Results for 'Yew-Kwang Ng'

132 found
Order:
 1. What Should We Agree on about the Repugnant Conclusion?Stephane Zuber, Nikhil Venkatesh, Torbjörn Tännsjö, Christian Tarsney, H. Orri Stefánsson, Katie Steele, Dean Spears, Jeff Sebo, Marcus Pivato, Toby Ord, Yew-Kwang Ng, Michal Masny, William MacAskill, Nicholas Lawson, Kevin Kuruc, Michelle Hutchinson, Johan E. Gustafsson, Hilary Greaves, Lisa Forsberg, Marc Fleurbaey, Diane Coffey, Susumu Cato, Clinton Castro, Tim Campbell, Mark Budolfson, John Broome, Alexander Berger, Nick Beckstead & Geir B. Asheim - 2021 - Utilitas 33 (4):379-383.
  The Repugnant Conclusion served an important purpose in catalyzing and inspiring the pioneering stage of population ethics research. We believe, however, that the Repugnant Conclusion now receives too much focus. Avoiding the Repugnant Conclusion should no longer be the central goal driving population ethics research, despite its importance to the fundamental accomplishments of the existing literature.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 2. Animal Welfare at Home and in the Wild.Kyle Johannsen - 2016 - Animal Sentience 1 (7/10).
  In recent work, economist Yew-Kwang Ng suggests strategies for improving animal welfare within the confines of institutions such as the meat industry. Although I argue that Ng is wrong not to advocate abolition, I do find his position concerning wild animals to be compelling. Anyone who takes the interests of animals seriously should also accept a cautious commitment to intervention in the wild.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3. GAMPANIN NG WIKANG FILIPINO SA PAGPAPALAGANAP NG IMPORMASYON BILANG TUGON SA COVID-19 SA LUNGSOD QUEZON.Jerrylen Giva, Charise Fortich & Sheila Mae Paet - 2020 - GAMPANIN NG WIKANG FILIPINO SA PAGPAPALAGANAP NG IMPORMASYON BILANG TUGON SA COVID-19 SA LUNGSOD QUEZON 1 (1):1-10.
  Taong 2019 nang magsimula ang paglaganap ng COVID-19 sa Pilipinas, kaya samu’t saring mga impormasyon ang ipinakalat sa bansa upang maiwasan ang pagkalat ng virus lalo na sa mga lugar na matataas ang bilang ng nag positibo, gaya na lamang sa Lungsod ng Quezon. Hinggil rito, ang saliksik na ito na naglalayong malaman at maitala ang Gampanin ng Wikang Filipino sa pag papalaganap ng impormasyon patungkol sa COVID-19. Upang matugunan ang mga hinihingi sa pananaliksik, ito ay gagwin sa deskriptibong paraan, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Estado ng Edukasyong Pansining BIswal sa mga Piling Pamantasan sa PIlipinas.Joseph Reylan Viray, Jun Badie, Crislie Unabia & Lailanie Gutierrez - manuscript
  Ang kolektibong sanaysay na ito ay nagtatasa sa kalagayan at estado ng edukasyong pansining biswal sa mga piling pamantasan sa Pilipinas. Sakop ng papel ang mga sumusunod na paaralan: Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas, De La Salle-Lipa, Mindanao State UniversityIligan Institute of Technology, at Notre Dame of Marbel University. Dalawang tanong ang tinangkang sagutin ng papel: Una, ano ang estado ng edukasyong pansining biswal sa mga piling pamantasan sa Pilipinas? Pangalawa, ano-ano ang mga posibleng solusyon sa mga suliranin na nakahahadlang sa (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Gulong ng Palad: The Quality of Life, Experiences and Challenges Faced by Female Tricycle Driver.Jhoselle Tus, Ken Andrei Torrero, Aron Bil, Timy Joy Juliano, Angeline Mechille Eugenio Osinaga, Josie Lynn Garcia Parinas, Ramon Principe & Franz Cedrick Yapo - 2023 - Psychology and Education: A Multidisciplinary Journal 7 (1):153-159.
  Tricycles are one of the most popular, most accessible, and least expensive forms of public transit in the Philippines. In addition to being common modes of transportation, motorcycles, and tricycles also contribute significantly to the livelihoods of millions of Filipinos who rely on them for a living. Hence, this study explores the lived experiences and challenges faced by female tricycle drivers. Employing the Interpretative Phenomenological Analysis, the findings of this study were: The participants strive to assist their husbands in providing (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Karen Ng, Hegel's Concept of Life: Self-Consciousness, Freedom, Logic. [REVIEW]Berker Basmaci - 2021 - Idealistic Studies 51 (1):103-107.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Pagsusuri ng mga Salitang Kapampangan mula sa Arte dela Lengua Pampanga ni Fray Diego Bergaño na may Kaugnayan sa Pagkain.Jennifer L. Espada - 2019 - Mabini Review 8:91-122.
