Results for 'argumentacja jako praktyka społeczna'

217 found
Order:
 1.  89
  Persuasive Argumentation as a Cultural Practice.Paweł GAŁKOWSKI - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (1):123-134.
  In this article author traces relation between argumentation and cultural practice. The first part focuses on definition of argumentation in informal logic tradition. In particular, it discusses argument in terms of verbal and social activity involving the use of everyday language. Author claims that there is no argumentation beyond language. The second part explains persuasive argumentation as a form of cultural practice. The persuasive arguments found in “social practice” can be understood as a social activity, analysable within the context of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Wiekizm Jako Przeszkoda W Budowie Społeczeństwa M¸Adrości.Andrzej Klimczuk - 2009 - In Aleksander Kobylarek (ed.), Wspólnota I Różnica. Interdyscyplinarne Studia, Analizy I Rozprawy. Wydawnictwo Adam Marszałek. pp. 344--360.
  Attitudes towards elder people in society depend on the pace of its technological and economical development. Fast changes not only encourage discrimination on the ground of age but also blur the perception of both individual and collective benefits from the extension of life length. This article emphasizes the necessity of finding new ideas of elders’ active social participation. Furthermore it points out the conceptions of creating city areas that favor development and integration of all age groups. It underlines the significance (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 3.  53
  Etyka jako obszar i kontekst standaryzacji działalności organizacji pozarz¸adowych.Andrzej Klimczuk - 2012 - In Katarzyna Sztop-Rutkowska (ed.), Poradnik Standardów Normatywnych Dla Organizacji Pozarz¸Adowych Z Powiatu Oleckiego. Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej. pp. 74--92.
  Etyka jako obszar i kontekst standaryzacji działalności organizacji pozarz¸adowych Andrzej Klimczuk In Katarzyna Sztop-Rutkowska (ed.), Poradnik Standardów Normatywnych Dla Organizacji Pozarz¸Adowych Z Powiatu Oleckiego. Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej. pp. 74--92 (2012) .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  71
  Rozrywkowe skrzywienie - kiedy dokuczliwość społeczna gier komputerowych przekroczy dopuszczalny poziom?Andrzej Klimczuk - 2008 - Homo Communicativus 4 (2):103--111.
  Gry komputerowe (wideo) stają się coraz bardziej popularnym sposobem na relaks, a nawet na podtrzymanie stosunków społecznych z innymi ludźmi. Nie służą one jednak już tylko rozrywce. Potraktowane jako środek masowego przekazu stają się źródłem dochodów, wiedzy i problemów społecznych, co może wypaczać przedstawioną w nich rzeczywistość. Może także stać się podstawą do manipulacji oraz propagandy; służyć walce o dominację kulturową oraz wskazywać na wymagające rozwiązania kwestie społecznie. -/- .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok.Andrzej Klimczuk - 2012 - Wiedza I Edukacja.
  "Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok" to książka oparta na analizach teoretycznych i empirycznych, która przedstawia problem diagnozowania i używania kapitału społecznego ludzi starych w procesach rozwoju lokalnego i regionalnego. Kwestia ta jest istotna ze względu na zagrożenia i wyzwania związane z procesem szybkiego starzenia się społeczeństwa polskiego na początku XXI wieku. Opracowanie stanowi próbę sformułowania odpowiedzi na pytania: jaki jest stan kapitału społecznego ludzi starych mieszkających w Białymstoku, jakim ulega przemianom i jakie jest jego zróżnicowanie? Ludzie (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 6.  31
  Przyszłość wieloetnicznego państwa w Afryce. Perspektywa Ifeanyiego A. Menkitiego.Krzysztof Trzcinski - 2011 - In B. Nowak, M. Nagielski & J. Pysiak (eds.), Europejczycy, Afrykanie, Inni. Studia ofiarowane Profesorowi Michałowi Tymowskiemu. Warszawa: pp. 595-619.
