Results for 'Kur’an'

999 found
Order:
 1.  94
  Goethe’nin Kur’an-ı Kerim ile Buluşması.Serdar Aslan - 2021 - Theosophia (2):13-25.
  İslam dininin kutsal kitabı olan Kur’an-ı Kerim’in Orta Çağ Hristiyan Batı dünyasında yüzyıllar boyu ön kabullerle incelendiği ve uzun polemiklere konu edildiği bilinmektedir. Kur’an’ın farklı ve nispeten daha objektif okumaları ancak Aydınlanma dönemi sürecin-de kilisenin hegemonyasının kırılması sonrasında mümkün olabilmiştir. Alman şair Jo-hann Wolfgang von Goethe (1749-1832) bu yeni perspektifin en önemli temsilcilerinden biridir. Gençlik yıllarından itibaren Kur’an ile meşgul olan Goethe, farklı meallere ve kaynaklara da müracaat ederek Kur’an hakkında zengin bir bilgi birikimine sahip olmuş-tur. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  80
  Hakan Uğur, Tevrat’ın Kur’an’a Arzı -Kur’an’ın Tevrat’ta Tasdik Ettiği Konular-, Emin Yayınları, Bursa, 2011, 400 Sayfa. [REVIEW]Sümeyye Sayğın - 2018 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 4 (2):914 - 919.
  Eser, yazarın 2008 yılında tamamlamış olduğu “Kur’an’ın Tasdik Ettiği Tevrat’taki Konular” isimli doktora tezinin 2011 yılında “Tevrat’ın Kur’an’a Arzı-Kur’an’ın Tevrat’ta Tasdik Ettiği Konular” ismiyle basılmasıyla yayın hayatına kazandırılmıştır. Kur’an ve Tevrat’taki konular bu çalışmanın öncesinde ve sonrasında genellikle mukayeseli bir biçimde çalışılmıştır. Gerek Kur’an ve Tefsir alanında gerekse Dinler Tarihi alanında kıssalar, tarihi olaylar, hükümler, uygulamalar gibi pek çok açıdan Kur’an ve Tevrat’a dair özellikle mukayese içeren tezler ve eserler bulunmaktadır. Bu çalışmanın alandaki diğer (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  75
  Sıddık BAYSAL, Kur’an’da ve Tefsirlerde Yönetsel Kavramlar- I Ulu’l-Emr Kavramı, Bilge Matbaacılık, Ajans ve Reklamcılık, 1. Baskı, Ankara 2016. [REVIEW]Murat Bıyıklı - 2018 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 4 (1):383 - 390.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  85
  University Students’ Perceptions Regarding The Holy Qur’An: A Metaphorical Study On Muslim Turk Sample (Üniversite Öğrencilerinin Kur'an-I Kerim'e Yönelik Algıları: Müslüman-Türk Örneklem) - English.Abdullah DAĞCI & Saffet Kartopu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (7):101-120.
  ................English....................... The purpose of this study is to reveal university students’ perceptions regarding Holy Qur’an through metaphors. The survey group of study consists of 194 participants who were studying in Theology Department and Social Service Department at Gümüşhane University in the 2014-2015 academic terms. Both quantitative and qualitative methods are used together. The study’s data was collected through a form with the phrase “The Holy Qur’an is similar/like…, because...” and some demographical variables. The Content Analysis Technique was used to interpret (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  23
  Vakf-ı Lâzım ile İlgili Tespit ve Tahliller.Mehmet Kara - 2021 - Kilitbahir (18):5-35.