  Robert (Robby) P. Tangtingco’s article was called Bergaño’s dictionary “a work of art” in Lost and Found in Translation in the 18th century. The first thing that they observed is the various dialects or languages used by their countrymen. They were assigned to different regions of the Philippines, and one of them was Fray Diego Bergaño. He was designated to Pampanga where he successfully produced a Kapampangan dictionary called “Arte dela Lengua Pampanga”. From the stated dictionary, the reseacher look for (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8. Pagsasa-Filipino ng Pagtuturo at Pananaliksik sa Agham Panlipunan: Bahaginan ng Best Practices sa Antas ng Silid-Aralan at Departamento/Kolehiyo.Mark Joseph Santos - 2023 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 6 (1):65-100.
  Ang pagpapalaganap ng wikang Filipino ay hindi payak na romantisasyon ng nasyonalismo. Sa halip, ito ay instrumento tungo sa higit na demokratisasyon ng wikang Filipino, at samakatuwid ay may malalim na implikasyon sa usapin ng katarungang panlipunan. Sa kontekstong ito mabibigyang-diin ang dulot na suliranin ng Dambuhalang Pagkakahating Pangkalinangan, na dahilan kung bakit mas namomonopolisa ng elit ang mga daluyan ng kapangyarihan tulad ng edukasyon, komersyo at pulitika. Tungo sa paghahanap ng lunas sa suliraning ito, makatutulong ang pagsasa-Filipino ng agham (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. T Falls Apart: On the Status of Classical Temperature in Relativity.Eugene Yew Siang Chua - forthcoming - Philosophy of Science:1-27.
  Taking the formal analogies between black holes and classical thermodynamics seriously seems to first require that classical thermodynamics applies in relativistic regimes. Yet, by scrutinizing how classical temperature is extended into special relativity, I argue that the concept falls apart. I examine four consilient procedures for establishing the classical temperature: the Carnot process, the thermometer, kinetic theory, and black-body radiation. I argue that their relativistic counterparts demonstrate no such consilience in defining the relativistic temperature. As such, classical temperature doesn’t appear (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Pagsasara ng Tabing: Konklusyon sa Makabuluhang Mentoring ni Dr. Zeus A. Salazar.Axle Christien Tugano - 2019 - Quezon City, Metro Manila, Philippines: Bagong Kasaysayan, Inc..
  Katulad ng laging binabanggit ni Prop. Michael Charleston B. Chua ng Pamantasan ng De La Salle, "Hindi man ako naging direktang naging mag-aaral ni Dr. Salazar, mapalad pa rin akong nakilala ko siya at natuto ng kahalagahan ng Pantayong Pananaw." Marahil ito rin ang sumasambulat sa mga nais maging mag-aaral ng paham na si Salazar. Isang metapora ng kometa o isang bakunawa ang pagdating ng isang Dr. Salazar sa Sintang Paaralan partikular na sa Kagawaran ng Kasaysayan dahil pinagyaman niya/tinutulungang makaalpas (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 11. KAPOOKAN NG PAGLALAKBAY NG MGA PILIPINO SA IBAYONG DAGAT SA KONTEKSTO NG BANWA AT LAYAG SA WIKANG FILIPINO.Axle Christien Tugano - 2023 - In Banwa at Layag: Antolohiya ng mga Kuwentong Paglalakbay ng mga Pilipino sa Ibayong Dagat. Ermita, Manila: Limbagang Pangkasaysayan. pp. 1-81.
  Introduksiyon Sentro ng kabuoang aklat na ito ang paglalakbay –partikular na ang paglalakbay ng mga Pilipino gamit ang pananaw at wikang F/Pilipino. Sa ilang pagkakataon, isa ang paglalakbay sa hindi gaanong nabibigyan ng pansin sa pag-aaral ng lipunan, sa kabila ng pinagyayaman na itong matagal sa Kanluran at marahil isa ng ganap na diskurso. Mababakas ito sa kanilang pagpapakahulugan sa mga taong naglalakbay. Halimbawa nito ang mga Pranses na voyageur at Anglo-Amerikanong katumbas sa paglalakbay bilang trip, travel, at voyage (Almario (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Questioning Hegemony Within White Academia.Asma Mehan, Carolina Lima, Faith Ng’eno & Krzysztof Nawratek - 2022 - Field 8 (1):47-61.
  field: Issue 8 Embodying an Anti-Racist Architecture comprises essays, articles, podcasts, drawings, designs, the cover image, and a film. ‘This Call to Action' is a document borne from dialogue, and as such derives its power from the activism that collaboration and cooperation engender. -/- Asma Mehan, Carolina Lima, Faith Ng’eno, and Krzysztof Nawratek discuss white hegemony across different geopolitical and academic spaces, mindful of the nuances of using English as their shared yet borrowed language. -/- .
