 2,554 young adults from three undergraduate samples (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  75
  Two Approaches to Ontology Aggregation Based on Axiom Weakening.Daniele Porello, Nicolaas Troquard, Oliver Kutz, Rafael Penaloza, Roberto Confalonieri & Pietro Galliani - 2018 - In Proceedings of the Twenty-Seventh International Joint Conference on Artificial Intelligence, {IJCAI} 2018, July 13-19, 2018, Stockholm, Sweden. pp. 1942--1948.
  Axiom weakening is a novel technique that allows for fine-grained repair of inconsistent ontologies. In a multi-agent setting, integrating ontologies corresponding to multiple agents may lead to inconsistencies. Such inconsistencies can be resolved after the integrated ontology has been built, or their generation can be prevented during ontology generation. We implement and compare these two approaches. First, we study how to repair an inconsistent ontology resulting from a voting-based aggregation of views of heterogeneous agents. Second, we prevent the generation of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Promoting Coherent Minimum Reporting Guidelines for Biological and Biomedical Investigations: The MIBBI Project.Chris F. Taylor, Dawn Field, Susanna-Assunta Sansone, Jan Aerts, Rolf Apweiler, Michael Ashburner, Catherine A. Ball, Pierre-Alain Binz, Molly Bogue, Tim Booth, Alvis Brazma, Ryan R. Brinkman, Adam Michael Clark, Eric W. Deutsch, Oliver Fiehn, Jennifer Fostel, Peter Ghazal, Frank Gibson, Tanya Gray, Graeme Grimes, John M. Hancock, Nigel W. Hardy, Henning Hermjakob, Randall K. Julian, Matthew Kane, Carsten Kettner, Christopher Kinsinger, Eugene Kolker, Martin Kuiper, Nicolas Le Novere, Jim Leebens-Mack, Suzanna E. Lewis, Phillip Lord, Ann-Marie Mallon, Nishanth Marthandan, Hiroshi Masuya, Ruth McNally, Alexander Mehrle, Norman Morrison, Sandra Orchard, John Quackenbush, James M. Reecy, Donald G. Robertson, Philippe Rocca-Serra, Henry Rodriguez, Heiko Rosenfelder, Javier Santoyo-Lopez, Richard H. Scheuermann, Daniel Schober, Barry Smith & Jason Snape - 2008 - Nature Biotechnology 26 (8):889-896.
  Throughout the biological and biomedical sciences there is a growing need for, prescriptive ‘minimum information’ (MI) checklists specifying the key information to include when reporting experimental results are beginning to find favor with experimentalists, analysts, publishers and funders alike. Such checklists aim to ensure that methods, data, analyses and results are described to a level sufficient to support the unambiguous interpretation, sophisticated search, reanalysis and experimental corroboration and reuse of data sets, facilitating the extraction of maximum value from data sets (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 43. Contemplative Science: An Insider's Prospectus.W. B. Britton, A. C. Brown, C. T. Kaplan, R. E. Goldman, M. Deluca, R. Rojiani, H. Reis, M. Xi, J. C. Chou, F. McKenna, P. Hitchcock, Tomas Rocha, J. Himmelfarb, D. M. Margolis, N. F. Halsey, A. M. Eckert & T. Frank - 2013 - New Directions for Teaching and Learning 134:13-29.
  This chapter describes the potential far‐reaching consequences of contemplative higher education for the fields of science and medicine.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Ought-Implies-Can: Erasmus Luther and R.M. Hare.Charles R. Pigden - 1990 - Sophia 29 (1):2-30.
  l. There is an antinomy in Hare's thought between Ought-Implies-Can and No-Indicatives-from-Imperatives. It cannot be resolved by drawing a distinction between implication and entailment. 2. Luther resolved this antinomy in the l6th century, but to understand his solution, we need to understand his problem. He thought the necessity of Divine foreknowledge removed contingency from human acts, thus making it impossible for sinners to do otherwise than sin. 3. Erasmus objected (on behalf of Free Will) that this violates Ought-Implies-Can which he (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 45. Koniec kryzysu, początek dramatu – Marcel Gauchet o kondycji współczesnej polityki.Paulina Karbownik - 2011 - Hybris. Revista de Filosofía 13.