  Kur’ân-ı Kerîm’in tilâvetinde âyetlerdeki murâd-ı ilâhînin anlaşılabilmesini temin için mushaflarda yer verilen vakf alametlerine riayet edilmesi önem arz eder. Bu bağlamda değerlendirilen vakf alametlerinden birisi, ilk olarak Ebû Ca‘fer Muhammed b. Tayfûr es-Secâvendî’nin (ö. 560/1164) ihdas ettiği ve mushaflarda (م) remzi ile gösterilen vakf-ı lâzımdır. Secâvendî’nin vakf tasnifi içerisinde en önemli vakf türü sayılan vakf-ı lâzımın inceleneceği bu çalışmada, öncelikle bu vakf türünün kavramsal çerçevesi, vakf-ibtidâ ilim tarihindeki yeri, önemi ve diğer vakf türleri ile benzer ve farklı yönleri üzerinde durulmuş; (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Mevlana'da Mistik Tecrübe ve Tanrı'nın Varlığına Getirdiği Deliller.Aysel Tan - 2019 - Malatya, Türkiye: Ispec.
  Geçmişte Tanrı’nın varlığı, ispatı ve yorumu çerçevesinde bazı düşünürler kutsal kitapları, bir kısmı felsefi argümanları, diğer düşünürler ise mistik tecrübeyi merkeze alarak meseleyi tartışmışlardır. Tanrı’nın varlığı ile ilgili meseleyi ‘mistik tecrübe’ etrafında tartışan düşünürlerden biri Mevlana’dır (ö.1273). Onun mistik tecrübesi yani aşk tecrübesi Tanrı’nın varlığına ulaşmadaki tek yoldur. O aşk tecrübesini, gençliğinde babasından ve çevresinden aldığı tasavvufi bilgi anlayışı bağlamında yorumlar. Bu tasavvufi bilgi ve dünya görüşü, duyuların ve aklın yetersizliğine vurgu yapan ve keşf/ilham gibi duygusal sezgiyi ön plana çıkaran (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  96
  Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshak es-Saffâr Örneği [The Understanding of Kalām Based on al-Asmāʾ al-Husnā: The Case of Abū Isḥāq al-Ṣaffār].Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu & Abdullah Demir - 2021 - Ankara: Oku Okut Yayınları [Oku Okut Publishing].
  Bu kitapta, Ebû İshâk es-Saffâr’ın (öl. 534/1139) kelâmî görüşleri, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd adlı eserinde Allah’ın isimlerinin anlamlarını açıklarken yaptığı yorumlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Ebû İshâk es-Saffâr, 6./12. yüzyıl Hanefî-Mâtürîdî âlimlerinden biridir. Kelâma dair Telḫîṣü’l-edille eserinde esmâ-i hüsnâ konusuna ayrıntılı olarak yer vermektedir. İki cilt hâlinde yayımlanan bu eserin yaklaşık üçte birlik bir kısmını esmâ-i hüsnâ konusu oluşturmaktadır. Bu kısım incelendiğinde, Saffâr’ın Allah’ın varlığı, birliği ve sıfatları ile ilgili konular başta olmak üzere pek çok konuyu 175 esmâ-i hüsnâya dayanarak izah ettiği görülmektedir. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  71
  Möglichkeiten und Grenzen von Ethikberatung im Rahmen der COVID-19-Pandemie.Georg Marckmann, Gerald Neitzke, Annette Riedel, Silke Schicktanz, Jan Schildmann, Alfred Simon, Ralf Stoecker, Jochen Vollmann, Eva Winkler & Christin Zang - 2020 - Ethik in der Medizin 32 (2):195-199.
  Das deutsche Gesundheitswesen steht durch die schnell steigende Anzahl an CO- VID-19-Erkrankten vor erheblichen Herausforderungen. In dieser Krisensituation sind alle Beteiligten mit ethischen Fragen konfrontiert, beispielsweise nach gerech- ten Verteilungskriterien bei begrenzten Ressourcen und dem gesundheitlichen Schutz des Personals angesichts einer bisher nicht therapierbaren Erkrankung. Daher werden schon jetzt klinische und ambulante Ethikberatungsangebote verstärkt mit Anfragen nach Unterstützung konfrontiert. Wie können Ethikberater*innen Entscheidungen in der Krankenversorgung im Rahmen der COVID-19-Pandemie unterstützen? Welche Grenzen von Ethikberatung sind zu beachten? Bislang liegen hierzu (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9.  54
  en-Nesh fî’l-Kur’âni’l-Kerim: Mefhûmuhu ve Târihûhu ve Da‘âvâhu. [REVIEW]Zakir Demir - 2018 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 4 (2):944 - 952.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Demonstratives: An Essay on the Semantics, Logic, Metaphysics and Epistemology of Demonstratives and Other Indexicals.David Kaplan - 1989 - In Joseph Almog, John Perry & Howard Wettstein (eds.), Themes From Kaplan. Oxford University Press. pp. 481-563.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1343 citations  
 11.  94
  AI4People—an Ethical Framework for a Good AI Society: Opportunities, Risks, Principles, and Recommendations.Luciano Floridi, Josh Cowls, Monica Beltrametti, Raja Chatila, Patrice Chazerand, Virginia Dignum, Christoph Luetge, Robert Madelin, Ugo Pagallo, Francesca Rossi, Burkhard Schafer, Peggy Valcke & Effy Vayena - 2018 - Minds and Machines 28 (4):689-707.