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Sakit ng Loob, Sakit ng Labas: Pagtutumbas sa mga Neolohismong Umusbong sa Kontemporanidad ng COVID-19 Tungo sa Pag-unawa ng Kasaysayan ng Ketong sa Patolohiyang Pilipino.Axle Christien Tugano - 2020 - Katipunan Journal 6 (1):132-181.
  This article aims to highlight the resounding issue regarding the pandemic caused by COVID-19 in the Philippines. In hindsight, it seems that contemporary Filipinos treat its spread as a new and first disease that our society has experienced. It only reflects the inexhaustible study of Filipino pathology. So there is a tendency for the Filipino government to tarnish or not take the future pandemic seriously because apart from the lack of knowledge about pandemics, it is possible that our society does (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 14. Paglapat ng Istorya sa Dalumat ng Ugnayang Pilipinas at mga Asyanong Bansa.Axle Christien Tugano - 2018 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 1 (2):57-75.
  Sa bawat aklatan o sabihin pang mga bookstores, hindi talaga nawawala ang sikat na sikat na mga aklat ni Ambeth Ocampo. Isa na rito ang labintatlong tomo ng Looking Back na tumatalakay sa iba’t ibang paksa sa kasaysayan ng Pilipinas. Noong mga panahong nag-aaral pa ang may-akda sa PUP ng kursong Kasaysayan, walong serye pa lamang ng Looking Back ang nailathala at sabihin pang nabasa niya—Looking Back (2010); Dirty Dancing (2010); Death by Garrote (2010); Chulalongkorn’s Elephants: The Philippines in Asian (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 15. Tungo sa Isang Pilosopiya ng Ginhawa.Roland Macawili - 2023 - Talas: Interdisiplinaryong Journal Sa Edukasyong Pangkultura 7:88-112.
  Ang papel na ito ay isang pagtatangka ng paghahawan ng landas tungo sa potensyal ngginhawa bilang isang konseptong kultural-pilosopikal. Gagawin ang paghahawan mula sapagtititistis ng ilang datos mula sa kasaysayan, kultura at maging sa wikang Filipino. Nahahatiang papel sa dalawang bahagi: una, ang talakay sa lagay ng Pilosopiyang Pilipino; pangalawaang pagbubulaybulay tungkol sa ginhawa bilang konsepto, sa aspektong historikal, politiko-ekonomiko, at linggwistiko.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Mga Salik sa Pagkabigo ng Protestantismo na Lumaganap sa Pilipinas noong Panahon ng Kolonyalismong Amerikano.Mark Joseph Santos - 2023 - Yaman Digital History.
  Nang masakop ng Estados Unidos ang Pilipinas, dumating sa bansa ang isa pang uri ng Kristiyanismo na iba sa bitbit ng mga Espanyol-ang Protestantismo (na nagsimulang isilang noong ika-16 na dantaon sa Europa sa pamumuno nina Luther, Calvin, at Zwingli). Salaysay ni T. Valentino Sitoy (1989, iii, 7-11), 1899 unang dumating ang mga misyonerong Protestante sa Pilipinas, na kinabibilangan ng mga Presbyterian, Baptist, at Methodist. Kalaunan ay sinundan ito ng pagdating ng mga Episcopalian, Seventh-Day Adventist, United Brethren, Disciples, Christian and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Ang 1872 sa Kasaysayan ng Pilipinas: Isang Pagsusuring Historiograpikal sa Ilang Pilipinong Historyador.Mark Joseph Santos - 2022 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 5 (1):74-88.
  Bilang pagpapahalaga sa GOMBURZA, sa okasyon ng ika-150 anibersaryo ng kanilang kamatayan, ang pag-aaral na ito ay nagsagawa ng isang preliminaryong pagbaybay sa samu't saring pagpapakahulugan at pagbibigay-saysay na ikinakabit sa 1872 sa historiograpiyang Pilipino. Sa partikular, siniyasat ng sanaysay ang kapookan ng 1872 sa balangkas historiograpikal ng ilang prominenteng historyador tulad nina Teodoro Agoncillo, Zeus Salazar, Renato Constantino, Reynaldo Ileto, John Schumacher, Horacio de la Costa, at iba pa. Liban dito, tiningnan din ang pagpapakahulugan sa 1872 ng iba pang (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. ANG MORFOSINTAKS NG NAWN PREYS SA BIRI-WARAY.Gina Bernaldez-Araojo - 2023 - Get International Research Journal 1 (2).
  Ang pag-aaral na ito ay naglalahad ng isang komprehensibong istruktura ng gramatika na nakatuon sa katangian ng Nawn Preys (NP). Ito ang kauna-unahang pag-aaral na nakapokus sa katangian ng NP ng isang varayti ng wikang Waray na wala pang anumang naisagawang pag-aaral. Ang balidasyon, muling pagsusuri, at pag-aanalisa sa mga datos ay ginawa mismo ng mananaliksik bilang taal na mananalita ng Biri-Waray at sa gabay ng tagapayo. Ang mga kinapanayam ay mga nasa edad 47- 67 at mga taal na mananalita (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Kuwentong Buhay ng mga Kristiyano sa Panahon ng Batas Militar.Mark Joseph Santos - 2022 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 1 (Special Issue: Perspectives on M):96-105.