  W artykule tym przedstawiam i krytycznie analizuję główne wątki rozważań nigeryjskiego filozofa Ifeanyiego A. Menkitiego o przyszłości afrykańskiego państwa. Menkiti jest w pełni świadomy historycznej, etnicznej i terytorialnej specyfiki typowego pokolonialnego państwa w Afryce. Powstało ono w XX w. jako organizm charakteryzujący się bardzo głębokimi podziałami etnokulturowymi. Przebieg jego granic został jeszcze w czasach kolonialnych arbitralnie ustanowiony przez Europejczyków. W konsekwencji ich decyzji większość afrykańskich granic dzieli dziś członków wielu ludów na nominalnych obywateli różnych państw. Z drugiej strony, w (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  87
  Argumentacja semantyczna – podstawowe pojęcia i problemy definicyjne.Jakub Pruś - 2019 - Res Rhetorica 6 (4):55–76.
  The aim of the article is to defi ne a certain type of argumentation, which has been scarcely described so far in either Polish or foreign literature in the fi eld of argumentation theory, and thus to systematize the problems of research on semantic procedures in argumentation. The analysis of the ways in which a modifi cation of meaning can affect the power of arguments inclines to distinguish a new type of argumentation - semantic argumentation. The concepts of persuasive defi (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8.  42
  Člověk jako normativní tvor.Jaroslav Peregrin - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (1):3-23.
  Člověk se od jiných živočišných druhů odlišuje mnoha způsoby, k nejpodstatnějším z nichž patří rozum, jazyk a také schopnost řídit se pravidly. V tomto textu argumentuji, že je to především ta poslední schopnost, která je klíčová a bez které jsou ty další nepředstavitelné. Člověk je společenská bytost nejenom v tom smyslu, že žije ve společenstvích, ale i v tom, že tato společenství jsou strukturována složitým pletivem pravidel, která zásadním způsobem determinují modus vivendi lidí, kteří je tvoří, a v důsledku toho (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9.  87
  Sprawiedliwość Społeczna I Międzynarodowa.Halina Šimo - 2014 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 20 (2).
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  70
  Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok w świetle dokumentów strategicznych.Andrzej Klimczuk - 2014 - In Katarzyna Sztop-Rutkowska (ed.), Seniorzy Partycypuj¸A. Fundacja Soclab. pp. 27--29.
  Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok w świetle dokumentów strategicznych Andrzej Klimczuk In Katarzyna Sztop-Rutkowska (ed.), Seniorzy Partycypuj¸A. Fundacja Soclab. pp. 27--29 (2014) .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  66
  Harmonia Spoleczna.W. Julian Korab-Karpowicz - 2017 - Warsaw: PIW.
  Harmonia Spoleczna -- Social Harmony. In this book, I set out to prove that once we correctly identify human nature and organize our world according to the principle of cooperation, we can arrive at a world of social harmony. The current disharmony in the world, which can be observed especially in the field of politics and economics, is largely related to the erroneous modern Western philosophical assertions identifying the human being with an individual moved by desires and the will to (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Współczesna Polityka Społeczna Wobec Niepełnosprawności I Osób Niepełnosprawnych.Andrzej Klimczuk - 2013 - Pogranicze. Studia Społeczne 22:185--200.
  Niepełnosprawność jest jedn¸a} z cech różnicuj¸a}cych jednostki i grupy we współczesnych społeczeństwach. Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, poznawczej i psychicznej s¸a} szczególnie narażone na dyskryminacjȩ oraz wykluczenie społeczne, gospodarcze i polityczne. Co istotne kwestia socjalna osób niepełnosprawnych na pocz¸a}tku XXI wieku zmienia siȩ wchodz¸ac w relacjȩ z procesem starzenia siȩ ludności. Artykuł ma na celu przybliżenie wybranych teoretycznych koncepcji działań na rzecz poprawy wizerunku niepełnosprawności i ograniczania barier doświadczanych przez osoby niepełnosprawne w dostȩpie do różnego rodzaju zasobów, przestrzeni i szans. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 13. Świadomość jako zindywidualizowana informacja w działaniu : uniwersalna charakterystyka.Jakub Jonkisz - 2016 - Filozofia Nauki 24 (2).