  This article reports the findings of AI4People, an Atomium—EISMD initiative designed to lay the foundations for a “Good AI Society”. We introduce the core opportunities and risks of AI for society; present a synthesis of five ethical principles that should undergird its development and adoption; and offer 20 concrete recommendations—to assess, to develop, to incentivise, and to support good AI—which in some cases may be undertaken directly by national or supranational policy makers, while in others may be led by other (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   60 citations  
 12. Experience and Prediction: An Analysis of the Foundations and the Structure of Knowledge.Hans Reichenbach - 1938 - Chicago, IL, USA: University of Chicago Press.
  First published in 1949 expressly to introduce logical positivism to English speakers. Reichenbach, with Rudolph Carnap, founded logical positivism, a form of epistemofogy that privileged scientific over metaphysical truths.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   333 citations  
 13. An Argument for Uniqueness About Evidential Support.Sinan Dogramaci & Sophie Horowitz - 2016 - Philosophical Issues 26 (1):130-147.
  White, Christensen, and Feldman have recently endorsed uniqueness, the thesis that given the same total evidence, two rational subjects cannot hold different views. Kelly, Schoenfield, and Meacham argue that White and others have at best only supported the weaker, merely intrapersonal view that, given the total evidence, there are no two views which a single rational agent could take. Here, we give a new argument for uniqueness, an argument with deliberate focus on the interpersonal element of the thesis. Our argument (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   36 citations  
 14. An Expert System for Depression Diagnosis.Izzeddin A. Alshawwa, Mohammed Elkahlout, Hosni Qasim El-Mashharawi & Samy S. Abu-Naser - 2019 - International Journal of Academic Health and Medical Research (IJAHMR) 3 (4):20-27.
  Background: Depression (major depressive disorder) is a common and serious medical illness that negatively affects how you feel, the way you think and how you act. Fortunately, it is also treatable. Depression causes feelings of sadness and/or a loss of interest in activities once enjoyed. It can lead to a variety of emotional and physical problems and can decrease a person’s ability to function at work and at home. Depression affects an estimated one in 15 adults (6.7%) in any given (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 15. An Epistemic Non-Consequentialism.Kurt L. Sylvan - 2020 - The Philosophical Review 129 (1):1-51.
  Despite the recent backlash against epistemic consequentialism, an explicit systematic alternative has yet to emerge. This paper articulates and defends a novel alternative, Epistemic Kantianism, which rests on a requirement of respect for the truth. §1 tackles some preliminaries concerning the proper formulation of the epistemic consequentialism / non-consequentialism divide, explains where Epistemic Kantianism falls in the dialectical landscape, and shows how it can capture what seems attractive about epistemic consequentialism while yielding predictions that are harder for the latter to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 16. An Analysis of the Interaction Between Intelligent Software Agents and Human Users.Christopher Burr, Nello Cristianini & James Ladyman - 2018 - Minds and Machines 28 (4):735-774.