  Ang sanaysay na ito ay isang deskriptibong pagbasa sa To Be in History: Dark Days of Authoritarianism na pinatnugutan ni Melba Padilla Maggay, sa lente ng “kuwentong buhay,” partikular na ang bersyon nito na dinalumat ni Clemen Aquino, isa sa mga pangunahing tagapagtaguyod ng Sosyolohiyang Pilipino. Sisiyasatin ang saysay ng mga kuwentong buhay na nilalaman ng akda sa konteksto ng mga kontemporaryong reyalidad ng lipunang Pilipino, tulad ng rehimeng Duterte, pagsuporta ng mga Kristiyano sa mga represibong administrasyon, at pambabaluktot ng (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Becik, Batik, Betik: Pagpapatúloy ng mga Simbolismo ng Lahing Austronesyo sa Pagbabatik/ Pagtatatu sa Pilipinas at Malaysia.Arvin Lloyd Pingul, Freddielyn Pontemayor & Rhoderick Nuncio - 2019 - Hasaan Journal 5 (1):39-62.
  Mula sa iisang lahi ang Pilipinas at Malaysia sang-ayon sa pag-aaral na may kinalaman sa paksaing Austronesyo. May mahabang kasaysayan ng ugnayan ang dalawang bansang ito, di lámang sa ekonomikong aspekto, kundi lalo’t higit sa kultural na batayan, at isa na rito ang paggamit ng mga simbolo sa pagbabatik/pagtatatu na nakaugat pa sa relihiyon ng pag-aanito sa mundong Austronesyo. Bagamat naging parehong kolonya ang dalawang bansa ng mga Kanluranin na nagpalawak di lámang ng kapangyarihan kundi maging ng merkado, hindi tuluyang (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  92
  ANG MORFOSINTAKS NG NAWN PREYS SA BIRI-WARAY.Gina Bernaldez-Araojo - 2023 - Get International Research Journal 1 (2):142–158.
  Ang pag-aaral na ito ay naglalahad ng isang komprehensibong istruktura ng gramatika na nakatuon sa katangian ng Nawn Preys (NP). Ito ang kauna-unahang pag-aaral na nakapokus sa katangian ng NP ng isang varayti ng wikang Waray na wala pang anumang naisagawang pag-aaral. Ang balidasyon, muling pagsusuri, at pag-aanalisa sa mga datos ay ginawa mismo ng mananaliksik bilang taal na mananalita ng Biri-Waray at sa gabay ng tagapayo. Ang mga kinapanayam ay mga nasa edad 47- 67 at mga taal na mananalita (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Pilosopiyang Pilipino sa Panahon ng Rehimeng Duterte.Beljun Enaya & F. P. A. Demeterio Iii - 2022 - Phavisminda Journal 21 (2022):118-154.
  Ang papel na ito ay isang kritikal na ulat tungkol sa pilosopiyang Pilipino sa panahon ng rehimeng Duterte. Sa pamamagitan ng Google Scholar tinukoy nito ang limang nangungunang Pilipinong pilosopo na sumuri sa nasabing rehimen: sina Christopher Ryan Maboloc, Regletto Aldrich Imbong, Tracy Llanera, Carlito Gaspar at Jude Raymun Festin. Kinilala nito ang nasabing limang pilosopo, at hinimay ang kani-kanilang pangkalahatang paninindigan kaugnay sa nasabing rehimen, isyung tinutukan, pilosopong kabalitaktakan, at pilosopong tinutungtungan. Sinuri din ng papel na ito ang ideolohiyang (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Recovery of precious metals from e-wastes through conventional and phytoremediation treatment methods: a review and prediction. [REVIEW]Chuck Chuan Ng - 2023 - Journal of Material Cycles and Waste Management 2023.
  E-waste, also known as waste from electrical and electronic equipment, is a solid waste that accumulates quickly due to high demand driven by the market for replacing newer electrical and electronic products. The global e-waste generation is estimated to be between 53.6 million tons, and it is increasing by 3–5% per year. Metals make-up approximately 30% of e-waste, which contains precious elements Au, Ag, Cu, Pt, and other high-value elements, valued at USD 57 billion, which is driving the e-waste recycling (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Ang Paglago ng Pantayong Pananaw sa Konteksto ng Kapantasan ni Zeus A. Salazar: Isang Maikling Pagsasakasaysayan, 1951-2019.Mark Joseph Santos - 2019 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 2 (2):46-92.