  The aim of the article is to formulate a universal characterization of consciousness, despite the conceptual vagueness of that term. The fundamental aspects of this phenomenon as studied by science consist of four features: its being accessible from the inside and the outside (subjectively and objectively), its being about something (referential), its being bodily determined, and its possessing a certain function (being useful). Approached in this way and in broad terms, consciousness seems to be a graded rather than all-or-none phenomenon. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14.  40
  Tradycja, racjonalność, praktyka - w kręgu pozytywnej filozofii Alasdaira MacIntyre'a.Kamil Aksiuto - 2012 - Civitas 14:179-206.
  This article deals with the key concepts - practice, narrative unity of a human life and tradition - in what might be described as a positive, constructive side of Alasdair MacIntyre's philosophical contribution.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Przekład jako medium kontaktu kultur.Jacek Scholz - 2000 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 2:83-97.
  Der vorliegende Aufsatz berührt zwei bis heute nur im geringen Maße erforschte und thematisierte Probleme der Übersetzungstheorie. Es geht hier vor allem um eine möglichst kompakte Darstellung einer Diskussion über solche Begriffe wie Kultur, Fremderfahrung, Fremdverstehen, oder Alienation und Alterität. Der wissenschaft1iche Diskurs, in welchem beide der erwähnten Themen immer wieder zur Sprache kommen, gewinnt heutzutage für eine einheitliche Beschreibung der literarischen Übersetzung einen interessanten, obwohl methodologisch noch nicht ganz sicheren Boden. In erster Linie liegt das Problem des Kulturphänomens auf (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  52
  Věda Jako „Forma Života“: Kritérium Demarkace Jako Praktický Problém.Libor Benda - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (4):429-452.
  Larry Laudan v článku z roku 1983 označil problém demarkace, tj. rozlišení „vědy" a „pseudovědy", za filosofický pseudoproblém, kterým není třeba se zabývat, a slova „vědecké" a „pseudovědecké" za prázdné pojmy, které můžeme z našeho slovníku zcela vyškrtnout. V předkládané studii zpochybňuji toto Laudanovo stanovisko a předkládám argumenty ve prospěch tvrzení, že 1) rozlišení vědy a pseudovědy představuje důležitý a aktuální problém, kterým je třeba se zabývat, a že 2) možný způsob řešení tohoto problému nabízejí současná sociální studia vědy. Jejich (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  79
  Outplacement jako forma wsparcia pracowników przedsiȩbiorstwa.Andrzej Klimczuk - 2015 - In Michał Skarzyński (ed.), Esp, Czyli Jak Wyjść Z Zakrȩtu W Rozwoju Pracownika. Narodowe Forum Doradztwa Kariery. pp. 11--56.
  A. Klimczuk, Outplacement jako forma wsparcia pracowników przedsiȩbiorstwa, [in:] M. Skarzyński, ESP, czyli Jak wyjść z zakrȩtu w rozwoju pracownika, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, pp. 11-56.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  61
  Sociologie Jako Cesta Ke Štěstí: Česká Verze.Zdeněk R. Nešpor - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (4):481-497.
  Zájem současné sociologie a dalších společenských věd o výzkumy spokojenosti a štěstí zatemňuje skutečnost, že původně právě sociologie chtěla „štěstí" poskytovat a nahrazovat tak náboženské přístupy ke světu. Tento implicitně nábo- ženský charakter je patrný i v rané české sociologii v dílech prvních propagátorů sociologie, jako byl především Emanuel Makovička, a později u některých následovníků a epigonů T. G. Masaryka, v meziválečném období zejména u Ladislava Kunteho, R. I. Malého, Alexandra Sommera-Batěka, Jindřicha Fleischnera a Jana Duška. Z hlediska vývoje (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  45
  Nevědomí jako dvojznačné vědomí. Merleau-Ponty o psychoanalýze.Jan Puc - 2020 - Ostium 16 (1).