  Interactions between an intelligent software agent and a human user are ubiquitous in everyday situations such as access to information, entertainment, and purchases. In such interactions, the ISA mediates the user’s access to the content, or controls some other aspect of the user experience, and is not designed to be neutral about outcomes of user choices. Like human users, ISAs are driven by goals, make autonomous decisions, and can learn from experience. Using ideas from bounded rationality, we frame these interactions (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   21 citations  
 17. An Introduction to Metametaphysics.Tuomas E. Tahko - 2015 - Cambridge University Press.
  How do we come to know metaphysical truths? How does metaphysical inquiry work? Are metaphysical debates substantial? These are the questions which characterize metametaphysics. This book, the first systematic student introduction dedicated to metametaphysics, discusses the nature of metaphysics - its methodology, epistemology, ontology and our access to metaphysical knowledge. It provides students with a firm grounding in the basics of metametaphysics, covering a broad range of topics in metaontology such as existence, quantification, ontological commitment and ontological realism. Contemporary views (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   32 citations  
 18. An Extended Synthesis for Evolutionary Biology.Massimo Pigliucci - 2009 - Annals of the New York Academy of Science 1168:218-228.
  Evolutionary theory is undergoing an intense period of discussion and reevaluation. This, contrary to the misleading claims of creationists and other pseudoscientists, is no harbinger of a crisis but rather the opposite: the field is expanding dramatically in terms of both empirical discoveries and new ideas. In this essay I briefly trace the conceptual history of evolutionary theory from Darwinism to neo-Darwinism, and from the Modern Synthesis to what I refer to as the Extended Synthesis, a more inclusive conceptual framework (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   39 citations  
 19. Toward an Ethics of AI Assistants: An Initial Framework.John Danaher - 2018 - Philosophy and Technology 31 (4):629-653.
  Personal AI assistants are now nearly ubiquitous. Every leading smartphone operating system comes with a personal AI assistant that promises to help you with basic cognitive tasks: searching, planning, messaging, scheduling and so on. Usage of such devices is effectively a form of algorithmic outsourcing: getting a smart algorithm to do something on your behalf. Many have expressed concerns about this algorithmic outsourcing. They claim that it is dehumanising, leads to cognitive degeneration, and robs us of our freedom and autonomy. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 20. An Essentialist Theory of the Meaning of Slurs.Eleonore Neufeld - 2019 - Philosophers' Imprint 19.
  In this paper, I develop an essentialist model of the semantics of slurs. I defend the view that slurs are a species of kind terms: Slur concepts encode mini-theories which represent an essence-like element that is causally connected to a set of negatively-valenced stereotypical features of a social group. The truth-conditional contribution of slur nouns can then be captured by the following schema: For a given slur S of a social group G and a person P, S is true of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 21. An Abductive Theory of Constitution.Michael Baumgartner & Lorenzo Casini - 2017 - Philosophy of Science 84 (2):214-233.
  The first part of this paper finds Craver’s (2007) mutual manipulability theory (MM) of constitution inadequate, as it definitionally ties constitution to the feasibility of idealized experiments, which, however, are unrealizable in principle. As an alternative, the second part develops an abductive theory of constitution (NDC), which exploits the fact that phenomena and their constituents are unbreakably coupled via common causes. The best explanation for this common-cause coupling is the existence of an additional dependence relation, viz. constitution. Apart from adequately (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   26 citations  
 22. An Expert System for Arthritis Diseases Diagnosis Using SL5 Object.Hosni Qasim El-Mashharawi, Izzeddin A. Alshawwa, Mohammed Elkahlout & Samy S. Abu-Naser - 2019 - International Journal of Academic Health and Medical Research (IJAHMR) 3 (4):28-35.
  Background: Arthritis is very common but is not well understood. Actually, “arthritis” is not a single disease; it is an informal way of referring to joint pain or joint disease. There are more than 100 different types of arthritis and related conditions. People of all ages, sexes and races can and do have arthritis, and it is the leading cause of disability in America. More than 50 million adults and 300,000 children have some type of arthritis. It is most common (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 23. An Ethical Framework for Global Vaccine Allocation.Ezekiel J. Emanuel, Govind Persad, Adam Kern, Allen E. Buchanan, Cecile Fabre, Daniel Halliday, Joseph Heath, Lisa M. Herzog, R. J. Leland, Ephrem T. Lemango, Florencia Luna, Matthew McCoy, Ole F. Norheim, Trygve Ottersen, G. Owen Schaefer, Kok-Chor Tan, Christopher Heath Wellman, Jonathan Wolff & Henry S. Richardson - 2020 - Science 1:DOI: 10.1126/science.abe2803.