  Bilang “kathang-buhay” ni Zeus A. Salazar, ang tinaguriang Ama ng Pantayong Pananaw (PP) at ng Bagong Historiograpiyang Pilipino, hindi mauunawaan ang PP nang hiwalay sa kanyang akademikong talambuhay. Kaya naman mainam na baybayin angkasaysayan ng Pantayong Pananaw sa konteksto ng kapantasanni Salazar. Maaaring hatiin ang kasaysayan ng PP sa konteksto ng kapantasan ni Salazar sa limang yugto, gamit ang metapora ng paglago ng halaman: 1. Panahon ng Pagpupunla ng mga ideyang magiging batayang kaisipan ng PP sa hinaharap, mula sapagpasok ni (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Roles and significance of chelating agents for potentially toxic elements (PTEs) phytoremediation in soil: A review. [REVIEW]Chuck Chuan Ng - 2023 - Journal of Environmental Management 341 (117926).
  Phytoremediation is a biological remediation technique known for low-cost technology and environmentally friendly approach, which employs plants to extract, stabilise, and transform various compounds, such as potentially toxic elements (PTEs), in the soil or water. Recent developments in utilising chelating agents soil remediation have led to a renewed interest in chelate-induced phytoremediation. This review article summarises the roles of various chelating agents and the mechanisms of chelate-induced phytoremediation. This paper also discusses the recent findings on the impacts of chelating agents (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Optimisation of mixed proportion for cement brick containing plastic waste using response surface methodology (RSM).Chuck Chuan Ng - 2022 - Innovative Infrastructure Solutions 7.
  Plastic waste is a significant environmental problem for almost all countries; therefore, protecting the environment from the problem is crucial. The most sensible solution to these problems is substituting the natural aggregates with substantial plastic waste in various building materials. This study aimed to optimise the mixed design ratio of cement brick containing plastic waste as aggregate replacement. Plastic cement brick mixtures were prepared by the incorporation of four different types of plastic waste such as polyethylene terephthalate (PET), high-density polyethylene, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Saysay ng paminggalang-bayan sa kabataan at kababaihan: Isang pagsusuring historikal.Axle Christien Tugano - 2023 - Makiling Review: An International Journal of Humanities 2 (1):116–150.
  Tugano, A.C. (2023). “Saysay ng Paminggalang-Bayan sa Kabataan at Kababaihan: Isang Pagsusuring Historikal,” Makiling Review: An International Journal of Humanities, vol. 2, no. 1, pp. 116–150. Department of Humanities, University of the Philippines Los Baños, Laguna.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. ‘OBOSEN KO KAYO’: Wika ng Kapangyarihan ni Pangulong Duterte.Joseph Reylan Viray - manuscript
  This is a preliminary essay on the rhetoric of ‘obosen’ of President Rodrigo Duterte. The essay discusses how the President employed the term ‘obosen’ to show his leadership quality characterized by strenght, firmness, patriotism and courage. He used ‘obosen’ as a way to persuade his target audience. The essay explicates how he was able to excellently manipulate and control the Philippine social consciousness. To soften the effects of Duterte’s ‘obosen’, his political rivals offered couinter-rhetorics which the essay also presented. To (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Ang Kababaihan ng Katipunan, Ang Katipunan sa Kababaihan: Isang Diskurso sa Ambag ng mga Babae sa Himagsikang Pilipino.Axle Christien Tugano - 2017 - Saliksik E-Journal 6 (2):97-154.
  Matagal nang dinalumat ang konsepto ng Inang Bayan bilang kabuuang tunguhin ng kilusang panghimagsikan ng Kataastaasan, Kagalang-galangang Katipunan (KKK) ng mga Anak ng Bayan. Lehitimong gawain ito dahil bukod sa kontekstong nakaugat ang bayan sa ina/mater vis-à-vis patria, mahihinuha ring malaki ang pagkilala ng Supremong si Andres Bonifacio sa kadakilaan ng kababaihan sa panahon ng himagsikan. Sa kabila nito, masasabing may suliranin sa historiograpiyang Pilipino dahil isinasantabi ng ilang positibista at sexistang manunulat ang kolektibong gunita sa kababaihan bilang kasama ng (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 30. Ang Bamboo Organ ng Las Piñas: Pakikipanayam sa Apat na Susing Indibidwal ukol sa Kultural na Yaman ng Lungsod ng Las Piñas.Jezryl Xavier T. Genecera & Jay Israel B. De Leon - 2019 - Mabini Review 8:123-147.
  This paper introduces the Las Piñas Bamboo Organ as a cultural treasure. By interviewing four key individuals related to the bamboo organ, the paper discusses the history, present condition, and activities related to the preservation and sustenance of the bamboo organ. Interview, a method of oral history, was chosen to let the people involved share their own memories and experiences that are not usually featured in written documents about the bamboo organ. The following themes emerged from the interviews: (1) the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Sa repositoryo ng mga kulturang materyal: Personal na tala ng paglalakbay ukol sa mga museo sa ibayong dagat ng asya-pasipiko at europa.Axle Christien Tugano - 2022 - Entrada Journal 8 (1):93-143.