  Merleau-Ponty’s attitude to psychoanalysis was ambiguous. On the one hand, he realized that the phenomena psychoanalysis deals with require to go beyond the area of ​​act intentionality, and that, from a different angle, psychoanalysis addresses the same problem as Gestalt psychology, which played the central role in Merleau-Ponty’s philosophical project. On the other hand, he explicitly rejected the terms used by Freud for conveying his discoveries. Merleau-Ponty replaced unconscious mental contents, which act on conscious behavior, by ambiguous consciousness. In the (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Terroryzm jako zakłócona komunikacja. Koncepcja rozumu komunikacyjnego Jurgena Habermasa a możliwość dialogu po 11 września.Mikołaj Raczyński - 2017 - Dialogi Polityczne 22:137-149.
  The purpose of the text is to point out the fragments of Jurgen Habermas’ thoughts about terrorism, which can be considered as a disturbed communication. Habermas orders to get rid of all serious atavisms, including terrorism. In his view, it is necessary to return to the understanding of politics as a communicational exchange aimed at reaching a rational settlement. In this approach, politics is difficult to distinguish from communication in everyday interactions. In both instances lying, manipulation and fraud cannot dominate, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  55
  Romantika Jako Epistemologická Alternativa Otevřená Kantovou Kritikou Soudnosti.Martin Ďurďovič - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (3):259-281.
  Cílem článku je ukázat, že německá raná romantika, která položila filosofické základy romantického hnutí, nebere příklon k subjektivitě prožívání jako odklon od poznání, nýbrž jako jiný způsob poznání. Romantická niternost nachází svůj protějšek ve zkušenosti světa, jemuž umění dokáže propůjčit hlubší význam než racionální filosofie a věda. Tento nový pohled na poznání je romantiky použit jak na výklad přírody, tak duchovní lidské skutečnosti. Článek upozorňuje na to, že vedle dědictví spinozismu měla romantická epistemologie důležitý zdroj v některých úvahách (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Outplacement Jako Sposób Ochrony Kompetencji Pracowników Organizacji W Warunkach Zmiennego Otoczenia.Andrzej Klimczuk & Magdalena Klimczuk-Kochańska - 2014 - In Roma Fimińska-Banaszyk (ed.), Współczesne Problemy Zarz¸a}Dzania - Dylematy I Propozycje Rozwi¸Azań. Pwsz W Koninie. pp. 157--174.
  Artykuł podejmuje problematykȩ zwolnień pracowników przedsiȩbiorstw, która zyskuje na znaczeniu wraz z utrzymywaniem siȩ globalnego kryzysu gospodarczego na pocz¸a}tku XXI wieku. Kryzys prowadzi do dynamicznych zmian w otoczeniu organizacji i w wielu przypadkach wymusza decyzje o podjȩciu działań restrukturyzacyjnych. Restrukturyzacja przedsiȩbiorstw może obejmować zarówno ograniczenie kosztów prowadzenia działalności, modernizacjȩ procesów produkcji i świadczenia usług, zmianȩ rynków i partnerów biznesowych, jak również racjonalizacjȩ zatrudnienia. Zmiany w strukturze zatrudnienia mog¸a} prowadzić do kształtowania nowych, bardziej elastycznych relacji z pracownikami. W tym kontekście outplacement (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  95
  Srebrna Gospodarka W Dokumentach Strategicznych Państwa.Andrzej Klimczuk - 2013 - In Joachim Osiński & Marta Pachocka (eds.), Zmieniaj¸Acy Siȩ Świat. Perspektywa Demograficzna, Społeczna I Gospodarcza. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej. pp. 461--472.
  Jednym z głównych wyzwań współczesnego rozwoju społeczno-gospodarczego jest proces starzenia się ludności. Złożony charakter zmian z nim związanych uzasadnia podejmowanie interwencji uwzględniających wyzwanie utrzymania solidarności pokoleniowej i przeciwdziałania wykluczeniu robotycznemu. Opracowane przybliża koncepcję srebrnej gospodarki jako systemu gospodarczego opartego na zaspokajaniu potrzeb starzejących się społeczeństw. W artykule przedstawione zostały założenia budowy srebrnej gospodarki zawarte w wybranych dokumentach projektu cywilizacyjnego "Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności". Podsumowanie obejmuje wnioski z przeprowadzonej analizy strategii oraz postulaty co do kierunków dalszych badań. ** One (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Świadomość jako relacja w ujęciu Paula Natorpa.Tomasz Kubalica - 2011 - Studia Philosophica Wratislaviensia (4):23-36.