  Marcel Gauchet to mało znany w Polsce historyk i filozof francuski. Żadna z jego książek nie została do tej pory przetłumaczona na język polski. Dostępny w tym języku jest jeden z esejów pochodzący z La démocratie contre elle-même (Demokracja przeciwko sobie samej), opublikowany w kwartalniku „Res Publica Nowa” w grudniu 2002 r. pt. Nowy wiek osobowości. Próba psychologii współczesnej, przełożony i opracowany przez Wiktora Dłuskiego. W tekście tym Gauchet stawia tezę o mającej miejsce we współczesnym świecie rewolucji antropologicznej, polegającej na (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  58
  Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok.Andrzej Klimczuk - 2012 - Wiedza I Edukacja.
  "Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok" to książka oparta na analizach teoretycznych i empirycznych, która przedstawia problem diagnozowania i używania kapitału społecznego ludzi starych w procesach rozwoju lokalnego i regionalnego. Kwestia ta jest istotna ze względu na zagrożenia i wyzwania związane z procesem szybkiego starzenia się społeczeństwa polskiego na początku XXI wieku. Opracowanie stanowi próbę sformułowania odpowiedzi na pytania: jaki jest stan kapitału społecznego ludzi starych mieszkających w Białymstoku, jakim ulega przemianom i jakie jest jego zróżnicowanie? Ludzie (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 47.  87
  Kategorische Rechtsprinzipien in Zeiten der Postmoderne. Interview mit Prof. Dr Otfried Höffe.Shaveko Nikolai - 2018 - Kantian Journal 37 (1):62-73.
  This interview explores the extent to which Kant’s philosophy, which postulates certain moral principles categorically, has influenced the contemporary theory of justice. Many academics believe such principles to be relative and emphasise that justice lies beyond the remit of science. Otfried Höffe is convinced that categorical legal principles remain a valid subject for an academic discussion. In his works, he often appeals to Kantian philosophy. In the interview, Prof. Dr. О. Höffe refers to such famous German Neo-Kantian philosophers of law (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. On the Logic of Common Belief and Common Knowledge.Luc Lismont & Philippe Mongin - 1994 - Theory and Decision 37 (1):75-106.
  The paper surveys the currently available axiomatizations of common belief (CB) and common knowledge (CK) by means of modal propositional logics. (Throughout, knowledge- whether individual or common- is defined as true belief.) Section 1 introduces the formal method of axiomatization followed by epistemic logicians, especially the syntax-semantics distinction, and the notion of a soundness and completeness theorem. Section 2 explains the syntactical concepts, while briefly discussing their motivations. Two standard semantic constructions, Kripke structures and neighbourhood structures, are introduced in Sections (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   17 citations  
 49. Jakob Friedrich Fries (1773-1843): Eine Philosophie der Exakten Wissenschaften.Kay Herrmann - 1994 - Tabula Rasa. Jenenser Zeitschrift Für Kritisches Denken (6).
  Jakob Friedrich Fries (1773-1843): A Philosophy of the Exact Sciences -/- Shortened version of the article of the same name in: Tabula Rasa. Jenenser magazine for critical thinking. 6th of November 1994 edition -/- 1. Biography -/- Jakob Friedrich Fries was born on the 23rd of August, 1773 in Barby on the Elbe. Because Fries' father had little time, on account of his journeying, he gave up both his sons, of whom Jakob Friedrich was the elder, to the Herrnhut Teaching (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  94
  Hegel and the Classical Pragmatists: Prolegomenon to a Future Discussion.Michael Baur - 2014 - In Judith Green (ed.), Richard J. Bernstein and the Pragmatic Turn in Contemporary Philosophy: Rekindling Pragmatism's Fire. New York, NY, USA: pp. 39-52.
  As Richard Bernstein has suggested, there is a very rich and interesting story to be told about how the classical pragmatists (Dewey, Peirce, and James) understood G. W. R Hegel, made use of Hegel, and ultimately distanced themselves from Hegel. That story cannot be told here. Indeed, the story is so rich and complicated that even its beginnings cannot be told here. But what can be provided, perhaps, is a limited, though hopefully illuminating, perspective on a few salient aspects of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000