  Larawan ng isang lipunan ang pagkakaroon ng mga museo bilang lagakan o repositoryo hindi lamang ng mga kulturang materyal ngunit maging ng mga salaysaying-bayang nakakabit sa pambansang kasaysayan at pambansang kamalayan ng mga mamamayan nito. Gayumpaman, bukod sa naghahatid ito ng iba’t ibang anyo ng kaalaman, kung minsan ay nagiging aparato rin ng mga propagandang maaaring mag-angat o magsantabi sa isang partikular na pangkat. Dahil karamihan sa mga museo ay binuo sa panahong post-kolonyal, maaaring pagnilayan ang namamayaning naratibo, representasyon, at (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Phyto-assessment of Soil Heavy Metal Accumulation in Tropical Grasses.Chuck Chuan Ng - 2016 - Journal of Animal and Plant Science 26 (3):686-696.
  Tropical grasses are fast growing and often used for phytoremediation. Three different types of tropical grasses: Vetiver (V. zizanoides), Imperata (I. cylindrical) and Pennisetum (P. purpureum) tested in different growth media of spiked heavy metal contents under the glasshouse environment of RimbaIlmu for 60-day. The growth performance, metals tolerance and phyto-assessment of cadmium (Cd), lead (Pb), zinc (Zn) and copper (Cu) in shoots and roots were assessed using flame atomic absorption spectrometry (FAAS).Tolerance index (TI), translocation factor (TF), biological accumulation coefficient (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 33. Ang Pagtatagpo ng Noli Me Tangere at Telebisyon: Batayan sa Mungkahing Gabay ng Guro (Teacher’s Guide).Jell Vicor P. Opeña - 2023 - International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation 1 (3):140-160.
  Layunin ng pananaliksik na ito na makabuo ng Gabay sa Pagtuturo (Teacher’s Guide) bilang kagamitang makatutulong sa pagkatuto ng asignaturang Filipino. Gamit ang deskriptibong pananaliksik, natuklasan na 81% ng mga guro ang nagsabing makatutulong ang paglikha ng Gabay sa Pagtuturo (Teacher’s Guide). Ayon naman sa 95% ng mga mag-aaral, nararapat isama ang mga gawaing kaugnay ng panonood upang mas maging interaktibo at epektibo ang pagkatuto ng nabanggit panitikan. Batay sa mga inilahad na kinalabasan, nabatid ng mananaliksik na malaking bahagdan ng (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Heavy metals phyto-assessment in commonly grown vegetables: water spinach (I. aquatica) and okra (A. esculentus).Chuck Chuan Ng - 2016 - Springerplus 1 (5):469.
  The growth response, metal tolerance and phytoaccumulation properties of water spinach (Ipomoea aquatica) and okra (Abelmoschus esculentus) were assessed under different contaminated spiked metals: control, 50 mg Pb/kg soil, 50 mg Zn/kg soil and 50 mg Cu/kg soil. The availability of Pb, Zn and Cu metals in both soil and plants were detected using flame atomic absorption spectrometry. The concentration and accumulation of heavy metals from soil to roots and shoots (edible parts) were evaluated in terms of translocation factor, accumulation (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 35. Effects of Different Soil Amendments on Mixed Heavy Metals Contamination in Vetiver Grass.Chuck Chuan Ng - 2016 - Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 97:695-701.
  Three different types of low cost soil amendments, namely, EDTA, elemental S and N-fertilizer, were investigated with Vetiver grass, Vetiveria zizanioides (Linn.) Nash growing under highly mixed Cd–Pb contamination conditions. A significant increase (p < 0.05) in Cd and Pb accumulation were recorded in the shoots of all EDTA and N-fertilizer assisted treatments. The accumulation of Cd in 25 mmol EDTA/kg soil and 300 mmol N/kg soil showed relatively higher translocation factor (1.72 and 2.15) and percentage metal efficacy (63.25 % (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 36. Utilisation of plastic waste as aggregate in construction materials: A review. [REVIEW]Chuck Chuan Ng - 2021 - Construction and Building Materials 296.
  Plastic waste accumulation in the environment due to huge volumes of plastic waste produced daily with no effective disposal method and waste management have raised public awareness to look for an alternative to replace the current disposal techniques. Waste utilisation or plastic recycling has been regarded as an excellent method to reduce the abundant amount of plastic waste as well as minimising the environmental impacts. In this article, a total of 163 previous studies between 2012 and 2021 had been reviewed (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Tolerance Threshold and Phyto-assessment of Cadmium and Lead in Vetiver Grass, Vetiveria zizanioides (Linn.) Nash.Chuck Chuan Ng - 2017 - Chiang Mai Journal of Science 44 (4):1367-1378.