  Przedmiotem artykułu jest krytyczna analiza teorii świadomości rozumianej jako dwuczłonowa relacja asymetryczna. Koncepcja taka została sformułowana przez Paula Natorpa w Allgemeine Psychologie nach kritischer Methode. Według tej teorii świadomość nie jest ani aktem, ani czynnością, ani stanem, lecz czystym stosunkiem podmiotu do przedmiotu. Świadomość jako relacja różnicująca jest w tym ujęciu relacją asymetryczną, to znaczy, że nie można podmiotu ująć jako przedmiotu i odwrotnie, czyli tylko przedmiot może być uświadomiony przez podmiot.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Błąd jako wielopłaszczyznowe zjawisko w przekładach studentów filologii germańskiej.Tomasz Maras - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:197-209.
  Das Thema des Artikels sind sprachliche Fehler, die bei der schriftlichen Übersetzung aus dem Deutschen ins Polnische und aus dem Polnischen ins Deutsche Vorkommen. Das Ziel des Artikels ist, ihre Vielschichtigkeit und Entstehungsmechanismen zu zeigen, die vor allem mit der sprachlichen Interferenz als einer der Hauptursachen für Übersetzungsfehler zusammenhän gen. Der Artikel stützt sich auf die Ergebnisse der Untersuchungen, die in den Jahren 2004-2006 in der Abteilung für Angewandte Sprachwissenschaft am Lehrstuhl für Deutsche und Angewandte Sprachwissenschaft der Universität Łódź durchgeführt (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Prawne a pozaprawne pojęcia dobra wspólnego [Legal and Extralegal Notions of Common Good].Marek Piechowiak - 2013 - In Wojciech Arndt, Franciszek Longchamps de Bérier & Krzysztof Szczucki (eds.), Dobro wspólne. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Sejmowe. pp. 23-45.
  Opracowanie dotyczy relacji konstytucyjnego pojęcia „dobro wspólne” z art. 1 Konstytucji RP, do pozaprawnych pojęć dobra wspólnego. Bezpośredni asumpt do jego przygotowania dało zdanie odrębne sędziego Trybunału Konstytucyjnego Zbigniewa Cieślaka do wyroku TK z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie Kp 7/09, dotyczącej zmian w prawie budowlanym. Jest to w ogóle najobszerniejsza wypowiedź w całym dotychczasowym orzecznictwie TK poświęcona wprost problematyce dobra wspólnego. Sędzia Z. Cieślak wyraźnie odróżnił prawne pojęcie dobra wspólnego – jego zdaniem właściwe dla interpretacji klauzuli dobra (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Sztuka jako świętowanie.Leszek Sosnowski - forthcoming - Estetyka I Krytyka 5 (5):90-105.
  Art as Festival Art has been a privileged sphere in the sense that it appeales to art-receivers because of its power of taking them outside the sphere of everyday life (commonplaceness) and practicality. For the first time the philosophers of ancient Greece propagated this view. In this paper the Pythagorean and Aristotle’s views are considered; however they have different metaphysical bases, there is some aspect common to theirs aesthetics. In 20th century it is Helmut Kuhn, Hans-Georg Gadamer and Władysław Stróżewski (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Futura contingentia jako przedmiot wiedzy Boga. Stanowisko Jana Dunsa Szkota.Martyna Koszkało - 2012 - Filo-Sofija 12 (19):53-74.
  God’s Knowledge of Future Contingents. John Duns Scotus’ Explanation The article concerns John Duns Scotus’ views on the problem of God’s knowledge of future contingents, presented by Scotus in his Lectura in librum primum Sententiarumd. 39, n. 1-93. He begins his analysis of the notion of God’s knowledge concerning the future events by criticizing two theories: first, the claim that the content of the idea of a thing, possessed by God, can include contingency of this thing; second, the claim that (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 29.  24
  Věda Jako Morální Volba. [REVIEW]Libor Benda - 2017 - Teorie Vědy / Theory of Science 39 (1):120-129.