  In this article, we propose the Fair Priority Model for COVID-19 vaccine distribution, and emphasize three fundamental values we believe should be considered when distributing a COVID-19 vaccine among countries: Benefiting people and limiting harm, prioritizing the disadvantaged, and equal moral concern for all individuals. The Priority Model addresses these values by focusing on mitigating three types of harms caused by COVID-19: death and permanent organ damage, indirect health consequences, such as health care system strain and stress, as well as (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 24. An Introduction to Grounding.Kelly Trogdon - 2013 - In Miguel Hoeltje, Benjamin Schnieder & Alex Steinberg (eds.), Varieties of Dependence. Munich, Germany: Philosophia Verlag. pp. 97-122.
  General discussion of grounding, including its formal features, relations to other notions, and applications.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   118 citations  
 25. An Ontology of Words.Nurbay Irmak - 2019 - Erkenntnis 84 (5):1139-1158.
  Words are indispensable linguistic tools for beings like us. However, there is not much philosophical work done about what words really are. In this paper, I develop a new ontology for words. I argue that words are abstract artifacts that are created to fulfill various kinds of purposes, and words are abstract in the sense that they are not located in space but they have a beginning and may have an end in time given that certain conditions are met. What (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 26. An Ethics Framework for Big Data in Health and Research.Vicki Xafis, G. Owen Schaefer, Markus K. Labude, Iain Brassington, Angela Ballantyne, Hannah Yeefen Lim, Wendy Lipworth, Tamra Lysaght, Cameron Stewart, Shirley Sun, Graeme T. Laurie & E. Shyong Tai - 2019 - Asian Bioethics Review 11 (3):227-254.
  Ethical decision-making frameworks assist in identifying the issues at stake in a particular setting and thinking through, in a methodical manner, the ethical issues that require consideration as well as the values that need to be considered and promoted. Decisions made about the use, sharing, and re-use of big data are complex and laden with values. This paper sets out an Ethics Framework for Big Data in Health and Research developed by a working group convened by the Science, Health and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 27. An Intelligent Tutoring System for Teaching Advanced Topics in Information Security.Ali O. Mahdi, Mohammed I. Alhabbash & Samy S. Abu Naser - 2016 - World Wide Journal of Multidisciplinary Research and Development 2 (12):1-9.
  Recently there is an increasing technological development in intelligent tutoring systems. This field has become interesting to many researchers. In this paper, we present an intelligent tutoring system for teaching information security. This intelligent tutoring systems target the students enrolled in Advanced Topics in Information Security in the faculty of Engineering and Information Technology at Al-Azhar University in Gaza. Through which the student will be able to study the course and solve related problems. An evaluation of the intelligent tutoring systems (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   17 citations  
 28. An Intelligent Tutoring System for Health Problems Related To Addiction of Video Game Playing.Mohran H. Al-Bayed & Samy S. Abu Naser - 2017 - International Journal of Advanced Scientific Research 2 (1):4-10.
  Lately in the past couple of years, there are an increasing in the normal rate of playing computer games or video games compared to the E-learning content that are introduced for the safety of our children, and the impact of the video game addictiveness that ranges from (Musculoskeletal issues, Vision problems and Obesity). Furthermore, this paper introduce an intelligent tutoring system for both parent and their children for enhancement the experience of gaming and tell us about the health problems and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 29. An Intelligent Tutoring System for Teaching Grammar English Tenses.Mohammed I. Alhabbash, Ali O. Mahdi & Samy S. Abu Naser - 2016 - European Academic Research 4 (9):1-15.