  Various types of plant species have been extensively used for heavy metals phyto-remediation without taking into consideration its tolerance threshold. In this study, Vetiver grass, Vetiveria zizanioides (Linn.) Nash was evaluated under five different sets of contaminated spiked cadmium (5Cd, 10Cd, 50Cd, 100Cd and 150Cd mg/kg) and lead (50Pb, 100Pb, 200Pb, 400Pb and 800Pb mg/kg) concentration levels in soil. The growth performance, metal tolerance and phyto-assessment of Cd and Pb in the roots and tillers were assessed using flame atomic absorption (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38. Reusing plastic waste in the production of bricks and paving blocks: A review. [REVIEW]Chuck Chuan Ng - 2021 - European Journal of Environmental and Civil Engineering 26.
  The environmental concern of plastic waste (PW) generation has escalated to an alarming level due to the versatility and high demand in various applications. In order to search for an effective way to utilise PW, reusing them for the production of construction material appears as an environmentally-friendly approach. This is also because conventional construction materials often consume high energy during production has caused many environmental impacts. This review paper summarises the previous studies on reusing various PW as raw material and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Ang Paglago ng Pantayong Pananaw sa Konteksto ng Kapantasan ni Zeus A. Salazar: Isang Maikling Pagsasakasaysayan, 1951-2019.Mark Joseph P. Santos - 2019 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 2 (2):46-92.
  Bilang “kathang-buhay” ni Zeus A. Salazar, ang tinaguriang Ama ng Pantayong Pananaw (PP) at ng Bagong Historiograpiyang Pilipino, hindi mauunawaan ang PP nang hiwalay sa kanyang akademikong talambuhay. Kaya naman mainam na baybayin angkasaysayan ng Pantayong Pananaw sa konteksto ng kapantasanni Salazar. Maaaring hatiin ang kasaysayan ng PP sa konteksto ng kapantasan ni Salazar sa limang yugto, gamit ang metapora ng paglago ng halaman: 1. Panahon ng Pagpupunla ng mga ideyang magiging batayang kaisipan ng PP sa hinaharap, mula sapagpasok ni (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Ang Retorika ng Rehimeng Duterte at ang Kulturang Pilipino: Isang Kasong Pag-aaral sa Pagbabanggaan ng Burukrasya at Kultura.Mark Joseph Santos - 2017 - Historical Bulletin 51:50-92.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Producers’ perceptions of public good agricultural practices and their pesticide use: The case of MyGAP for durian farming in Pahang, Malaysia.Chuck Chuan Ng - 2017 - Asian Journal of Agriculture and Rural Development 7 (1):1-16.
  This paper investigates the local implementation of Malaysian public GAP standard called MyGAP by examining its effectiveness in raising the awareness and improving the pesticide use practices of participant smallscale farmers toward better food safety and quality assurance. For this objective, 19 MyGAP certified and 57 uncertified durian farms in the state of Pahang, Malaysia were surveyed. The research found that certified farm managers have a much better understanding of the basic intent of the policy than uncertified farms, reflecting the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Phytoassessment of Vetiver grass enhanced with EDTA soil amendment grown in single and mixed heavy metal–contaminated soil.Chuck Chuan Ng - 2019 - Environmental Monitoring and Assessment 191 (434):1-16.
  Over the years, ethylene-diamine-tetra-acetate (EDTA) has been widely used for many purposes. However, there are inadequate phytoassessment studies conducted using EDTA in Vetiver grass. Hence, this study evaluates the phytoassessment (growth performance, accumulation trends, and proficiency of metal uptake) of Vetiver grass, Vetiveria zizanioides (Linn.) Nash in both single and mixed heavy metal (Cd, Pb, Cu, and Zn)—disodium EDTA-enhanced contaminated soil. The plant growth, metal accumulation, and overall efficiency of metal uptake by different plant parts (lower root, upper root, lower (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Phyto-evaluation of Cd-Pb Using Tropical Plants in Soil-Leachate Conditions.Chuck Chuan Ng - 2018 - Air, Soil and Water Research 11 (1):1-9.
  Sources of soil contamination can exist in various types of conditions including in the form of semifluids. In this study, 3 different types of tropical plants, Acacia (Acacia mangium Willd), Mucuna (Mucuna bracteata DC. ex Kurz) and Vetiver (Vetiveria zizanioides L. Nash), were tested under different levels of soil-leachate conditions. The relative growth rate, metal tolerance, and phytoassessment of cadmium (Cd) and lead (Pb) accumulation in the roots and shoots were determined using flame atomic absorption spectrometry. Tolerance index, translocation factor, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Each Thing a Thief: Walter Benjamin on the Agency of Objects.Julia Ng - 2011 - Philosophy and Rhetoric 44 (4):382-402.