  Recenze: Harry Collins & Robert Evans, Why Democracies Need Science. Cambridge: Polity Press 2017, viii + 194 pp.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  65
  MIT Jako Kluczowy Element Filozofii Friedricha W.J. Schellinga.Weronika Chabińska - 2012 - Folia Philosophica 30:303--327.
  F.W.J. Schelling worked on mythological issues through his entire lifetime and it had great influence on his philosophy. Unfortunately, there are very few who make a reference to Schelling while dealing with this matter, and even if they do, they mention only philosophy of revelation, which was developed in the last period of Schelling’s work. Mythological issues appear in Schelling’s works in reference to philosophy of nature, philosophy of identity, as well as to his historiosophy, theory of art, and theological (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Ponowoczesność jako nowa szansa dla Oświecenia, czyli o konieczności przezwyciężenia nowoczesności.Markus Lipowicz - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (1):97-114.
  Post-modernity as a New Chance for the Enlightenment: On Necessity of Overcoming Modernity. The aim of this paper is to demonstrate that the end of modernity does not necessary comprise a cultural regress but can also be seen as new stage of the process of Enlightenment in Western history. After the presentation of popular and commonly recognized definitions of modernity and postmodernity, the author will attempt to demonstrate the main limitations of modernity on the basis of philosophies of Max Stirner (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  30
  Věda Jako Příze, Co Se Rozplétá. [REVIEW]Monika Špeldová - 2016 - Teorie Vědy / Theory of Science 38 (2):245-250.
  Recenze: Biagioli, Mario - Riskin, Jessica. Nature Engaged: Science in Practice from the Renaissance to the Present. New York: Palgrave Macmillan 2012, 301 s.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  63
  Postprawda jako skutek kryzysu oświeceniowego Rozumu.Michał Wieczorkowski - 2018 - Kraków, Polska: Ignatianum.
  Post-truth is described as a phenomenon existing at the public sphere, which consists in special emphasis on the ideologic aspect of expression, while at the same time marginalizing aspect of facts. it seems that in looking for the reasons for this behavior, statement that this practice is simply more effective is insufficient. It's not possible to describe well the phenomenon of post-truth without analyzing transformations of the epistemological plane from which the phenomenon of post-judgment emerged. One of the most important (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  22
  Starzenie się populacji. Aktywizacja, koprodukcja i integracja społeczna osób starszych.Grzegorz Gawron, Andrzej Klimczuk & Zofia Szweda-Lewandowska - 2021 - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
  Opracowanie ma charakter poglądowo-teoretyczny, powstało bowiem na podstawie przeglądu dostępnej literatury przedmiotu. Publikacja skierowana jest zarówno do naukowców jak i studentów zajmujących się tematyką starzenia się ludności, starości i osób starszych oraz do coraz szerszego grona zainteresowanych tymi zagadnieniami praktyków, w tym polityków i decydentów oraz reprezentantów usług publicznych, przedstawicieli mediów i organizacji pozarządowych. ** The study is illustrative and theoretical in nature, as it was based on a review of the available literature on the subject. The publication is addressed (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Filozofia jako inżynieria odwrotna: rzecz o naturalizmie Daniela C. Dennetta.Marcin Miłkowski - 2004 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 50 (2):75-89.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  17
  Odwrócenie perspektywy: poddany jako obywatel w monarchii absolutnej, czyli o wieloznaczności pojęć lub ich różnym rozumieniu.Krzysztof Trzcinski - 2004 - Przegląd Politologiczny 3:93-106.
  Artykuł, choć traktuje głównie o statusie jednostki w realiach i myśli politycznej monarchii absolutnej doby Bodinusa i Pufendorfa, odnosi się – toutes proportions gardées – do następującej kwestii: Czy członków państw niedemokratycznych, pozbawionych pełni praw i wolności politycznych, można określać mianem obywateli? Krzysztof Trzciński, Odwrócenie perspektywy: poddany jako obywatel w monarchii absolutnej, czyli o wieloznaczności pojęć lub ich różnym rozumieniu, „Przegląd Politologiczny” 3/2004, s. 93-106.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Analiza bibliometryczna jako narzedzie planowania rozwoju badań naukowych na przykladzie czasopisma "Tekst y z Ulicy. Zeszyt memetyczny" (2005-2008).Robert Boroch - 2018 - Teksty Z Ulicy 19:159-199.