  The evolution of Intelligent Tutoring System (ITS) is the result of the amount of research in the field of education and artificial intelligence in recent years. English is the third most common languages in the world and also is the internationally dominant in the telecommunications, science and trade, aviation, entertainment, radio and diplomatic language as most of the areas of work now taught in English. Therefore, the demand for learning English has increased. In this paper, we describe the design of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 30. An Alternative Interpretation of Statistical Mechanics.C. D. McCoy - 2020 - Erkenntnis 85 (1):1-21.
  In this paper I propose an interpretation of classical statistical mechanics that centers on taking seriously the idea that probability measures represent complete states of statistical mechanical systems. I show how this leads naturally to the idea that the stochasticity of statistical mechanics is associated directly with the observables of the theory rather than with the microstates (as traditional accounts would have it). The usual assumption that microstates are representationally significant in the theory is therefore dispensable, a consequence which suggests (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 31. An Ontological Solution to the Mind-Body Problem.Bernardo Kastrup - 2017 - Philosophies 2 (2):doi:10.3390/philosophies2020010.
  I argue for an idealist ontology consistent with empirical observations, which seeks to explain the facts of nature more parsimoniously than physicalism and bottom-up panpsychism. This ontology also attempts to offer more explanatory power than both physicalism and bottom-up panpsychism, in that it does not fall prey to either the ‘hard problem of consciousness’ or the ‘subject combination problem’, respectively. It can be summarized as follows: spatially unbound consciousness is posited to be nature’s sole ontological primitive. We, as well as (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 32. An Inquiry Into the Practice of Proving in Low-Dimensional Topology.Silvia De Toffoli & Valeria Giardino - 2015 - In Gabriele Lolli, Giorgio Venturi & Marco Panza (eds.), From Logic to Practice. Zurich, Switzerland: Springer International Publishing. pp. 315-336.
  The aim of this article is to investigate specific aspects connected with visualization in the practice of a mathematical subfield: low-dimensional topology. Through a case study, it will be established that visualization can play an epistemic role. The background assumption is that the consideration of the actual practice of mathematics is relevant to address epistemological issues. It will be shown that in low-dimensional topology, justifications can be based on sequences of pictures. Three theses will be defended. First, the representations used (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 33. An Intelligent Tutoring System for Teaching the 7 Characteristics for Living Things.Mohammed A. Hamed & Samy S. Abu Naser - 2017 - International Journal of Advanced Research and Development 2 (1):31-35.
  Recently, due to the rapid progress of computer technology, researchers develop an effective computer program to enhance the achievement of the student in learning process, which is Intelligent Tutoring System (ITS). Science is important because it influences most aspects of everyday life, including food, energy, medicine, leisure activities and more. So learning science subject at school is very useful, but the students face some problem in learning it. So we designed an ITS system to help them understand this subject easily (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 34. An Empirical Investigation of Purported Passage Phenomenology.Andrew J. Latham, Kristie Miller & James Norton - 2020 - Journal of Philosophy 117 (7):353-386.
  It has widely been assumed, by philosophers, that most people unambiguously have a phenomenology as of time passing, and that this is a datum that philosophical theories must accommodate. Moreover, it has been assumed that the greater the extent to which people have said phenomenology, the more likely they are to endorse a dynamical theory of time. This paper is the first to empirically test these assumptions. Surprisingly, our results do not support either assumption. One experiment instead found the reverse (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 35. Toward an Explanatory Framework for Mental Ownership.Timothy Lane - 2012 - Phenomenology and the Cognitive Sciences 11 (2):251-286.
  Philosophical and scientific investigations of the proprietary aspects of self—mineness or mental ownership—often presuppose that searching for unique constituents is a productive strategy. But there seem not to be any unique constituents. Here, it is argued that the “self-specificity” paradigm, which emphasizes subjective perspective, fails. Previously, it was argued that mode of access also fails to explain mineness. Fortunately, these failures, when leavened by other findings (those that exhibit varieties and vagaries of mineness), intimate an approach better suited to searching (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   23 citations  
 36. An Intrapersonal Addition Paradox.Jacob M. Nebel - 2019 - Ethics 129 (2):309-343.
  I present a new argument for the repugnant conclusion. The core of the argument is a risky, intrapersonal analogue of the mere addition paradox. The argument is important for three reasons. First, some solutions to Parfit’s original puzzle do not obviously generalize to the intrapersonal puzzle in a plausible way. Second, it raises independently important questions about how to make decisions under uncertainty for the sake of people whose existence might depend on what we do. And, third, it suggests various (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 37. An Interpretation of Political Argument.William Bosworth - 2020 - European Journal of Political Theory 19 (3):293-313.