  "I have a tree, which grows here in my close, / That mine own use invites me to cut down, / And shortly I must fell it" (Shakespeare 2001, 168)—Timon's lament, which in Shakespeare's rendition occurs shortly before its utterer's demise "upon the beached verge of the salt flood" (2001, 168) beyond the perimeter of Athens, is an indictment of the nature that Timon finds unable to escape. Having given away his wealth in misguided generosity to a host of parasitic (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  55
  Chapter 7: Climate Education for Women and Youth.Chuck Chuan Ng - 2021 - Washington D.C.: Global Youth Climate Network (GYCN).
  CLIMATE EDUCATION FOR WOMEN AND YOUTH Around the world, people still lack basic awareness and understanding of the drivers and impact of climate change, as well as options for reducing carbon emissions and adapting to the climate change impacts. In addition, climate change impacts are not equally distributed. Gender inequalities and development gaps increase the impacts of climate change for women and young people. Driving climate action through educating and empowering women and youth could lead to building resilience within communities. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. E-waste Toolkit in Southeast Asia.Chuck Chuan Ng - 2022 - Edited by Chuck Chuan Ng.
  E-waste is one of the most pressing challenges of our time, yet it is often ignored, especially in Southeast Asia. The “tsunami of e-waste” in the region has been putting our lives and our environment at risk. With the extensive use of electrical and electronic devices, we are also contributing to harming the environment and quickening the climate change by producing and discarding e-waste. Youths are among major users of electronic devices, and hunger for upgraded and newer versions. -/- However, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Ang Pagbungkal sa Konseptong Relihiyon sa Talasalitaan ni Bergaño bilang Pagtutulay sa Kultura-Pananampalataya ng mga Kapampangan sa Ika-18 Sigl.Jericho B. Dela Cruz & Oliver Manarang - 2020 - Mabini Review 9:33-79.
  Hindi maikakaila ang bilis ng paglaganap ng Katolisismong dala ng mga Kastila sa bansang Pilipinas; isang dahilan kung bakit tuluyan nang naiangkla sa pagkatao ng bawat Pilipino ang kahalagahan ng salitang relihiyon. Isa sa mga patunay ng pagkakaroon ng mahigpit na pagyakap ng mga Pilipino sa Katolisismo ay ang mga heritage church na matatagpuan sa Pampanga. Dahil dito, nabansagan ang mga Kapampangan na hindi lamang mahusay sa kusina, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng masidhing pagpapahalaga sa kultura-pananampalatayang iniwan ng (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Ang mga Diskurso ng Araling Pilipino na Umiiral sa mga Artikulo ng Malay Journal (The Discourses of Philippine Studies in the Articles of Malay Journal).Leslie Anne L. Liwanag, May L. Mojica & F. P. A. Demeterio Iii - 2019 - Mabini Review 8:1-38.
  This paper is founded on the assumption that Philippine Studies has five different discouses: 1) Philippine studies as a neutral discourse; 2) colonial Philippine studies as a discourse that is based on western power and reinforces such power; 3) generic postcolonial Philippine studies as a discourse that critiques western hegemony; 4) Pilipinolohiya as a specific postcolonial discourse that was inaugurated by Prospero Covar; and 5) pantayong pananaw as another specific postcolonial discourse that was inaugurated by Zeus Salazar. Malay Journal, on (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Ang Phallokrasiya ni Duterte sa Midya bilang Mang Kanor ng Politikang Pilipino.Axle Christien Tugano & Mark Joseph Santos - 2022 - Talastasan: A Philippine Journal of Communication and Media Studies 1 (2):30-49.
  Pinagtibay ng administrasyong Duterte ang pananangkapan sa mga birong itinuring na pampasiglang bilang sa tuwing kinakausap ng pangulo ang taumbayan sa midya. Kaya’t tila isang melodramatiko o mala-teledramang inaabangan ng mga manonood at tagapakinig ang bawat pahayag ni Duterte habang pinamamayani ng huli ang mga 'birong' nagpapatingkad sa impunidad ng karahasan sa kababaihan, misogynista, at sexismo. Sa ilang pagkakataon, literal na ibinida ng populistang pangulo ang kaniyang phallus o titing nakatayo bilang larawan ng pagiging lalaki, matapang, at malakas at upang (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Acts of Time: Cohen and Benjamin on Mathematics and History.Julia Ng - 2017 - Paradigmi. Rivista di Critica Filosofica 2017 (1):41-60.
  This paper argues that the principle of continuity that underlies Benjamin’s understanding of what makes the reality of a thing thinkable, which in the Kantian context implies a process of “filling time” with an anticipatory structure oriented to the subject, is of a different order than that of infinitesimal calculus—and that a “discontinuity” constitutive of the continuity of experience and (merely) counterposed to the image of actuality as an infinite gradation of ultimately thetic acts cannot be the principle on which (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
1 — 50 / 132