  In the paper, I present a bibliometric analysis of the articles published in “Teksty z Ulicy” between 2005–2008. Examination of the core of specialist terms builds on the base of “meme” item. Thus, a central hypothesis referring to the stability, relative stability and unitability of the core terminology allows formulating the conclusion towards a foundation of the level development of the particular division of humanities. The case study in the article is memetics.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  49
  Role-Playing Jako Živný Roztok Sociálna: Experimentální Metoda?Martin Buchtik & Tomáš Hampejs - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (4):525-549.
  Text představuje aktivní role-playing jako výzkumnou experimentální metodu v sociálních vědách. Zasazuje role-playing do rámce simulačních výzkumných metod, rozkrývá jeho epistemo- logii a dosavadní metodologická uchopení zejména v sociální psychologii. Hlavní linií textu je obhajoba epistemologických kvalit metody a experimentu v sociálních vědách obecně. Inspiračním zdrojem je zde na jedné straně Latourova kvalitativní sociologie asociací, tázající se po původu sociality a problematizující samotný před- mět sociálních věd, tj. sociálno. A na druhé straně přístupy naturalizující sociálně- vědné výzkumy propojením s (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  43
  Zdrojový kód jako literární technologie? O vytváření faktů v digitálním výzkumu.Radim Hladík - 2017 - Teorie Vědy / Theory of Science 39 (1):31-56.
  Vzrůstající využívání digitálních technologií ve vědecké práci a komunikaci vyvolává otázku, jaká je epistemologická povaha takto vytvořeného vědění. V tomto eseji využívám pojmový aparát, který vyvinuli Steven Shapin a Simon Schaffer k analýze historického sporu mezi Robertem Boylem a Thomasem Hobbesem o způsob vytváření vědění v přírodní filosofii, a aplikuji jej na problematiku digitálního výzkumu. Jejich koncepty tří technologií vytvářejících vědění – materiální, literární a sociální – se ukazují jako heuristicky užitečné koncepty i pro reflexi digitálních technologií. Ty jsou (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  45
  Nauczyciele zawodu jako kapitał.Andrzej Klimczuk - 2015 - In Marta Juchnicka (ed.), Doradcze I Edukacyjne Aspekty Reorientacji Zawodowej I Wsparcia Zatrudnienia Zwalnianych Pracowników Oświaty. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 69--112.
  A. Klimczuk, Nauczyciele zawodu jako kapitał, [in:] M. Juchnicka, Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2015, pp. 69-112.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  21
  Dy rektywalna teoria znaczenia jako teoria znaczenia wąskiego.Paweł Grabarczyk - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 88 (4):285-302.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Outplacement Dla Pracowników - Outplacement Jako Forma Wsparcia Pracowników Przedsiȩbiorstwa.Andrzej Klimczuk & Magdalena Klimczuk-Kochańska - 2013 - In Magdalena Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery I Potencjały Rozwoju Outplacementu Dla Firm I Pracowników. Narodowe Forum Doradztwa Kariery. pp. 85--130.
  Outplacement dla pracowników - outplacement jako forma wsparcia pracowników przedsiȩbiorstwa Andrzej Klimczuk & Magdalena Klimczuk-Kochańska In Magdalena Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery I Potencjały Rozwoju Outplacementu Dla Firm I Pracowników. Narodowe Forum Doradztwa Kariery. pp. 85--130 (2013) .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Dobro Wspólne Jako Fundament Polskiego Porządku Konstytucyjnego.Marek Piechowiak - 2012 - Trybunał Konstytucyjny.