  How do we determine whether individuals accept the actual consistency of a political argument instead of just its rhetorical good looks? This article answers this question by proposing an interpretation of political argument within the constraints of political liberalism. It utilises modern developments in the philosophy of logic and language to reclaim ‘meaningless nonsense’ from use as a partisan war cry and to build up political argument as something more than a power struggle between competing conceptions of the good. Standard (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 38. An Absolutist Theory of Faultless Disagreement in Aesthetics.Carl Baker & Jon Robson - 2017 - Pacific Philosophical Quarterly 98 (3):429-448.
  Some philosophers writing on the possibility of faultless disagreement have argued that the only way to account for the intuition that there could be disagreements which are faultless in every sense is to accept a relativistic semantics. In this article we demonstrate that this view is mistaken by constructing an absolutist semantics for a particular domain – aesthetic discourse – which allows for the possibility of genuinely faultless disagreements. We argue that this position is an improvement over previous absolutist responses (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 39. On an Intuitionistic Logic for Pragmatics.Gianluigi Bellin, Massimiliano Carrara & Daniele Chiffi - 2018 - Journal of Logic and Computation 50 (28):935–966..
  We reconsider the pragmatic interpretation of intuitionistic logic [21] regarded as a logic of assertions and their justi cations and its relations with classical logic. We recall an extension of this approach to a logic dealing with assertions and obligations, related by a notion of causal implication [14, 45]. We focus on the extension to co-intuitionistic logic, seen as a logic of hypotheses [8, 9, 13] and on polarized bi-intuitionistic logic as a logic of assertions and conjectures: looking at the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 40. An Organisational Approach to Biological Communication.Ramiro Frick, Leonardo Bich & Alvaro Moreno - 2019 - Acta Biotheoretica (2):103-128.
  This paper aims to provide a philosophical and theoretical account of biological communication grounded in the notion of organisation. The organisational approach characterises living systems as organised in such a way that they are capable to self-produce and self-maintain while in constant interaction with the environment. To apply this theoretical framework to the study of biological communication, we focus on a specific approach, based on the notion of influence, according to which communication takes place when a signal emitted by a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 41. An Introduction to Partition Logic.David Ellerman - 2014 - Logic Journal of the IGPL 22 (1):94-125.
  Classical logic is usually interpreted as the logic of propositions. But from Boole's original development up to modern categorical logic, there has always been the alternative interpretation of classical logic as the logic of subsets of any given (nonempty) universe set. Partitions on a universe set are dual to subsets of a universe set in the sense of the reverse-the-arrows category-theoretic duality--which is reflected in the duality between quotient objects and subobjects throughout algebra. Hence the idea arises of a dual (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 42.  83
  An Argument for Egalitarian Confirmation Bias and Against Political Diversity in Academia.Uwe Peters - 2020 - Synthese 198 (12):11999-12019.
  It has recently been suggested that politically motivated cognition leads progressive individuals to form beliefs that underestimate real differences between social groups and to process information selectively to support these beliefs and an egalitarian outlook. I contend that this tendency, which I shall call ‘egalitarian confirmation bias’, is often ‘Mandevillian’ in nature. That is, while it is epistemically problematic in one’s own cognition, it often has effects that significantly improve other people’s truth tracking, especially that of stigmatized individuals in academia. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 43. An Intelligent Tutoring System for Cloud Computing.Hasan Abdulla Abu Hasanein & Samy S. Abu Naser - 2017 - International Journal of Academic Research and Development 2 (1):76-80.