  Opracowanie zmierza do określenia paradygmatu rozumienia klauzuli dobra wspólnego zawartej w art. 1 Konstytucji z 1997 r. i treści sformułowanej w nim zasady. Argumentuje się, że – m. in. ze względu na zachowanie materialnej tożsamości konstytucji – kluczowa dla realizacji postawionego celu jest analiza prac przygotowawczych. Analiza ta pozwala na postawienie tezy, że dobro wspólne to – określana na płaszczyźnie wspólnoty politycznej – suma warunków życia społecznego umożliwiających i ułatwiających rozwój wszystkich członków tej wspólnoty i tworzonych przez nich społeczności. Szeroko (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Klasyczna koncepcja osoby jako podstawa pojmowania praw człowieka. Wokół Tomasza z Akwinu i Immanuela Kanta propozycji ugruntowania godności człowieka [Classical Conception of Person as a Basis of Understanding Human Rights: Thomas Aquinas’s and Immanuel Kant’s Proposals of Comprehending Human Dignity].Marek Piechowiak - 2011 - In Piotr Dardziński, Franciszek Longchamps de Bérier & Krzysztof Szczucki (eds.), Prawo naturalne – natura prawa. C. H. Beck. pp. 3-20.
  Za „ojca” filozoficznej kategorii „godności”, która legła u podstaw kategorii prawnej, uznawany jest powszechnie Immanuel Kant. Przypomnieć jednak trzeba, że w bardzo podobny sposób, choć w zasadniczo odmiennym kontekście systemowym, charakteryzował godność Tomasz z Akwinu, pół tysiąca lat wcześniej, uznając ją za fundament bycia osobą. Stąd najistotniejszym i centralnym elementem, tytułowej, klasycznej koncepcji człowieka jest koncepcja godności. Akwinata jest autorem bodaj najbardziej rozbudowanej koncepcji osoby w tradycji filozofii klasycznej. Co więcej zmierzać będę do wykazania, że jego koncepcja lepiej nadaje się (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  35
  Sensus divinitatis jako koncepcja genezy przekonań teistycznych.Stanisław Ruczaj - 2019 - Diametros 59:48-60.
  Alvin Plantinga's notion of sensus divinitatis ("sense of divinity") refers to a human cognitive faculty designed to produce theistic beliefs that have warrant (positive epistemic status). While most of Plantinga's commentators focus on whether introducing this notion really helps to defend the rationality of theistic beliefs, the genetic aspect of the operation of the sensus divinitatis is often overlooked. This paper is devoted to fill this gap. On the basis of Plantinga's opus magnum titled Warranted Christian Belief, I distinguish three (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  67
  Wojciech Torzewski, Hermeneutyka jako filozofia dziejowości. Studium myśli Diltheya, Yorcka, Heideggera, Gadamera i Vattima. [REVIEW]Rec Tadeusz Gadacz - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (1):173-180.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  18
  Heideggerovo Pojetí Fakticity Řeči Jako Původu Klamu.Tomáš Holeček - 2010 - Teorie Vědy / Theory of Science 32 (1):7-17.
  The article presents Martin Heidegger’s early conception of foundational questions of logic and science. It focuses on their treatment in the Introduction to Phenomenological Research. Presenting the conception of phenomenon, perception, language/speech, noun and verb, proposition and deceit, the article shows the fundamental idea of facticity of speaking as the ground of these questions. It uses ideas of existence, fact and time to a-chieve the result. The impact on the most famous early book by Martin Heidegger is also considered.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  67
  Architektura stupy buddyjskiej jako przykład projektu sakralnego.Marzenna Jakubczak - 1999 - In Ewa Rewers (ed.), Przestrzeń, filozofia i architektura. Poznań, Poland: Wydawnictwo Fundacji Humaniora. pp. 251-268.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Normatywność Znaczenia Jako Odpowiednik Doboru Naturalnego. Krytyczne Studium Teleosemantyki.Bartosz Kaluziński - 2014 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 91:195-212.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  49
  Games 2.0 Jako Próba Konstrukcji Społeczno-Kulturowego Perpetuum Mobile.Andrzej Klimczuk - 2008 - Homo Communicativus 5:177--187.
  Increase in popularity of games like "Second Life" has contributed not only to significant changes in the development of the electronic entertainment industry. Promoting Games 2.0, the new trend of video game production that are assumed to be the virtual worlds that contain user-generated content makes both measured with a specific technological innovation, as well as a serious change in the organization of socio-cultural heritage. The article presents problems of the existing difficulties of terminology, the implications of the availability of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 217