  Intelligent tutoring system (ITS) is a computer system which aims to provide immediate and customized or reactions to learners, usually without the intervention of human teacher's instructions. Secretariats professional to have the common goal of learning a meaningful and effective manner through the use of a variety of computing technologies enabled. There are many examples of professional Secretariats used in both formal education and in professional settings that have proven their capabilities. There is a close relationship between private lessons intelligent, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 44. An Enactive-Ecological Approach to Information and Uncertainty.Eros Moreira de Carvalho & Giovanni Rolla - 2020 - Frontiers in Psychology 11 (Enaction and Ecological Psycholo):1-11.
  Information is a central notion for cognitive sciences and neurosciences, but there is no agreement on what it means for a cognitive system to acquire information about its surroundings. In this paper, we approximate three influential views on information: the one at play in ecological psychology, which is sometimes called information for action; the notion of information as covariance as developed by some enactivists, and the idea of information as minimization of uncertainty as presented by Shannon. Our main thesis is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 45. An Epistemic Interpretation of Paraconsistent Weak Kleene Logic.Damian E. Szmuc - forthcoming - Logic and Logical Philosophy:1.
  This paper extends Fitting's epistemic interpretation of some Kleene logics, to also account for Paraconsistent Weak Kleene logic. To achieve this goal, a dualization of Fitting's "cut-down" operator is discussed, rendering a "track-down" operator later used to represent the idea that no consistent opinion can arise from a set including an inconsistent opinion. It is shown that, if some reasonable assumptions are made, the truth-functions of Paraconsistent Weak Kleene coincide with certain operations defined in this track-down fashion. Finally, further reflections (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 46. An Argument Against Causal Decision Theory.Jack Spencer - 2021 - Analysis 81 (1):52-61.
  This paper develops an argument against causal decision theory. I formulate a principle of preference, which I call the Guaranteed Principle. I argue that the preferences of rational agents satisfy the Guaranteed Principle, that the preferences of agents who embody causal decision theory do not, and hence that causal decision theory is false.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 47. An Intelligent Tutoring System for Learning Introduction to Computer Science.Ahmad Marouf, Mohammed K. Abu Yousef, Mohammed N. Mukhaimer & Samy S. Abu-Naser - 2018 - International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) 2 (2):1-8.
  The paper describes the design of an intelligent tutoring system for teaching Introduction to Computer Science-a compulsory curriculum in Al-Azhar University of Gaza to students who attend the university. The basic idea of this system is a systematic introduction into computer science. The system presents topics with examples. The system is dynamically checks student's individual progress. An initial evaluation study was done to investigate the effect of using the intelligent tutoring system on the performance of students enrolled in computer science (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 48. Othering, an Analysis.Lajos L. Brons - 2015 - Transcience, a Journal of Global Studies 6 (1):69-90.
  Othering is the construction and identification of the self or in-group and the other or out-group in mutual, unequal opposition by attributing relative inferiority and/or radical alienness to the other/out-group. The notion of othering spread from feminist theory and post-colonial studies to other areas of the humanities and social sciences, but is originally rooted in Hegel’s dialectic of identification and distantiation in the encounter of the self with some other in his “Master-Slave dialectic”. In this paper, after reviewing the philosophical (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 49. An Idea of Donnellan.David Kaplan - 2011 - In Joseph Almog & Paolo Leonardi (eds.), Having In Mind: The Philosophy of Keith Donnellan. Oxford, but (c) David Kaplan. pp. 122-175.
  This is a story about three of my favorite philosophers—Donnellan, Russell, and Frege—about how Donnellan’s concept of having in mind relates to ideas of the others, and especially about an aspect of Donnellan’s concept that has been insufficiently discussed: how this epistemic state can be transmitted from one person to another.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   22 citations  
 50. An Objectivist’s Guide to Subjective Reasons.Daniel Wodak - 2019 - Res Philosophica 96 (2):229-244.
  The distinction between objective and subjective reasons plays an important role in both folk normative thought and many research programs in metaethics. But the relation between objective and subjective reasons is unclear. This paper explores problems related to the unity of objective and subjective reasons for actions and attitudes and then offers a novel objectivist account of subjective reasons.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
1 — 50 / 999